فصل دوم: مواد و روش‌ها29
مقدمه30
2-2- تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ30
آب و هوای استان کردستان31
2-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان38
2-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز43
2-4-5- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه45
2-4-6- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان قروه47
2-4-7- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بیجار49
2-4-8- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان مریوان51
2-5- سناریوسازی براساس سال پایه53
2-6- نوع تحقیق ونحوه ی جمع آوری داده ها55
فصل سوم: نتایج و بحث57
3-1- مقدمه58
3-2- تحلیل توصیفی متغیرها58
3-2-1- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی در استان کردستان طی سال‌های 70-139158
3-2-2 نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سنندج طی سال‌های 70-139159
3-2- 3- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سقز طی سال‌های 70-13959
3-2- 4- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بانه طی سال‌های 1370-139160
3-2-5- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان قروه طی سال‌های 70-139160
3-2- 6-نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بیجار طی سال‌های 70-139161
3-2-7 نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان مریوان طی سال‌های 70-139162
3-2-8- عملکرد محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان62
3-2-8 متغیرهای اقلیمی در استان کردستان63
3-3- نتایج برآورد تابع عملکرد و ریسک محصولات مورد نظر در استان کردستان65
3-3-1- نتایج برآورد تابع عملکرد و ریسک عملکرد محصول جو آبی65
3-3-2- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو آبی در استان کردستان67
3-3-3- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم68
3-3-4- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم در استان کردستان71
3-3-5- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک نخود دیم73
3-3-6- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم در استان کردستان75
3-2-7 نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک گندم دیم76
3-3-8- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در استان کردستان78
3-3-9- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک گندم آبی79
3-3-10- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی در استان کردستان81
3-3-11- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عدس دیم82
3-3-12- نتایج محاسبه کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم در استان کردستان84
3-4- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج85
3-5- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج87
3-6- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز88
3-7- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز90
3-8-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه92
3-9- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه94
3-10- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه95
3-11- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه97
3-12-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار98
3-13- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار100
3-14- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مریوان102
3-15- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مریوان104
3-16-نتایج سناریو سازی براساس سال پایه105
3-16-1-شبیه سازی تغییرات عملکرد و تولید در سناریو‌های گوناگون واسه استان کردستان105
3-17- نتایج آزمون ایستایی110
3-18- نتیجه گیری110
3-19- پیشنهادات115
پیوست103
فهرست منابع151
فهرست جداول
عنوانصفحه

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 3-1- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی در استان کردستان طی سال‌های 1370-139158
جدول 3-2- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان سنندج طی سال‌های 1370-139159
جدول3-4- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بانه طی سال‌های 1370-139160
جدول3-5- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان قروه طی سال‌های 1370-139161
جدول3-6- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان بیجار طی سال‌های 1370-139161
جدول3-7- نتایج آمار توصیفی عملکرد محصولات زراعی درشهرستان مریوان طی سال‌های 1370-139162
3-8- نتایج آمار توصیفی متغیرهای اقلیمی در استان کردستان طی سال‌های 1370-139164
جدول 3-9- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد محصول جو آبی66
جدول 3-10- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو آبی استان کردستان67
جدول3-11- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم69
جدول 3-12- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد جو دیم استان کردستان72
جدول3-15- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم74

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

جدول 3-16- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد نخود دیم استان کردستان76
جدول3-17- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم77
جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم استان کردستان79
جدول3-19- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی80
جدول 3-20- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی استان کردستان82
جدول3-20- نتایج برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم83
جدول 3-21- کششهای تابع عملکرد و ریسک عملکرد عدس دیم استان کردستان84
جدول3-22- برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر86
جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر89
جدول 3-25-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان سقز90
جدول 3-27-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان بانه94
جدول3-28-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر96
جدول 3-29-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان قروه97
جدول 3-31-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان بیجار100
جدول3-32-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر103
جدول 3-33-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان مریوان104
3-34- درصد کل تغییرات عملکرد در سناریوهای اقلیمی106
ادامه جدول 3-34- درصد کل تغییرات عملکرد در سناریوهای اقلیمی106
3-35-میزان تغییرات عملکرد107
ادامه جدول 3-35- میزان تغییرات عملکرد107
3-36- عملکرد سناریوها108
ادامه جدول 3-36- عملکرد سناریوها108
3-37- تولید کل در هر سناریو109
ادامه جدول 3-37- تولید کل در هر سناریو109
فهرست شکلای
عنوانصفحه
شکل 1-1- واکنش واریانس و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال نمایی14
شکل 2-2 واکنش واریانس و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال حاصل ضرب14
شکل 2-3 واکنش و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال جمع پذیر15
فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار 1-1- میزان بارندگی سالانه در استان کردستان طی سالهای 90-13609
نمودار 1-2- میانگین دمای سالانه در استان کردستان طی سال‌های 90-136010
نمودار 3-1- عملکرد محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان طی سالهای 1391-136263
نمودار 3-2- سطح زیرکشت محصولات زراعی گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، نخود دیم در استان کردستان طی سالهای 1391-1362.63

مقدمه
مقدمه
اقلیم یکی از اصلی‌ترین عوامل محیطیه که همه‌ی موجودات زنده وغیر زنده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر خود قرار می‌بده. شناخت وضعیت هوا و تغییرات اون از گذشته‌های دور مورد توجه دانشمندان علوم مختلف بودهه. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی، این موضوع بیش از پیش نظر خیلی از پژوهشگران رو به خود جلب کردهه. اقلیم، شرایط متوسط آب و هوا واسه یه محدودهی خاص و یه دورهی خاصه. تغییر اقلیم عبارته از تغییر معنیدار در متوسط دادههای هواشناسی در طی یه دوره زمانی. این دوره زمانی معمولاٌ ده ساله و یا بیشتر میباشد. امروزه نگرانی مهمی در مورد وقوع تغییرات اقلیمی به وسیله فعالیتهای بشر بوجود آمدهه، زیرا هر گونه تغییر در آب و هوا بر تولیدات کشاورزی هم تأثیر خواهد گذاشت. از این رو تغییرات اقلیمی یکی از عوامل مؤثر بر تولیدات محصولات کشاورزی در آینده خواهد بود (ردی و همکاران،2000). تغییر اقلیم همه بخش‌های اقتصادی رو تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می‌بده، اما بخش کشاورزی شاید حساس‌ترین و آسیب پذیرترین بخش باشه، چرا که محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارن. بر اساس شواهد علمی تغییر اقلیم آینده، بویژه اثرات ترکیبی افزایش دما، بالا رفتن غلظت CO2جو، افزایش احتمال وقوع حوادث جدی (خشکسالیها، سیلابها، یخ بندانها و(… و کاهش آب قابل دسترس گیاه میتونه اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات کشاورزی داشته باشه. بالا رفتن دما موجب بالا رفتن میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهی میشود که نتیجه اون افزایش احتیاج آبی گیاهانه.
شناخت نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای هواشناسی(نظیر دما، بارش، رطوبت نسبی،… ) و تأثیر اون بر بخش کشاورزی جهت مدیریت منابع کشاورزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب بسیار ضروری میباشد. بارش از طریق تأمین رطوبت خاک بطور مستقیم بر تولید محصولات دیم مؤثره و از طریق تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی تولید فاریاب رو بطور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میده (فاهری، 2003). احتیاج آبی گیاهان و میزان تولید در بخش کشاورزی به تغییر در پارامترهای اقلیمی بسیار حساس میباشد. تغییر اقلیم بر دما و توزیع بارش تأثیرات متفاوتی داره که در نتیجه اون بر احتیاج آبی گیاهان و مصرف آب در بخش کشاورزی مؤثر میباشد(لطف آبادی، 2010). عملکرد و تولید در محصولات دیم به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقلیمیه. روی هم رفته، تغییر آب و هوا متاثر از دو عامل دما و میزان بارشه و این دو عامل هم خود تحت تأثیر سه عامل عرض جغرافیایی، ارتفاع و جریان اقیانوسی قرار دارن(تقدیسیان و میناپور،1382). پس، با تغییر هر یه از این عوامل، تغییرات آب و هوایی رخ میده که در پی اون چگونگی زندگی انسانها هم تغییر میکنه. یکی از این اثرهای ایجاد شده در بخش کشاورزیه. به علت تغییر الگوی بارش و دمای میانگین جو، این پدیده میتواند بر تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی که عمدهترین منابع غذایی کشور رو تشکیل میدهند، آسیب وارد کنه (تقدیسیان و میناپور، 1382).
تغییرات اقلیم علاوه بر عملکرد محصولات کشاورزی بر ریسک عملکرد محصولات هم اثر می‌گذارد. در حالت کلی تغییرات شرایط آب و هوایی مثلا عوامل اصلی ریسک عملکرد در بخش کشاورزی تلقی می‌گردد. از این رو بررسی میزان اثرگذاری تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات کشاورزی مثلا گندم آبی و دیم، نخود دیم، عدس دیم و جو آبی و دیم در استان کردستان هم حائز اهمیت خواهد بود تا میزان ریسک افزایی اونا مشخص گردد. این مسئله مهمیه که این تحقیق به دنبال اون می‌باشه.
بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور ایفا میکنه. افزایش سالانه حدود یه میلیون نفر به جمعیت کشور و بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی افراد جامعه، افزایش مصرف سرانه رو در جامعه باعث گردیدهه. این موضوع باعث افزایش تقاضا واسه منابع محدود کشاورزی شدهه. لذا برنامهریزی و سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و درآمد زارعین و مدیریت صحیح واحدهای کشاورزی انجام گیرد. کشاورزی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه عمدتاً فعالیتی ریسکیه و تصمیمگیری و فعالیتهای بهره‌برداران معمولاً تحت تأثیر این پدیده و جنبههای مختلف اون قرار داره. کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصادی، در روند توسعه نقش عمدهای رو به منظور تأمین نیازهای سایر بخشها مثلا بخش صنعت ایفا میکنه. کشاورزی فعالیتیه که همواره تحت تأثیر قیمتها، عملکردها و هزینههای تولید قرار داره. این عوامل با پدیدههای طبیعی هم‌چون سیل، خشک‌سالی، حمله آفات و مانند اون موجب بروز ریسک تولید و نبود قطعیت در این فعالیت میشود؛ پس وجود عوامل اقلیمی غیرقابل‌پیش‌بینی مذکور موجب میشود که مدیران و برنامهریزان این بخش تصویری روشن و قطعی از وضعیت آینده واسه برنامهریزیهای کشاورزی و دامپروری نداشته باشن (کمالی،1380).
افزایش جمعیت جهان و احتیاج روزافزون به غذا از مهم‌ترین مشکلای عصر کنونیه و لذا بخش کشاورزی به عنوان تأمینکنندهی اصلی نیازهای غذایی، همواره در جستجوی راههایی واسه برطرف کردن این مشکل بودهه. از سوی دیگه، شواهد خیلی حکایت از وجود ریسک یا مخاطره در کشاورزی دارن. مطالعات متعددی نشون دادهاند که بهرهبرداران کشاورزی به دلایل گوناگونی هم‌چون: نداشتن کنترل بر عوامل جوی، تغییرات اقلیم، آفات و بیماریها و وضعیت بازارهای عرضه و تقاضای محصولات و نهادهها با ریسک روبهرو هستن (ترکمانی، 1375). از ریسک به عنوان عامل مهم، مستمر و مؤثر بر رفتار کشاورزان در رفع عدم تعادل از کشاورزی سنتی نام‌برده شدهه. یکی از عوامل مهم ریسک در بخش کشاورزی، تغییرات اقلیمیه. هنگامی که یه قرن پیش دانشمند سوئدی اسوانت آرنیوس نظریه گرمایش جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی رو مطرح کرد، کمتر کسی میاندیشید که این مسئله در مدتی کوتاه به مهم‌ترین نگرانی جامعه بین‌المللی تبدیل بشه. آثار خطرناک تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً همه جوانب زندگی بشر رو در برمیگیرد؛ خشک‌سالی، طوفانهای دریایی سهمگین مانند سونامی، بالا آمدن سطح آب دریاها، گرم شدن هوا مثلا این آثار هستن (قمبر علی، 1391).
با توجه به وضعیت اقلیمی و بازار محصولات کشاورزی ایران اکثر محصولات کشاورزی که در مناطق مختلف کشور تولید میشن به نوعی از ریسکهای تولید (عملکرد) و قیمت متأثر هستن. طبق تعریف بهرامی و آگهی (1384)، ریسک در فعالیت‌های کشاورزی عبارته از: شرایط ناپایداری که تولید محصولات کشاورزی رو به مخاطره می اندازه و باعث ایجاد خسارات مالی و احساس ناامنی در روحیه و زندگی کشاورزان میشه. فعالیتهای کشاورزی استان کردستان هم از این قضیه مستثنا نیستن. استان کردستان جزو استان مهم در تولید محصولات زراعی و باغی کشور محسوب میشود. گندم، نخود، جو مثلا مهم‌ترین و عمدهترین محصولات این استان هستن که نوسانات قیمت و عملکرد اون‌ها در سالهای مختلف تأثیرات نامطلوبی رو در درآمد کشاورزان ایجاد کردهه. محصولات گندم، جو و نخود به ترتیب 76، 6 و 10 درصد از سطح زیرکشت اراضی زراعی استان کردستان رو پوشش میدهند (وزارت جهاد کشاورزی، 1391).
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
آگاهی از روابط بین پارامترهای اقلیمی و عملکرد و تولید محصولات زراعی در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی واسه تحلیل آثار تغییر اقلیم و پدیدههای حدی اقلیمی (خشک‌سالی) بر تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و ارائه راهکارهای تطبیقی مناسب واسه مقابله با اون کاربرد داره. در دهههای اخیر بررسی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و ارزیابی راهکارهای تطبیق و سازگاری به این تغییرات به یکی از موضوعات مورد علاقهی اقتصاددانان کشاورزی هم تبدیل شدهه (مندلسون و همکاران1994). اقتصاددانان کشاورزی اغلب تغییرات اقلیم رو بر اساس تأثیری که بر درآمد کشاورزان با تأثیری که بر رفاه و مازاد اقتصادی جامعه داره (ریلی و همکاران، 2002) مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند و به دنبال پاسخگویی به این پرسشهای مهم بودهاند: که اثر تغییرات پیشبینیشده در اقلیم بر عملکرد، تولید و عرضه محصولات زراعی چگونهه و چه اثری بر امنیت غذایی در سطح جهانی و در کشورهای مختلف خواهد داشت؟ و یا واکنش بازار جهانی کالاهای کشاورزی و غذایی به این تغییرات چگونهه؟(فیشر و همکاران، 2009 و وایکس یانگ و همکاران، 2009).
تغییر آب و هوا که بیشتر مربوط به افزایش گازهای گلخانهای در جوه از نمونههای بارز در این زمینه به شمار میآید و تغییر آب و هوا متأثر از دو عامل دما و میزان بارشه (تقدیسیان و میناپور،1382)؛ پس با تغییر هر یه از این عوامل، تغییرات آب و هوایی رخ میده که در پی اون چگونگی زندگی انسانها هم تغییر میکنه. یکی از این اثرها آسیبهای ایجادشده در بخش کشاورزیه. به علت تغییر الگوی بارش و دمای میانگین جو، این پدیده میتواند بر تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی که عمدهترین منابع غذایی کشور رو تشکیل میدهند، آسیب وارد کنه (تقدیسیان و میناپور، 1382). امروزه فعالیتهای انسان میتواند اقلیم رو که یکی از اجزای محیط میباشد تحت تأثیر قرار بده و اقلیم هم به نوبه خود بر کشاورزی، منابع غذایی انسان و دامها تأثیر میگذارد. تلاشهای خیلی جهت اندازهگیری اثرهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصول صورت گرفتهه ( کوچیکی و همکاران، 1380). ریسک موجود در فعالیتهای کشاورزی متأثر از شرایط جوی، قیمت و سایر پدیدههای مربوط به بازاره که تحت تأثیر تکنولوژی جدید میباشند و به جهت ناشناخته بودن اثر اونا بر تولید و ریسک آمیز بودن، همواره کاربردی محدود داشتهاند (موسی نژاد و همکاران، 1378). میانگین دما سالانه و میزان بارندگی سالانه میزان تولید محصولات گندم دیم، گندم آبی، جو آبی، جو دیم، نخود دیم و عدس دیم ملاحظه میشه که تولید محصولات کشاورزی استان کردستان همبستگی بالایی همانند سایر استانها با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی داره اون چنان که بخش کشاورزی به طور مستقیم تحت تأثیر پارامترهای اقلیمی بوده و اقلیم تعین کننده اصلی زمان، مکان و بهرهوری عوامل تولید کشاورزیه. پس از یه طرف موجودی مکانی و زمانی اصلیترین عامل تولید کشاورزی (آب) تحت تأثیر اقلیمه و از طرف دیگه پارامترهای اقلیمی بارش و دما بر اندازه تولید ماده خشک و عملکرد محصولات زراعی به شدت تأثیر میگذارند. عملکرد و تولید در محصولات دیم به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط اقلیمیه. واسه این محصولات کاهش بارشها تا یه سطح آستانهای مشخص، نه تنها تولید در واحد سطح رو کاهش میده، بلکه امکان کشت و یرداشت در کل این اراضی رو به خطر می اندازه. عملکرد محصولات آبی هم از طریق افزایش نرخ تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه، تحت تأثیر درجه حرارت محیط قرار داره. ضمن اینکه با کاهش بارشها اندازه آبیاری مورد نیازبرای اونا هم افزایش می شه. در شرایط با فرض وجود اندازه معینی از آب، تآمین آب بیشتر واسه این محصولات مستلزم کاهش سطح زیرکشت آبی به منظور جلوگیری از کاهش عملکردها یا پذیرش درصدی از کاهش عملکرد اما حفظ سطح زیرکشت موجود خواهد بود. از طرف دیگه از دیدگاه کلان هم کاهش توان تولید محصولات کشاورزی، طیف گستردهای از متغیرهای اقتصاد کلان و بخش کشاورزی مثلا میزان واردات محصولات کشاورزی، توان صادرات، الگوی تجاری محصولات کشاورزی، ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی، قیمتهای داخلی کالاهای کشاورزی، رفاه اقتصادی مصرف کنندگان و تولید کنندگان این کالاها در نهایت تولید ناخالص سایر بخشهای اقتصادی و کل اقتصاد کشور رو متأثر میسازد. براین اساس وضعیت اقلیم عامل مؤثری در انتخاب سطح و الگوی کشت، اندازه عملکرد، تولید و عرضه محصولات کشاورزیه.
با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان کردستان مالکین خرده پا هستن و اکثر داراییشان رو در هر دوره بهرهبرداری در فرآیند تولید به کار میگیرند انتظار میرود در مقابل تغییرات عملکرد آسیب‌پذیر باشن پس لازمه مطالعه ای در مورد تأثیر عوامل اقلیمی برعملکرد محصولات صورت گیرد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات زراعی استان کردستان می‌پردازد. در فصل اول به بررسی چارچوب نظری تابع تولید تصادفی جاست و پاپ (1978) و هم اینکه بررسی مطالعات داخلی و خارجی پرداخته میشه. در فصل دوم که شامل مواد و روش هاه ابتدا به تصریح روش تحقیق و توابعی که در پژوهش استفاده میشه، پرداخته میشود. الگوی تجربی هر یه از توابع در این بخش بیان میشه. در فصل سوم نتایج آمار توصیفی و استنباطی، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان میشه.
1-3-اهداف تحقیق
هدف کلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی برعملکرد محصولات عمده زراعی در استان کردستان می‌باشه. در راستای این هدف، اهداف اختصاصی زیر در نظر گرفته شدهه:
1-تعیین اثرات اقلیمی بر محصولات عمده زراعی استان کردستان
2-بررسی روند تغییرات اقلیمی استان کردستان طی دو دهه اخیر
3-شبیه سازی تغییرات عملکرد و تولید در سناریو‌های گوناگون طی دو دهه اخیر
1-4-فرضیات یا سوالات تحقیق
1- بین متغیرهای اقلیمی مثلا بارندگی و دما با عملکرد و ریسک عملکرد محصولات عمده زراعی مورد مطالعه رابطه معنی‌داری وجود داره.
2-تغییرات اقلیمی استان کردستان طی دو دهه اخیر از نظر میزان بارش و درجه حرارت معنی داره.
3-اثر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات مختلف متفاوته.
فصل اول: ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل اول:
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
در این قسمت ابتدا در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی کشاورزی در ایران و سناریو‌های مختلف کشور توضیح داده میشه هم اینکه روند بارندگی و دمای استان کردستان، میزان تولید، سطح زیرکشت و عملکرد محصولات گندم دیم، گندم آبی، جو دیم، جو آبی، نخود دیم و عدس دیم بررسی می‌گردد سپس چارچوب نظری تابع تولید تصادفی و در نهایت پیشینه تحقیق در قالب مطالعات داخل و خارج کشور بیان میشه.
تغییرات اقلیمی بر کشاورزی ایران
براساس کنوانسیون تغییر آب و هوا، ایران جزء کشورهای آسیب‌پذیر ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعیه. زیرا کشور ما دارای آب و هوا خشک و نیمه خشک است و از نظر پوشش جنگلی فقیر بوده و از طرفی در معرض تهدیدات بلایای طبیعی مانند سیل، خشکسالی، بیابان زائی هم اینکه طغیان آفات در بخش کشاورزیه. غالب این پدیده ها ناشی از تغییرات اقلیمی هستن. تغییرات الگوی بارندگی ودمایی بر تولیدات کشاورزی تأثیر سوء وجبران ناپذیری می‌گذارد. گلدهی زود موقع فصول بعضی درختان در زمستان و آغاز زود موقع فصول مثلا دیگه تبعات تغییر اقلیم در کشور می‌باشه. ایران به دلیل واقع شدن در نیمکره شمالی، دارای اقلیمی نیمه خشکه و پیش بینی درازمدت شرایط اقلیمی هر منطقه میتواند راهکار مناسبی واسه غلبه بر عوارض ناگوار تغییرات اقلیمی باشه (معتمدی و همکاران، ۱۳۸۶)
ایران کشوری با میانگین بارش سالانه حدود 250 میلیمتره که معادل تنها یه سوم متوسط بارش جهانی می باشه. بر طبق اعلام دفتر تغییرات آب و هوا واسه انتشار گازهای گلخانه ای در کشور، سه سناریو پیش بینی گردیده که به شرح زیر می باشن:
سناریوی یه: در صورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای [با روند فعلی] افزایش دمایی بین 1 تا 5/1درجه سانتی گراد،کاهش بارندگی به میزان 11 تا 1/19 درصد در کشور بوقوع می پیوندد.
سناریوی دو: اگه میزان انتشار گازهای گلخانه ای با روند موجود تثبیت گردد (ورود 7 میلیون تن دی اکسید کربن به جو) در اون صورت افزایش دما بین 5/2 تا 1/4 درجه سانتی‌گراد اتفاق خواهد افتاد و تأثیر اون بر کاهش بارندگی به میزان 9/30 تا 50 درصد در کشور خواهد بود.
سناریوی سه: انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش یابد که در صورت وقوع چنین رخدادی با افزایش دما بین5/5 تا 7/7 درجه سانتیگراد، 58 تا 80 درصد کاهش بارندگی در کشور اتفاق خواهد افتاد این در حالیه که اگه هر یه از این سناریوها اتفاق بیفتد، میتوان بروز خشکسالی، کاهش متوسط بارندگی رو محتمل دانست که حاصل اون بروز عواقب نه چندان مثبت بر روند توسعه کشور خواهد بود و ناگفته پیداست که مسئولین کشوری چنین پدیده ای رو خوشایند تلقی نمی‌نمایند.
موقعیت جغرافیایی
استان کردستان با مساحت 28203 کیلومتر مربع یکی از استان‌های غربی ایرانه که از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان و از جنوب به استان کرمانشاه و از شرق به استان همدان و قسمتی دیگه از استان زنجان و از غرب به کشور عراق محدود می‌باشه. این استان در 34 درجه و 44 دقیقه تا 36 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 31 دقیقه تا 48 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار گرفتهه. این استان مساحت 7/1 درصد از مساحت کل کشور رو شامل میشه و از نطر وسعت رتبه 16 رو در کشور داراه. مرکز استان شهر سنندجه که در ارتفاع 1373 متر از سطح دریا واقع شدهه. شهرستان‌های سقز، مریوان، قروه، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، کامیاران و سرو آباد در این استان قرار دارن.
آب و هوای منطقه مورد مطالعه
اقلیم استان کردستان تحت تأثیر توده‌های گرم و مرطوب مدیترانه‌ای و گرم و اقیانوس اطلس قرار داره که با عبور این جریان ها از روی استان و برخورد با ارتفاعات زاگرس اندازه زیادی از رطوبت خود رو به صورت باران و برف از دست داده و عامل عمده ریزش‌های جوی کشور رو هم تشکیل می‌دهند. تعداد روز‌های یخبندان 109 روز و میزان بارندگی سالانه در شرایط عادی اقلیمی معادل 500 میلی متر می‌باشه. بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرهای مریوان و بانه حدود 800 میلی متر در سال وکم‌ترین میزان بارندگی در ناحیه شرق حدود 400 میلی متر ودر قسمت مرکزی استان یعنی سنندج نزدیک به 500 میلی‌متر در ساله. حداقل درجه حرارت مطلق در یه دوره ده ساله 33- درجه سانتی‌گراد مربوط به شهرستان‌های سقز و حداکثر اون 41+ درجه سانتی گراد مربوط به به شهرستان‌های سنندج می‌باشه. میانگین بارندگی استان در سال‌های عادی 470-450 میلی متر و در سال‌های خشک کمتر از 350 میلی‌متر می‌باشه (بی نام، 1390). در مناطق مختلف استان کردستان دما، اندازه نزولات جوی و رطوبت یکسان نمی‌باشه. به همین علت استان، دارای اقلیم یکسانی نیست.
نمودار 1-1- میزان بارندگی سالانه در استان کردستان طی سالهای 90-1360
منبع: ایستگاه سینوپتیک کردستان، 1390
همون طور که از نمودار (1-3) قابل دریافته اینکه روند میزان بارندگی در استان کاهشیه و دارای نوسان چشم‌گیریه که این نوسانات طی سالهای 90-1380 مشهورتره. هم اینکه دمای حداکثر و حداقل در طی این سالها روند روبه افزایشی خود رو دنبال نمودهه که هر دو عوامل بارندگی و دما میتواند در ایجاد ریسک عملکرد محصولات کشاورزی نقش به سزایی رو در استان ایفا نمایند.
نمودار 1-2- میانگین دمای سالانه در استان کردستان طی سال‌های 90-1360
منبع: یافتههای تحقیق
استان کردستان از استانهای مهم در زمینه تولیدات زراعی و باغی کشور محسوب میشود و محصولات عمده زراعی منطقه رو به خود اختصاص دادهه. گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم و نخود دیم مثلا مهم‌ترین و عمدهترین محصولات زراعی این استان هستن. محصولات گندم، جو و نخود به ترتیب 76، 6 و 10 درصد از سطح زیرکشت اراضی زراعی استان کردستان رو پوشش میدهند (وزارت جهاد کشاورزی، 1391). وضعیت تولید و سطح زیرکشت و عملکرد محصولات زراعی گندم، جو، نخود و عدس در استان کردستان در سال زراعی 91-1390 در جدول (1-1) آمدهه.
جدول 1-1- میزان تولید، سطح زیرکشت و عملکرد محصولات گندم، جو و نخودو عدس درکشور و استان کردستان در سال زراعی 91-1390
عملکردتولید (تن)سطح زیرکشت)هکتار)محصولاستانکلدیمآبیکلدیمآبی97634551233935938159028523456637559339085992466994گندمکل کشور10332892285356596599518875691587374934750652624جو53315102336862182521543441949740927610221نخود29/58157/113871808643237485117230116566574عدس770402253505939288314217654518850984135347گندمکردستان912340735885197991608626629217084720جو394101629604290515537424373698544نخود97/32731/809509444651434135380عدسمنبع: آمارنامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی،1391
چارچوب نظری تابع تولید تصادفی
معمولا روش اثباتی تحلیل واکنش عرضه و تولید محصولات کشاورزی، استفاده از برآوردهای اقتصادسنجیه که در اون تلاش میشه، پارامترهای تکنولوژی تولید (در فرم ریاضی از یه تابع تولید فرموله میشه) در چارچوب نظری اقتصادی برآورد بشه. به بیان دیگه، تابع تولید یه بیان ریاضی از روابط ستانده و نهاده‌های تولید بوده که معمولا به صورت ضمنیQ=f(x1,x2,…,xn) بیان میشه. در این تکنولوژی تولید قطعی که Q سطح تولید و x1 تا xn بیانگر نهاده‌های مورد استفاده در تولید کشاورزیه، روابط تولید تنها به شکل متوسط سطح تولید ومصرف نهاده ها بیان شدهه. پس در این فرم سنتی از تابع تولید این فرض ضمنی وجود داره که سطح مصرف نهاده‌ها تنها بر سطح متوسط تولید اثر می‌گذارد و فاقد هر گونه تاثیری بر واریانس با ریسک تولیده. این تعریف از تابع تولید به ویژه در فعالیت‌های کشاورزی که به طور ذاتی فرایندهای ریسکی هستن وتا حد زیادی متاثر از عوامل غیر قابل کنترل (مثل عوامل اقلیمی) است، خالی از شکلای نمی باشه.
کومب هاکر1(2002) معتقده، ریسک نقش مهمی در تصمیمات مربوط به انتخاب سطح مصرف نهاده‌ها و سطح تولید داره به گونه‌ای که نادیده گرفتن اون در توابع تولید کشاورزی به تخمین کمتر از حد سطح تولید فعالیت‌ها، تغییرات الگوی کشت و هم برآورد اریب از کشش‌های عرضه محصولات منجر میشه. جاست وپاپ2(1978) هم اینگونه استدلال می‌کنن که تابع تولید برآوردی باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشه به گونه‌ای که اجازه بده سطح نهاده‌ها بر هر دو جزء تصادفی و قطعی تولید اثر بذاره. در راستای همین ضعف الگوهای سنتی(قطعی) تابع تولیده که آیگنر و همکاران3(1977) و میوزن و وان دن بروک4(1977) توابع تولید تصادفی رو که در مقایسه با مدل‌های توابع تولید متوسط با تعریف تابع تولید در علم اقتصاد همخوانی بیشتری داشته و نسبت به توابع تولید قطعی واقع بینانه‌تره توسعه دادند. در تولید کشاورزی، توابع تولید تصادفی واسه تصریح عوامل تصادفی موثر بر تولید مانند عوامل آب و هوایی، نوسان‌های قیمتی و کیفیت خاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. واسه مثال تابع تولید تصادفی گندم با این توجیه که فرآیند تولید گندم تابعی از متغیرهای تصادفی مانند بارندگیه، میتونه تصریح بشه. در این نوع از تصریح توابع تولید، ضمن این که اجازه می‌بده، متغیرهای قطعی به عنوان اجزاء قطعی رفتار کنن، اجزاء تصادفی رو هم در درون خود داراست(گاردنر و رائوسر5، 2001).
در اینجا واسه شرح پایه‌های نظری الگوی مورد استفاده در این پژوهش، به توضیح اصول وفروض اساسی که جاست و پاپ (1978) واسه یه تابع تولید تصادفی مورد استفاده در تحلیل ریسک تولید کشاورزی بیان گردیده، پرداخته میشه. با فرض اینکه Q بیانگر سطح تولید و xi نشون دهنده نهاده ها ی تولید(i=1,2,…n) باشه، این فروض اینا هستن:: (رابیسون و باری6، 1987)
1- E(Q)>0: تولید انتظاری اندازه مثبتی باشه.
2- δ E(Q)/〖δX〗_i>0: نقش ومشارکت نهاده در تولید مثبت باشه. یعنی هر چه سطح مصرف نهاده افزایش یابد، میزان تولید انتظاری هم افزایش یابد.
3- δ^2 E(Q)/δX_i^2<0: بهره‌وری نهایی نهاده‌ها باید در یه سطح از مصرف نهاده کاهشی باشه.
4- δE(Q)/δσ^2 σ_E^2=0: یعنی موقعی که واریانس جزء تصادفی کاهش یابد، تولید انتظاری بتواند ثابت بمونه.
5- δσ^2 (Q)/δx_i>=<0: تغییر در واریانس تولید در اثر تغییر نهاده میتونه مثبت، منفی یا صفر باشه یعنی هر نهاده بتواند به عنوان یه نهاده ریسک کاه، ریسک‌افزا یا خنثی به ریسک عمل کنه.
6- δσ^2 (δQ/δx_i )/δx_i>=<0: تغییر در واریانس تولید نهایی نهاده میتونه در علامت ثابت نباشه.
7- f(θx)=θf(x): بازده ثابت (تصادفی) به مقیاس.
اکنون سؤال اینه که آیا توابع تولید استانداردی که معمولا واسه تحلیل‌های مختلفی از ریسک بکار می‌روند، شرایط بیان شده توسط جاست و پاپ رو تأمین میکنه. در صورتی که این گونه نباشه، چه تصریح جایگزینی واسه اون‌ها وجود داره که بتواند یه تابع خوش رفتار واسه تحلیل ریسک تولید ارائه کنه. الگوهای تابع تولید معمولا دارای یکی از سه فرم استاندارد زیره (همون منبع).
Q=f(x)eɛ ; ɛ≈(0 , σɛ2 ) (1-1) (1-1)
Q=f(x) ɛ ; ɛ≈(1 , σɛ2 ) (1-2) (2-1)
Q=f(x) + ɛ ; ɛ≈(0 , σɛ2 ) (1-3) (3-1)
در الگوی 1-1، جمله اخلال نمایی، دارای یه توزیع ثابته اما از اونجا که f´(x)>0 بوده و توزیع در یه عبارت افزایشی، f(x)، ضرب میشه، با افزایش اندازه نهاده x، توزیع افقی تر و تخت تر میشه. افزون بر این e´>0 بوده و اندازه Q نسبت به مقادیر مثبت محدود شدهه. به عبارت دیگه با تغییر مصرف نهاده‌ها واریانس تولید هم تغییر میکنه.
شکل 1-1- واکنش واریانس و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال نمایی
شکل 2-1 نشون می‌بده که چگونه توزیع مقادیر Q با تغییر در اندازه نهاده‌ها x3 ,x2 ,x1 زمانی که x1<x2<x3 است، تغییر میکنه. در الگوی 2-2 هم مشابه الگوی 2-1، توزیع و واریانس Q با افزایش مقادیر نهاده ها افزایش می شه اما از این جهت که بدست آمدن مقادیر منفی واسه Q (زمانی که0 >ɛ)، امکان پذیر بوده و ارزش انتظاری Q معادل f(xi) می‌باشه، از الگوی اول متفاوته. الگوی 2-3 هم ساده ترین شکل از توصیف یه تابع تولید رو نشون می‌بده که در اون واریانس تولید، صرف نظر از اندازه x همواره اندازه ثابتیه.
شکل 2-2 واکنش واریانس و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال حاصل ضرب
شکل 2-3 واکنش و توزیع اندازه تولید با اجزای اخلال جمع پذیر
شکل‌های 2-2 و 2-3 به ترتیب نمایش گرافیکی واکنش واریانس و توزیع اندازه تولید رو به تغییرات اندازه نهاده ها در الگوی دوم و سوم نشون می‌بده.

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید