در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی105
شکل ‏3-7: مدل تحلیلی تحقیق119
شکل ‏4-1: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی151
شکل ‏4-2: مدل سنجش به هم پیوستگی: تحلیل عاملی- تأییدی153
شکل ‏4-3:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی154
شکل ‏4-4:مدل سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی154
شکل ‏4-5: مدل اصلاح شده سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی155
شکل ‏4-6: مدل سنجش انتظار شرم: تحلیل عاملی- تأییدی156
شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی157
شکل ‏5-1: مدل تحلیل مسیر در بین افراد به هم پیوسته205
شکل ‏5-2: مدل تحلیل مسیر در بین افراد نابه هم پیوسته206
شکل ‏53: مدل معادلات ساختاری بزهکاری211
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ‏31: قلمروهای تبیین در نظریه بریث ویت85
جدول ‏41: ابعاد، مولفه ها و معرفهای متغیر بزهکاری131
جدول‏42: ابعاد و گویه های متغیر به هم پیوستگی خانوادگی132
جدول‏43: گویه های متغیر شرمساری136
جدول‏44: معرف ها و گویه های متغیر بازپذیری136
جدول‏45: گویه های متغیر انگ زنی137
جدول ‏46: ابعاد و گویه های متغیر همالان بزهکار139
جدول‏47: گویه های متغیر انتظار شرم139
جدول‏48: معرف های متغیر پایبندی به ارزش های اخلاقی140
جدول ‏49: ابعاد، مولفه ها و گویه های متغیر فشار142
جدول‏410: جمعیت تحقیق به تفکیک جنس و نواحی144
جدول ‏411: حجم نمونه تحقیق برحسب دانش‌آموز به تفکیک جنس و نواحی آموزشی146
جدول ‏412: حجم نمونه تحقیق برحسب کلاس به تفکیک جنس و نواحی آموزشی146
جدول ‏413:تحلیل عاملی: آزمون KMO و بارتلت148
جدول ‏414: تحلیل عاملی: واریانس تبیین شده149
جدول ‏415: تحلیل عاملی: ماتریس چرخش یافته150
جدول ‏416: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیله اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق160
جدول‏51:توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس165
جدول‏52: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلی166
جدول‏53: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی166
جدول‏54: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدین167
جدول‏55: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص تحصیلات والدین167
جدول‏56: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منزلت شغلی پدر168
جدول‏57: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص منزلت شغلی پدر168
جدول‏58: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد169
جدول‏59: فراوانی پاسخگویان بر حسب ساختار خانواده169
جدول‏510: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت170
جدول‏511: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد170
جدول‏512: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی170
جدول‏513: فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدرسه171
جدول‏514: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرمساری والدین172
جدول‏515: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین172
جدول‏516: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازپذیری والدین173
جدول‏517: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین174
جدول‏518: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگزنی والدین175
جدول‏519: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین175
جدول‏520: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر به هم پیوستگی176
جدول‏521: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی176
جدول‏522: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر همالان بزهکار177
جدول‏523: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار177
جدول‏524: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی178
جدول‏525: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی179
جدول‏526: توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر انتظار شرم180
جدول‏527: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر انتظار شرم180
جدول‏528: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر فشار181
جدول‏529:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشار182
جدول‏530: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر184
جدول ‏531: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری سابق و بزهکاری فرافکنی شده185
جدول ‏532: درصد توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر به تفکیک جنس186
جدول ‏533: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری آینده نگر به تفکیک جنس187
جدول ‏534: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقیاس کل بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر و ابعاد اون به تفکیک جنس189
جدول‏535: بزهکاری پاسخگویان بر اساس جنس190
جدول‏536: رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری191
جدول‏537: بزهکاری پاسخگویان بر اساس ساختار خانواده192
جدول‏538: بزهکاری پاسخگویان بر اساس محل سکونت192

جدول ‏539: جدول آزمون تفاوت میانگین واسه متغیرهای مستقل بر حسب جنس پاسخگویان194
جدول‏540: میانگین نمرات بزهکاری و زیرمقیاس های بزهکاری بر حسب رشته تحصیلی195
جدول ‏541: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر تقلب امتحانی در بین پسران196
جدول ‏542: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر مصرف مواد در بین پسران197
جدول‏543: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر کجروی جنسی در بین پسران197
جدول ‏544: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر بزهکاری در بین پسران198
جدول‏545: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر خشونت در بین دختران198
جدول ‏546: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر وندالیسم در بین دختران198
جدول ‏547: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر تقلب امتحانی در بین دختران199
جدول ‏548: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر کجروی جنسی در بین دختران199
جدول ‏549: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) واسه مقادیر بزهکاری در بین دختران200
جدول‏550: ضرایب همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر201
جدول‏551: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل تحقیق و ابعاد بزهکاری203
جدول‏552: اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته207
جدول‏553: اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته208
جدول‏554: اثرات کل متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته209
جدول‏555: آماره های برازش مدل در بین کل جمعیت212
جدول ‏556: جدول ضرایب تأثیر متغیرهای مدل معادلات ساختاری در بین نمونه کل215
جدول‏557: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل217
جدول ‏558: آزمون فرضیه های تحقیق218
جدول ‏61: تفاوتهای مدلهای آمرانه با مدل های ترمیمی245
جدول ‏62: مدلهای برنامه ای عدالت ترمیمی در مدارس248
فصل اول
طرح موضوع
فصل اول: طرح موضوع
بیان مسأله
نوجوانی برههای از زندگی است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهای پرخطر و مسألهآمیز مثلا بزهکاری1، مصرف مواد و رفتارهای جنسی واقع میشود. ورود به این نوع رفتارها، الگوهای سالم سازگاری و رشد رو با وقفه و رکود روبرو میسازد. این نوع علایم و نشانههای ناکارآمدی رفتاری در نوجوانی ممکنه پیشدرآمد ناسازگاری و تعادل ضعیف در طول بزرگسالی باشه. از این رو، مطالعه و شناخت پیشزمینهها و مقدمات کجروی نوجوانان، محور علایق روانشناسان و جامعهشناسان بودهه (اریکسون2،396:2000). در بررسی های به عمل آمده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و بزهکاری متوجه جوانان، همچنان رو به افزایش بودهه. در آمریکا، سالانه بیش از دو میلیون فرد زیر 17 سال بازداشت میشود (گرین3،323:2008). مطابق آمار دیگه ای در این کشور 700000 دانشآموز از دبیرستان ترک تحصیل میکنن، چهارده میلیون کودک در خانوادههای تک والد زندگی می کنن، 200000 کودک سالانه در معرض نوعی سوء رفتار و سوءاستفاده هستن، 3000000 دانشآموز و معلم سالیانه قربانی جرم واقع میشن و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگویی، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع میپیوندد (گروس4 و دیگرون،5:2000). در سال 2005، وکیل سابق دادگستری جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف میلیونها دلار هزینه در برنامهها واسه کاهش و حل و فصل بزهکاری و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بودهه. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونتآمیز خود مسئولیتپذیر و پاسخگو بار نیامده و از این رو، جوانانی که در قرن 21 مرتکب جرم میشن متفاوت از پیشینیان خود میباشند (استونس5،295:2011).
بیشک نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایهای سرمایه انسانی هر جامعه به شمار میآیند که در عین حال، بیش از سایر گروههای جامعه در معرض بزهکاری و بزهدیدگی قرار دارن. در آخرین سرشماری ملی در ایران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بودهه (مرکز آمار ایران،1392). بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران هم اکنون نزدیک 24168821 نفر از جمعیت ایران یعنی 32 درصد اون، از نظر سنی زیر 18 سال هستن. جمعیت دانشآموزی کشور هم در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی بودهه که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌های متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق) و دوره دوم متوسطه تحصیل خواهند کرد (مرکز آمار ایران،1392). آمار مزبور از یه سو نشانگر ظرفیتهای بالقوه آموزشی و سرمایه انسانی در جامعه ایرانیه، و از سوی دیگه، در صورت عدم توجه کافی و برنامهریزی دقیق، میتواند به عنوان یه آسیب و یا تهدید قلمداد بشه.
در داخل کشور هم با توجه به آمارهای منتشر شده میتوان نتیجه گفت که میزان وقوع جرایم بر حسب سن، جوانتر شده و بزهکاری و جرم از جوانان به نوجوانان به شدت در حال گسترشه (رجبی،131:1388). بویژه اینکه با توجه به تحولات پدید آمده در حوزه رسانهها و فناوری ارتباطات، آسیبهای نوپدیدی هم ظهور یافتهه که زندگی و سلامت کودکان و نوجوانان رو با خطرات جدی مواجه ساختهه. اعتیاد و مصرف مواد مثلا آسیبهاییه که به مدارس نفوذ کرده و وضعیت بهداشت و سلامت دانشآموزان رو روز به روز با شدت بیشتری مورد تهدید و حمله قرار میده. گزارش سال 2008 سازمان ملل می‌گوید که ایران بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان رو داراست. گزارش‌های دیگه ای وجود داره که پایین‌ترین سن آغاز اعتیاد رو هم ویژه ایران می‌داند. نتایج یه تحقیق علمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نشون می‌بده که مدارس راهنمایی و دبیرستان، یکی از محیط‌های اصلی واسه شروع استفاده از مواد مخدره. اون طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعان دارن، رواج مواد مخدر در بین دانش‌آموزان مدارس به ویژه در حاشیه شهر، به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیدهه. طاها طاهری جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص می‌گوید: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در بعضی مدارس حاشیه‌ای نقاط آسیب‌پذیر، دانش‌آموزان به مصرف‌کننده مواد مخدر تبدیل شده‌اند. با توجه به شرایط یاد شده، زنگ‌‌های خطر در خصوص رواج مواد مخدر در میان دانش‌آموزان مدارس این مناطق به صدا در آمدهه (خبرگزاری تحلیلی ایران،1388).
شیوع بزه و رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر به یه مسأله عمده اجتماعی تبدیل گشته. نتایج و یافتههای حاصل از پیمایشها و تحقیقات تجربی به قوت بر مدعای فوق مهر تأیید میزنند. پوراصل6و دیگرون (2007) در پژوهشی میان 1785 دانشآموز از شهر تبریز دریافتند که 226 نفر (7/12 درصد) تجربه مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشتهاند. کلیشادی7 و دیگرون (2006) در پژوهشی در میان دانشآموزان دریافتند که میزان شیوع مصرف سیگار در بین پسران 5/18 درصد و در بین دختران 1/10 درصد میباشد. میانگین سنی اولین اقدام واسه مصرف سیگار 2/13 سال بودهه. نتایج این تحقیق نشون میده که مصرف سیگار در میان نوجوانان به عنوان یه تهدید محسوب میشود. آیتاللهی8 و دیگرون (2005) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 9/16 درصد دانشآموزان مصرف سیگار رو تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سیگار داشتهاند. هم اینکه 35 درصد از دانشآموزان الکل رو تجربه کرده و 1/2 درصد از اونا به طور مرتب مصرف الکل داشتهاند. در پژوهش دیگه ای که توسط امیری9 و دیگرون (2011) در میان 3958 دانشجوی دانشگاه در شمال ایران انجام شده دیده شد که مصرف اکستازی، تریاک و شاهدانه به ترتیب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در میان دانشجویان رواج داره.
یافتههای تحقیقات پیمایشی که به بعضی از اونا اشاره شد، نشانگر شدت زیاد آسیبها و تهدیداتیه که امروزه نسل جوان و نوجوان رو شدیداً تهدید میکنه. راهکارها و برنامههای ارائه شده در سطوح مختلف ملی و فراملی هم آنگونه که باید نتوانستهاند سودمند و راهگشا باشن. تا جایی که طی 36 سال گذشته، جمعیت کشور دو برابر، اما جمعیت کیفری هفت برابر شدهه. شیوع رفتارهای پرخطر در سنین پایین، پیدایش آسیبهای نوپدید، عدم مسئولیتپذیری، ضعف کنترلهای خانوادگی و اجتماعی، تربیت ناقص و ناکارا و هم سستی پایههای اخلاقی کودکان و نوجوانان مثلا مواردیه که وضعیت عصر حاضر رو با گذشته متمایز ساختهه. با توجه به ظهور و بروز شرایط نوین و تحول و دگرگونی بنیادین در نهادهای مرسوم اجتماعی، روشنه که راهکارها و اقدامات پیشین نمیتوانند پاسخگوی مسائل نو باشن و به طور کامل موثر واقع بشن. در چنین شرایطی که از یه سو با آسیبها و تهدیدات نو مواجهیم و از سوی دیگه اقدامات و راهکارهای پیشین چندان قرین توفیق نبودهاند، رویکردها و نظریات جدیدتری پا به عرصه نهادهاند. نظریه شرمساری بازپذیرکننده10 بریث ویت11 مثلا این نظریهها به شمار میرود. نظریه شرمساری بازپذیرکننده عدسیهای جدیدی پیشروی جامعه قرار میده و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی رو در حوزههای مختلف نهادی مثلا خونواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و غیره عرضه میدارد.
تحقیق حاضر در پی تحلیل و تبیین آثار شرمساری بازپذیرکننده بر بزهکاری دانشآموزان در بستر خانوادهه. در نظریه جرمشناسی، خونواده نقشی بنیادین در ایجاد همنوایی در بین دختران و پسران بویژه در سنین آغازین اونا بازی میکنه. عمده ادبیات جرمشناسی در این حوزه، نشون از این داره که نظارت بر رفتار کودک، بکارگیری انضباط منسجم و یکپارچه، و رشد و بالندگی دلبستگیهای والد-بچه به طور عام کودک رو به سمت همنوایی با معیارها و استانداردهای رایج و مرسوم اجتماعی تشویق میکنه (لیبر12،79:2009؛کوتاروبلس13،375:2006؛لی14،193:2005). مثلاً طبق ادعای هیرشی و گاتفردسون، والدینی که بر رفتار بچه ها خود نظارت داشته، انتظارات روشنی در باب مذموم بودن بزهکاری بعمل آورده و به تمکین پاداش میدهند (و نافرمانی رو مجازات میکنن)، احتمال تخلف کودکان رو کاهش میدهند (از طریق تقویت خودکنترلی در کودکان) (فاگان15،151:2011).
در این تحقیق، تاکید عمده بر تحلیل و تبیین آثار شرمساری خانوادگی و فرایند بازپذیری16 بر بزهکاری17ه. در توضیح بزهکاری باید گفت که جرایم نوجوانان توسط پارهای عناوین و برچسبها بررسی میشود. رایجترین برچسب واسه رفتار مجرمانه نوجوانان، بزهکاریه. بزهکاری شامل مجموعهای از رفتارهای قانونشکنانهه که واسه بزرگسالان و صغار بکار میرود. رفتارهایی که بزرگسالان در خصوص اونا به لحاظ کیفری پاسخگو هستن نظیر مصرف مواد و تخلفات خشونتبار علیه سایر اشخاص (مثل حمله و هجوم)، اموال و دارایی (مثل خرابکاری و ایجاد حریق) و نظم عمومی. علاوه بر تخلفات مجرمانه، صغار در قبال تخلفات منزلتی18 (مثل پرسهزنی، نقض آداب و رسوم، فرار از منزل) هم پاسخگو محسوب میشن. در مجموع، بزهکاری به اون دسته از رفتارها اطلاق میشود که توسط اشخاص زیر سن بزرگسالی انجام میگیره و نقض قانون تلقی شده و واکنش قانونی جامعه رو برمیانگیزد (مارته19،2:2008). پس بزهکاری علاوه بر جرایم، شامل رفتارهای غیرمجرمانه هم هست. فرار از منزل، گریز از مدرسه، سرپیچی از دستورات قانونی والدین یا مراجع اقتدار مصادیق دیگه ای از بزهکاری تلقی میشود. این نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتی مطرحه که به شرایط سنی شخص موقع ارتکاب تخلف اشاره داره. حداکثر سن واسه حوزه قضایی دادگاه جوانان به طور معمول 18 ساله، ولی بعضی دولتها حدود سنی رو کاهش دادهاند (شومیکر20،3:2009).
نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، مثلا نافذترین و اثرگذارترین نظریههای جدید جرم شناختی در سالهای اخیر به شمار میرود. طبق رأی و نظر ایکرز21 (1990)، نظریه شرمساری بازپذیرکننده در اصل تلاشیه مجدد واسه ترکیب عناصری از نظریههای متعدد موجود، ولی با اجتناب از پارهای خطاها و اشتباهاتی که تلاشهای قبلی دچار شدهاند و هم برخورداری از عنصری جذاب و نو در تمایزبخشی مابین انگزنی و شرمساری بازپذیرکننده که در تلاشهای پیشین مربوط به ترکیب نظری دیده نمیشود. هر که بخواهد نسبت به نظریههای جرم و انحراف اطلاع و وقوف کامل بیابد حتماً لازمه این کتاب رو در قفسه کتابخانه خود داشته باشه. (علیوردی نیا و دیگرون،120:1393).
بیتردید نظریات جرمشناختی حائز اهمیتاند، زیرا عمده اونچه در نظام عدالت کیفری به اجرا درمیآید، مبتنی بر نظریات جرمشناختی هستن (صابر22،1:2006). در واقع، بخشی از شهرت فزاینده نظریه شرمساری بازپذیرکننده، عدم توفیق نظریههای پیشین جرمشناختی در تبیین جرم و راهحلهای پیشنهادی واسه جرم بودهه. طبق نظریههای پیشین جرم، رفتارهای مجرمانه محصول یادگیری، برچسب منفی و یا عاملان انگیزهمند عقلانیه. این نوع مجازات یا سیاست توانبخشی در دهههای گذشته بکار رفتهه، ولی به نظر نمی رسد تأثیر مثبتی بر پیشگیری از اقدامات مجرمانه و اصلاح خلافکاران مجرم داشته باشه (ساکیاما23،7:2008). یکی از دلایل علاقمندی به احساسات به عنوان یه موضوع مرتبط با جرم شناسی همین مورده. این گونه علاقه برخاسته از نارضایتی از نظریههای عمده جرم – مثل نظریه کنترل24، نظریه فعالیتهای روزمره25، و خصوصاً نظریه انتخاب عقلانی26- بودهه که انگیزه متخلف رو مفروض انگاشته و اون رو بدیهی و مسلم پنداشتهاند؛ نظریههایی که از دقت لازم و باریکبینی فکری و کفایت مفهومی واسه درک و شناخت چرایی و چگونگی تحریکشدن27 افراد در ارتکاب جرم و توجه کافی به اون برخوردار نیستن (هان،244:2002).
بریث ویت افقها و روزنههای جدیدی فراروی نظریه برچسبزنی بازگشودهه و پیشرفتهای چشمگیری در ترکیب (و نه بر هم آمیختن ناشیانه) نظریههای عمومی موجود در زمینه جرم و انحراف به ارمغان آوردهه. مدل وی هم دارای ابعاد خرد و هم دارای ابعاد کلان بوده و اجزائی از نظریه کنترل، نظریه فرصتهای افتراقی28، نظریه یادگیری اجتماعی29 و هم نظریه برچسبزنی30 رو تلفیق کرده و در کنار هم نشاندهه. کلید افقهای نوین واسه برچسبزنی و ترکیب نظریه جرمشناسی، مفهوم «شرمساری بازپذیرکننده» است. بواقع همچنانکه بریث ویت اذعان می کنه، شرمساری بازپذیرکننده تنها عنصر و مولفه اصیل در این نظریه به شمار میآید (ایکرز،722:1990).

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

به نظر هونگ لیو31، گرچه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تلفیقی از نظریههای جرمشناختی غربیه، ولی سه خصلت عمده و کلیدی در نظریه شرمساری بازپذیرکننده وجود داره که اون رو از نظریههای جرمشناختی غربی متمایز میسازد.
اولاً نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به کنترل اجتماعی صبغه اخلاقی میبخشد و لذا، عنان کنترل رو به دست عموم مردم و خونواده و اجتماع اونا بازمیگرداند. نظریه بریث ویت به وجدان32 افراد، اخلاق و احساس شرم33 اونا متوسل میشود. این درست نقطه مقابل سایر سنتهای جرمشناختیه که از حرفهای شدن34، نظاممند شدن35، علمی شدن36 و اجتماعزدایی37 از عدالت طرفداری میکنن. دومی ممکنه به اعضای اجتماع چنان تلقین کنه که اونا ایمان بیاورند که کارشناسان می تونن راهکارهایی علمی واسه مسائل جرم ارائه دهند و از این رو، از توجه به راهکارهایی محلی منصرف میکنن (لیو38،54:1998). به زعم بریث ویت، تا زمانی که اجتماع اصلاً بر این نظره که متخصصان می تونن از طرق علمی به راهحلهای مشکل بزهکاری دست بیابند، این خطر وجود داره که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانهای که توسط خود اونا انجام شدنیه سر باز زنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا میبینم که همسایه کنار من در حال نقض قانونه، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگه ای هستن که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل رو دارن. او پیشنهاد می کنه: جرم زمانی بهتر کنترل میشه که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منجسم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش رو ایفا کنن. در جوامعی نرخ بزهکاری اندکه که مردم، فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستن و انعطاف در مقابل انحرافات، محدودهای تعریف شده داره و اجتماع تلاش میکنه تا مشکل بزهکاری خود رو به دست خود حل کنه، نه به دست پلیس و مراجع حرفهای. (غلامی،1391؛زهر،37:1383).
جرم زمانی بهتر کنترل میشود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت فعال در شرمساری متخلفان، اولین کنترلکنندگان باشن و اونا رو از طریق مشارکت همسو با روش بازگشت متخلف به اجتماع شهروندان مطیع قانون شرمسار نمایند (گاد39،165:2006). همساز با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، الگو و مدل کنترل اجتماعی چینی بر تربیت اخلاقی و درونیشدن «اخلاقیات خوب» در افراد تاکید میگذارد. این مدل واسه مواجهه با مناقشات و مسائل، استفاده از ابزارهای غیررسمی رو تشویق میکنه و اقدامات و عملکردهای افراد و اجتماعات بومی رو به عنوان ابزاری واسه حل و فصل مشکلای به جای کارشناسان حرفهای پرورش میده. (لیو،54:1998). مطابق نظر بریث ویت، خصوصیزدایی40 از قانون همگانی و استفاده مشترک از شرمساری عمومی، کارایی و اثربخشی اجرای قوانین کیفری رو بهبود میبخشد، به این دلیل ساده که میتواند به ایجاد مفهوم مشترک اخلاقی از نظم کمک کنه. وی بعدتر استدلال کرد که گره زدن شرم و مجازات، به نظمِ قانونیِ کاراتر و استوارتری میانجامد (جالی41،55:2004).

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید