1 – 1 – 9 – ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 8
1 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 10
1 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. 11
1 – 2 – 1 – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد ………………………………………………………………………………………….. 12
1 – 2 – 2 – حقوق مشترک زن ومرد از دید قران …………………………………………………………………………………. 12
1 – 2 – 3 – کشف اموزه های اسلام نسبت به شخصیت زن ………………………………………………………………….. 12
1 – 2 – 4 – حقوق زنان در اسلام ……………………………………………………………………………………………………… 12
1 – 3 – جایگاه وشخصیت زن در مکاتب غربی ……………………………………………………………………………………. 13
1 – 3 – 1 – فمینیسم واندیشه های اونا ………………………………………………………………………………………………. 13
1 – 3 – 2 – مقایسه اندیشه اسلامی واندیشه غربی ……………………………………………………………………………….. 14
1 – 3 – 3 – مولفه های شناخت زن در روانشناختی غربی …………………………………………………………………….. 14
1 – 3 – 4 – آسیب ها وانحرافات فمینیسم …………………………………………………………………………………………… 15
1 – 4 – باورهای غلط نسبت به زن …………………………………………………………………………………………………….. 16
1 – 4 – 1 نیازهای اجتماعی وفرهنگی زنان ………………………………………………………………………………………… 17
1 – 4 –2 -تقسیم بندی زنان بر اساس پوشش ……………………………………………………………………………………… 18

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – 4 –3- زن سرپرست خانوار …………………………………………………………………………………………………………. 18
1 – 4 – 4 – زنان روسپی وخیابانی …………………………………………………………………………………………………….. 19
1 – 5 – انحراف چیه ومنحرف کیست …………………………………………………………………………………………. 20
1 – 5 – 1 – تقسیم بندی انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………………. 21
1 – 5 – 2 – خونواده ……………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-5-2-1- خونواده و نقش اون در تربیت بچه ها ………………………………………………………………………………. 26
1 – 5 – 3 – نشانه های افراد خطرناک …………………………………………………………………………………………….. 27
1 – 5 – 4 – اسیب شناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 28
1 – 5 – 5 – اهمیت آسیب شناسی اجتماعی …………………………………………………………………………………….. 28
1 – 5 – 5 – 1- تعریف وهدفهای آسیب شناسی …………………………………………………………………………….. 29
1 – 5 – 6 – جوان و ناهنجاری های رفتاری ……………………………………………………………………………………. 30
1 – 5 – 7 – تعریف آزار خیابانی …………………………………………………………………………………………………… 30
1 – 5 – 7 – 1 انواع آزارهای خیابانی ……………………………………………………………………………………………… 31
1 – 5 – 7 – 2 – پیامدهای آزارهای خیابانی …………………………………………………………………………………… 32
1 – 5 – 8 – خونواده وانحراف ……………………………………………………………………………………………………….. 37
1 – 5 – 8 – 1 – رابطه فرار وانحراف …………………………………………………………………………………………….. 38
1- 6 – تاریخچه فحشا در ایران ……………………………………………………………………………………………………… 39
1 – 6 – 1 – عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب …………………………………………………………………….. 43
1 – 6 – 2 – بررسی عوامل گرایش به فحشا از دیدگاه اجتماعی واقتصادی ………………………………………….. 45
1 – 6 – 3 – زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه …………………………………………………………. 47
1 – 7 – تعاریف فرار …………………………………………………………………………………………………………………….. 50
1 -7 – 1 – انواع فرار ……………………………………………………………………………………………………………………. 51
1 -7 – 1 – 1 – انواع رویکردها در خصوص علل فرار ……………………………………………………………………… 53
1 – 7 – 2 – زنان خیابانی چگونه متولد می بشن …………………………………………………………………………….. 55
1 – 7 – 3 – مردان خیابانی در کمین دختران خیابانی ………………………………………………………………………… 57
1 – 7 – 4 – پیامدهای فرار دختران ………………………………………………………………………………………………… 61
1 – 8 – شمارش سرانگشتی زنان خیابانی ………………………………………………………………………………………… 65
1 – 9 – میانگین سن دختران فراری ……………………………………………………………………………………………….. 71
1 – 10 – موج سوم انتقال ایدز به دلیل رفتاریهای جنسی …………………………………………………………………… 74
1 – 11 – راهکارهای پیشگیری وکاهش اسیب های اجتماعی فرار ………………………………………………………. 76
1 – 12 – بررسی مشکلای اجتماهی وروان شناختی زنان سرپرست خونواده تحت پوشش بهزیستی ……. 77
– فصل دوم ( نگاهی به مبانی معماری وطراحی )
2 – 1 – حرکت وتحول …………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2 – 2 – فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………… 83
2 – 2 -2- انواع فضاهای به وجود امده ……………………………………………………………………………………………… 84
2 – 3 – عناصر مهم در طراحی محوطه ………………………………………………………………………………………………… 86
2 – 3 – 1 – عنصر گیاه در فضای سبز ………………………………………………………………………………………………… 88
2 – 3 – 2 – انتخاب مصالح ……………………………………………………………………………………………………………….. 90

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

2 – 3 – 3 – عنصر اب در فضای سبز …………………………………………………………………………………………………. 92
2 – 4 – قرارگاه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
2 – 5 – نقش واهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی …………………………………………….. 95
2 – 5 – 1 – خلوت – قلمروپایی – فضای شخصی ………………………………………………………………………………. 96
2 – 6 – روانشناسی شکلای هندسی ورنگ ها ……………………………………………………………………………………….. 98
2 – 7 – ماهیت انسان ونیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل ………………………………………………………. 101
2 – 8 – نیلوفر نماد چیه ……………………………………………………………………………………………………………… 118
2 – 8 – 1 – جشن نیلوفر ………………………………………………………………………………………………………………… 121
فصل سوم ( مطالعات شهر کرمانشاه )
3 – 1 – ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه ………………………………………………………………………………………… 122
3 – 1 – 1 – وضعیت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………. 123
3 – 1 – 2 – وضعیت تابش ……………………………………………………………………………………………………………… 124
3 – 1 – 3 – جهت وزش باد ………………………………………………………………………………………………………….. 124
3 – 1 – 4 – بادهای مهم استان ………………………………………………………………………………………………………… 124
3 – 1 – 5 – درجه حرارت ……………………………………………………………………………………………………………… 125
3 – 1 – 6 – جهت یابی سایت ………………………………………………………………………………………………………… 126
3 – 2 – طبقه بندی اقلیم کرمانشاه …………………………………………………………………………………………………… 127
3 – 2 – 1 – جغرافیا وموقعیت ……………………………………………………………………………………………………….. 127
3 – 2 – 2 – ناهمواری های استان ………………………………………………………………………………………………….. 128
3 – 2 – 3 – پوشش گیاهی استان …………………………………………………………………………………………………… 129
3 – 2 – 4 – مراتع استان ……………………………………………………………………………………………………………….. 132
3 – 3 – مردم شناسی وفرهنگ وجمعیت ………………………………………………………………………………………….. 132
3 – 4 – مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 133
3 – 5 – زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………… 133
3 – 6 – آثار تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………… 133
3 – 6 – 1 – طاق بستان ………………………………………………………………………………………………………………… 135
3 – 6 – 2 – بیستون …………………………………………………………………………………………………………………….. 135
3 – 6 – 3 – آثار تاریخی دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………. 135
فصل چهارم(بررسی الگوهای نمونه)
4-1- مفاهیم اساسی در مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………………….. 137
4-1-1- تعاریف مددکاری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….. 137
4-1-2-مددکاران اجتماعی ونقش اونا …………………………………………………………………………………………….. 139
4-1-3-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 139
4-2-معلولین اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 141
4-5- خانه سلامت ………………………………………………………………………………………………………………………… 142
4-5-1- نحوه ی ارائه خدمات به دختران فرار ی……………………………………………………………………………… 146
4-5-2- شرایط پذیرش …………………………………………………………………………………………………………………. 147
4-5-3- اشکالات وکمبودهای موجود در این مکان …………………………………………………………………………… 148
4-6- مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده ………………………………………………………………………………. 148
4-7- کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی …………………………………………………………………………………………. 149
4-7-1-روش های ترخیص از این مرکز …………………………………………………………………………………………. 149
4-8- معرفی برنامه اورژانس …………………………………………………………………………………………………………… 153
4-8-1-ضرورت راه اندازی اورژانس اجتماعی ……………………………………………………………………………….. 154
4-8-2-جایگاه خونواده در اورژانس اجتماعی …………………………………………………………………………………… 155
4-8-3-اورژانس اجتماعی چگونه باید عمل کنه ………………………………………………………………………………. 155
4-9- قانون مجازات اسلامی در برابر معضل فرار ……………………………………………………………………………… 156
4-9-1- اقدامات جامعه در برابر فرار دختران…………………………………………………………………………………….. 157
4-10- بررسی پدیده فرار دختران در شهر کرمانشاه …………………………………………………………………………… 157
4-11- مقاله ها وتحقیقات انجام شده در این زمینه …………………………………………………………………………… 159
4-12- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………. 191
4-13-اصل 21 قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….. 192
فصل پنجم ( معرفی سایت )
5-1- دلایل انتخاب سایت ( مکان یابی ) ………………………………………………………………………………………… 194
5-1-1- محل انتخاب سایت پروژه (سراب نیلوفر) ………………………………………………………………………..201
5-2- تحلیل روند کار …………………………………………………………………………………………………………………. 205
5-3- عکس های سراب نیلوفر …………………………………………………………………………………………………….. 206
5-3-1- عکس های سایت انتخابی واسه مجموعه ………………………………………………………………………….. 208
5-4-تحلیل سایت ………………………………………………………………………………………………………………………. 212
5-5- جدول اقیلم………………………………………………………………………………………………………………………. 213
5-6- برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………… 214
5-7- ساختار فنی و اجرایی و سازه ای ……………………………………………………………………………………….. 224
5-7-1-تقسیم بندی سازه ها از نظر مصالح و اجرا……………………… …………………………………………………. 224
5-7-2- تاسیسات مکانیکی …………………………………………………………………………………………………………. 234
5-7-3- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق …………………………………………………………….. 234
فصل ششم ( ارائه نقشه ها )
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….
سایت پلان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پلان ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقاطع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نماها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 237
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- جدول اقلیم سرد وکوهستانی ………………………………………………………………………………………. 213
جدول 1-2- جدول فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………….. 214
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1- عوامل فرار ………………………………………………………………………………………………………………… 235
نمودار 2-1- عوارض اخلاقی بعداز فرار ………………………………………………………………………………………….. 236
نمودار 3-1- امار فرار در شهرها ……………………………………………………………………………………………………… 236
فهرست نقشه ها
• سایت پلان …………………………………………………………………………………………………………………..
• پلان اندازه گداری طبقات ………………………………………………………………………………………………
• پلان های اکس بندی ……………………………………………………………………………………………………..
• پلان های مبلمان ……………………………………………………………………………………………………………
• نماها …………………………………………………………………………………………………………………………….
• برش ها …………………………………………………………………………………………………………………………
• پروفیل طولی از سایت …………………………………………………………………………………………………….
پیش گفتار :
اینجانب پس از بررسی ها ومطالعات مکرر به این نتیجه رسیدم که بعضی از مسائل اجتماعی مانند : اعتیاد – حودکشی – قاچاق – تکدی گری – سرقت و کودکان آسیب دیده اعم از کودکان خیابانی و دختران فراری، روسپیگری، علیرغم منع
قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی روندی افزایشی دا رند و شادابی و طراوت حیات اجتماعی رو بشدت تهدید میکنن، بطوریکه اکثریت مردم و مسئولان جامعه نسبت به اونا اشتغال ذهنی پیداکرده و نگرانی خود رو نسبت به گسترش اونا ابراز میدارند.
فرار دختران از خانه اگه چه در نگاه اول پدیده ای فردیه اما با توجه به پیامد های سوء اون که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی ایجاد می کنه،و منشاء خیلی از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تشکیل باندهای فساد و فریب سایر زنان ودختران، رواج روسپیگری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و… میشه. این پدیده باعث میشه که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیافتد.
فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از عوامل مؤثر خانوادگی، روانی، اجتماعی و فرهنگیه که شناخت اونا مستلزم
تلاش علمی دقیق و جامعه.
به همین جهت با درک شرایط حساس و ضرورتهای امروز و فردای جامعۀ ایران در روند تحولات جهانی و جایگاه و نقش علم معماری در کاهش آسیبها ودر راستای پیوند جامعه شناسی با واقعیتهای امروزی جامعۀ ایران با همفکری، و هم راهی محققان اجتماعی، مسئولان، مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط حرکتی در جهت شناخت علمی آسیبهای اجتماعی رو آغاز نمود.
هدف اصلی این حرکت بیان آسیبهای اجتماعی عمده در ایران، توصیف ویژگیهای هر یه از این آسیبها، ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش اونا و بالاخره ارائۀ راهبردهای مناسب مبتنی بر یافته های علمی واصول تاثیر گذار معماری واسه اصلاح وضع موجود در جهت مواجهه خردمندانه با آسیب ها و برنامه ریزی علمی و اقدامات همه جانبه و هماهنگ در راستای درمان و پیشگیری آنهاست.
امیده پروژه وطرح حاضربتواند ضمن پاسخگویی به پرسشهای اساسی وارائه راهکار وطرحی نو در زمینۀ آسیب های اجتماعی مؤثر واقع بشه و بتواند سطح آگاهی و دانش افراد رو ارتقاء بخشد هم اینکه دید اجتماع رو نسبت به این گروه از افرار اسیب دیده تغییر بده چرا که اونا معصومینی هستن که عمده شان در میان شوره زار هزار درد و مرداب فقر (اقتصادی ، اجتماعی)روئیده اند.
گروهی که گرچه در جامعه انگ میخورند و در رسانه گاهاً چهره ی ناخوشایندی از اونا به نمایش در می آید ، اما در واقع بازتاب واقعیت حاکم بر شرایط اجتماعی و نقص سیستم های خدمات اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی جامعه ما هستن.
پس در اینجا به تاکید باید گفت :«دختران  فراری نه معضل اند و نه آسیب » که در جهت رفعشان بکوشیم.
بلکه اونا رو می توان تجلی دردناک کژیهای برخاسته از متن جامعه ای انگاشت ؛ که کاستی هایش رو در واحدی به نام خونواده باز تولید می کنه ، و در این چرخه عده ای بی گناه و مجبور به شرایط رو (که دختران فراری هم جزو این بی گناهان اند ) در معرض آسیب و شاید آسیب زائی قرار میدن . پس معضل یا آسیب خواندن این گردد و گرچه بر سیل تاکید بر اختیار باشه )بدور از انصاف و معرفته.

چکیده :

واقعیت اینه که هیچ یه از دختران جامعه ما دوستندارن فضای خانه رو با همه سختی ها ومشکلاتش رها کرده ودر منجلابی از فساد وتباهی بیفتند .هیج یه از دختران دوستندارن زندگی در سراب ویا تنهایی تجربه کنن اما یکسری شرایط وعوامل در جامعه وخانواده اونا رو ناخواسته به سمت خانه گریزی سوق می بده . یافته ها نشون می بده که با افزایش خودکارامدی روابط اجتماعی مثبت افراد بهبود پیدا می کنه .پس اموزش خودکارامدی در این پروژه موجب افزایش تعاملات مثبت اجتماعی در دختران فراری شدهه .
حال که ما در فکر جمع اوری این افراد از محیط های الوده واسکان دادن اونا هستیم باید محیطی رو طراحی کنیم روان – سیال ودر حال حرکت باید محیط طراحی شده حرکت رو داشته باشه که تداوم زندگی واهنگ زمان ؛ چرخه حیات ؛ تاریکی وروشنی وباد وهوا همه باید در طراحی انعکاس پیدا کنن زیرا بشر اولیه از همون اغاز بدو زندگی تمام نیازهای خود رو از محیط پیرامون وطبیعت خود فراهم نمودهه وهنگامی که فرمها وفضا رو به درستی نشناسیم طراحی هر معنا ونظریه ای به صورت معماری ناقص می باشه چون معماری فرم پردازیه وان هم در خدمت ایجاد فضا .
در این پژوهش هدف نهایی رسیدن به یه سری قواعد معماریه به شکلی که رشد فکری وتعالی روحی انسان رو در مقاطع مختلف سنی ودر طول زندگی به تصویر بکشد .ارتباط معماری در گذشته ؛ حال واینده که در عین حال بتواند جوابگوی نیازمندی های سایت مربوطه باشه این پروژه بر اساس تجزیه وتحلیل حالتهای روحی وروانی جوانان اسیب دیده ومبتنی بر یه سلسله اصول ساختاری که تدریجا به یه سری اصول کلی در طراحی کالبدهای طبیعی برسد تابتواند عاملی در جهت تعالی وبهبود باشه . جهت طراحی وساماندهی فضاهای معماری بیش از هر چیز احتیاج به برنامه ای تدوین شده ومبتنی بر یه سری اصول که پاسخگو به نیازهای روانی وروحی انسان در قالب یه سلسله اصول ساختاری وجود داره که تدریجا به یه سری اصول کلی در طراحی فضاها برسد .
در طراحی این پروژه شاخصهای متعددی مدنظر بوده اند که هریک تاثیر خاصی بر طراحی مجموعه گذاشته اند وپس از گذر از مرحله مطالعاتی مرحله طراحی پروژه اغاز گردیدکه یه بخش طراحی محوطه مجموعه ویک بخش طراحی ساختمانهای مجموعه ویک بخش طراحی کل سایت مجموعه در ارتباط با هم انجام شد تا نهایتا در مجموع با هم هارمونی وهم خوانی ایجاد کنن .همون طور که میدانیم روحیاتی که از طرحهای گوناگون بدست می اید متفاوته به عنوان مثال استفاده از حرکات موجی وارگانیک در یه طرح معماری اغلب با انگیزه هایی از قبیل : پویایی ومعنا بخشی به زندگی وجنب وجوش رو نشون می بده وتاثیری رو که این فرمها بر روحیه افراد میتونه داشته باشه انچنان قویه که گاه انسان با قرارگیری در این محیط ها تولدی نو رو در خود احساس می کنه . فرم های مدور ودایره وار نقطه ای گسترش یافته ودر برگیرنده مفاهیمی چون نبود هر جور تمایز وتفکیک ونمادی از زمان زمانی که به عنوان لحظاتی پی در پی تکرار میشه مانند حرکت اسمان ونمایانگر – درون گرایی وارامش وپاکیه ودر سایت انتخابی که مثلا بسترهای طبیعی وجذابه وپتانسیل های کافی واسه گذراندن اوقات فراغت وخلوت گزینی رو داره طرحها وبناهایی وجود داره که نماد یکپارچگی وتغییرات وتکامل ویاد اور بهشت زمینی می باشه . واینکه هنوز زندگی در حال حرکته وباید به اینده امید داشت .
آسیب دیده در پی درمانه ، نه حرمان  ، او رو آسایش و امنیت نیازه نه نصایح بی پایه و باز خواست!

مقدمه :
فرار دختران از خانه اگرچه در نگاه اول پدیده ای فردیه اما با توجه به پیامدهای سوء اون که در نظم اجتماعی اختلال وآشفتگی ایجاد می کنه منشا خیلی از رفتارهای ضد اجتماعی وانحرافی میشه ونه تنها آنان رو در معرض آسیب های جدی روانی وجسمی قرار می بده بلکه در صورت عدم انجام اقدامات موثر واسه حل اون بخشی از نیروی کار وتولید جامعه وسلامت جسم وروان تعداد قابل توجهی از مادران فردای جامعه از دست خواهد رفت .
حال سوال اینه که آیا این پدیده نشانگر وجود اختلال در کارکرد نهاد خونواده ویا سایر نهاد های جامعهه ؟
محیط خونواده اولین محیطیه که زمینه اجتماعی شدن فرد رو فراهم می کنه ومهمترین عامل تربیتی کودک محسوب میشه . کودک از آغاز تولد چیزی از دنیای اطراف خود نمی داند ومحیط اطرافه که کودک در اون رشد یافته وآماده واسه ورود به اجتماع میشه لذا خوب یا بد شدن کج روی یا پیروی ازراه راست همه رابطه مستقیم با کسب تربیت والدین داره .
خونواده از هم پاشیده نمی تواند محیط مناسب وآرامی رو واسه تکامل شخصیت کودک خود فراهم سازد واین خونواده اساس کج روی های اجتماعی رو پایه گذاری می کنه .تعارض در خونواده مثلا عوامل آسیب زا جهت انواع انحرافات اجتماعی محسوب میشه .
پژوهشهای انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی نشون می بده که 2 دسته عوامل بیرونی یا اجتماعی وعوامل درونی یا روانی در بروز این هنجارها تاثیر گذاره . از انجا که دوره ی نوجوانی یکی از پر مخاطره ترین دورانها در زندگی فرده که با تغییرات فراوان جسمی وروانی توامه در خیلی از منابع از این دوران به عنوان بحران بلوغ یاد شدهه واگر نوجوانی در خانئاده خوب هدایت بشه میتونه به آسانی خود رو در مقابل تغییرات روانی وعاطفی ناشی از بحران بلوغ حفظ نموده واز اسیب های احجتماعی دور بمونه .
به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کنه مگر اون که از خونواده سالمی برخوردار باشه .ولی وقتی خونواده ای به هر نهادی شبیهه غیر از خونواده ، وقتی چارچوب خانه ای نه کانون امن وعاطفیه ونه حریم حرمت های انسانی ترک کردن این خانه وجدا شدن از خونواده اولین طنابیه که بچه ها به اون چنگ می زنند تا از ترس واضطراب وناامیدی رهایی یابند غافل از اینکه فرار از خانه هزار درد بر دردهایشان می افزاید .حال با وجود این معضل ومشکلی که روز به روز در حال افزایش می باشه با استفاده وبهره گیری از دانشهای گوناگون مانند جامعه شناسی – اسیب شناسی اجتماعی – مدد کاری اجتماعی – روانشناسی رفتاری – روانشناسی محیط – معماری وشهر سازی می توان به بررسی ریشه ی این مشکل پرداخت وراهکارهای مطلوبی رو جهت بهبود اوضاع وضع کرد.

فصل اول :
دختران فراری
1-1- نام موضوع :
هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند )
مرکز نگهداری – آموزشی – درمانی دختران فراری

1-1-1- بیان موضوع :
1-1-2- سوال اصلی تحقیق :
آیا این مسئله یه معضل روانشناختیه ودرمان پذیره ؟ چگونه می توان ریشه ی این درد رو شناخت وبا استفاده از اصول ومبانی معماری اون رو به سمت بهبود وضع هدایت کنیم ؟
چرا اکثر این دختران با وجود اینکه پس از فرار در ساختمانهای متروکه – پارک ها شب رو به صبح می رسانند اما حاضر به مراجعه به صورت خود معرف بهخانه های سلامت وبهزیستی نیستن ؟
مراکز نگهداری از این افراد آسیب دیده بر پایه کدام شاخص در شهر مکان یابی می بشن ؟
این پژوهش در جست وجوی تحلیل وارزیابی تحلیل وارزیابی این معضل اجتماعی وبدست آوردن نتیجه ای واسه طراحی مکانی امن وعاری از خشونت واسه پناه دختران ناامید از زندگی که واسه تحقق آرزوهایشان تصمیم گرفته اند که این گونه سرنوشتشان رو رقم بزنند باشه .

1-1-3- ریز سوالات :
ا – دختر فراری کیست ؟
2 – نوجوانان چرا خانه های خود رو ترک می کنن ؟
3 – سرنوشت این دختران بعد از فرار چیه ؟
4 – هزینه های زندگی خود رو چگونه تامین می کنن ؟
5 – چه رابطه ای بین محیط اقامت وانحراف وجود داره ؟
6 – چرا نوجوانی که فرار می کنه دیگه به خانه وخانواده باز نمی گردد ؟
7 – آیا به دختران فراری باید به چشم یه مجرم نگاه کرد ؟
8 – سیاست های جاری کشور جهت تعامل با موضوع دختران فراری چیه ؟
9- آیا میشه با استفاده از راهکارهای معماری وطراحی یه مکان باعث جذب ودرمان وبهبودا این افراد شد ؟
10– معماری تا چه حد بر افراد وانسانها تاثیر می گذارد ؟
1-1-4- طرح مسئله :
طراحی یه اثر معماری که ممکنه به خودی خود هیچ ویژگی خاصی در معماری یا ظاهرش نداشته باشه وتنها از جهت ارتباطی که افراد با اون برقرار می کنن اهمیت می یابد .
مکانی که از داخل اون بتوان زمین رو لمس کرد –اسمان رو دید وجایی که در اندیشه اونا اهمیت والایی داشته باشه وفرصت مناسبی رو واسه خلوت گزینی ایجاد کنه حسی که زائیده فضاهای معماریه.
1-1-5- یافته ها :
این تحقیق از دو بخش الف ) روان شناسی وآسیب شناسی جامعه ب ) تاثیر معماری بر خصوصیات افراد تشکیل شدهه .در پژوهشهای پیمانی بخش الف به این نتیجه رسیدم که دختران قبل از فرار دارای مشکلای فراوان وطاقت فرسایی مانند : نداشتن سرپرست یا بد سرپرست – مهاجرت – عدم آگاهی وپایین بودن سطح دانش – ازدواج های اجباری – فقر وبیکاری – طلاق – ازدواج های موقت و… هستن وتعارض در خونواده مثلا عوامل آسیب زا جهت انواع انحرافات اجتماعی محسوب میشه زیرا که محیط خونواده اولین محیطیه که مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب میشود لذا خوب یا بد شدن همه رابطه ی مستقیم با تربیت والدین داره .ناگفته نماند که علاوه بر نقش خونواده عواملی مانند : مدرسه – دوستان – همسایگان و… می توانند عوامل بسیار مهمی در ارتکاب جرم وجنایت باشه .و متاسفانه بعد از فرار دارای مشکلاتی وخیم تر همچون : تجاوز – خودکشی – افسردگی واضطراب – پرخاشگری – اعتیاد وعضویت در باندهای قاچاق – انواع بیماریهای مقاربتی وایدز – سرقت و… می بشن
.ودر بررسی قسمت دوم به این نتایج رسیدم که کنش های رفتاری انسان در تاثیر گرفتن از محیطه واینکه محیط مصنوع میتونه در کاهش کنش های رفتاری ناشی از تنش های محیطی موثر واقع بشه زیرا تاثیری که محیط بر ذهن آدمی می گذارد بی گمان بر رفتار وکردار او ظاهر میشه .از دید مکتب ( فرهنگ وشخصیت ) انسانها به مثابه رسانه وحاملانی هستن که فرهنگ رو در درون خود پذیرفته وحفظ می کنن پس واسه بررسی یه فرهنگ کافیست افراد اون فرهنگ ورفتار وشخصیت هایشان رو مطالعه کنیم شخصیت هایی که زاییده غرایز وکالبد آدمی نبوده بلکه محصول شرایط ومحیط وجامعه هستن . انکار نمی توان کرد که ساختمان ها جزیی از محیط اند پس باید روی این جز ویژه دقت فراوانی کرد.بر این اساس معمار باید از انسان ،محیط وروابط بین اون دو آگاهی فراوانی داشته باشه تا بتواند اثری نیکو خلق کنه .
1-1-6- ریز موضوعات :
1 – بررسی وتحلیل آسیب های اجتماعی به خصوص فرار دختران از خانه
2 – ارزشیابی کانون خونواده ونقش اون در پدید آمدن این معضل
3 – ارزشیابی جامعه وافراد جامعه ونقش اونا در پدید آمدن یا گسترش این معضل
4 – بررسی راهکارهای فعلی ونتیجه ی این راهکارها وسیاست ها
5 – تحلیل روانشناسی محیط وتاثیر اون بر این افراد
6 – بررسی اصول معماری در بهبود شرایط
1-1-7- فرضیه تحقیق :
به نظر می رسد دختران فراری نه معضل اند ونه مجرم بلکه اونا رو می توان تجلی دردناک کژیهای برخاسته از متن جامعه ای انگاشت که کاستی هایش رو در واحدی به نام خونواده باز تولید می کنه .خانه وخانواده ای که نخستین جهان آدمیه وبایستی ارامشگر وارایشگر روح وجسم انسان باشه اما مکانی واسه رعب وترس وفرار میشه .
1-1-8- هدف تحقیق :
آسیب دیده در پی درمانه نه حرمان او رو آسایش وامنیت نیازه نه بازخواست .
کیفیت فضا منجر به ایجائ حس وحدت در انسانها میشه در معماری اسلامی هم با تلفیق همه جانبه اصل در جهت نیل به وحدته . معماری در تعیین بخشیدن جامع به روحیات انسان وبیان نسبت انسان با عالم درون وبیرونش تواناتر از هنرهای دیگه بوده وهمچون آینه ای بر تجلی دادن نیازهای معنوی ومادی انسانها کیفیت ، کمیت ، زیست اونا رابا زبانی خاص نمایاندهه .
این توانایی معماریه که باعث میشه بعضی از بناها ماندگار وارزشمند وبعضی خاصیت درمانی پیدا می کنن وبعضی از بناها مانند کلبه ی هایدگره که کلبه ی ارامش میشه .
هدف این پژوهش وپروژه اثبات قدرت معماری در خلق فضاهایی پویا وکارآمد وعملکردگرا در شرایط نامناسب واسه افراد در شرایط نامناسبه .

1-1-9- ضرورت انجام تحقیق :
حال که ما واقفیم معضلی به نام دختران فراری وجود داره باید به دنبال راه حلی واسه رفع این معضل اجتماعی بود وبه جای کتمان وپنهان کاری وجود این مشکل به فکر این قشر آسیب پذیر باشیم وباید طرحی مبتنی بر روحیه ی حساس وشکست خورده ی اونا داشته باشیم . جمع آوری این افراد از محیط آلوده ای که گرداگرد اونا وجود داره در فضایی دارای حس آرامش بخش ومطمئن ضرورت داره چون وجود این افراد با این شرایط علاوه بر گرفتاریهایی که واسه خود اونا داره باعث ترویج مسائل غیر اخلاقی وبیماریهای مهلک در جامعه هم میشه .
1-1-10 – بحث ونتیجه گیری :
یکی از مفاهیم روان شناسی که توسط مکتب فرهنگ وشخصیت بررسی شده مفهوم شخصیت پایه بود که مجموعه ای از رفتار وشیوه های تفکر شخص در زندگی روزمرهه چیزی که نوعی مخرج مشترک از جامعهه ودر پاسخ به نیازهای حاصل از ارتباط انسانبا محیط طبیعی وفرهنگش ایجاد میشه پس محیط های یکسان احتمالا شخصیت های پایه یکسانی رو هم ایجاد می کنن .
محیط مسکونی شامل نهادهای مختلفی می باشه که اینا هستن: :
نهادهای اولیه = خونواده – آموزش وپرورش که شخصیت فرد رو شکل داده واثر مستقیمی بر عملکرد اجتماعی شدنش دارن .
نهادهای ثانویه = دین – فرهنگ و… که در ارضای نیازهای شخصیت پایه نقش دارن .
نهادهای ثانویه با تاثیراتی که تدریجا بر نهادهای اولیه می گذارد تغییراتی رو در شخصیت پایه آینده اعمال می کنن واین چرخه همچنان ادامه داره پس خونواده اساسی ترین نهاد اولیهه جایی که پایه های شخصیت افراد در اون شکل میگیره .
اهمیت خانه دوران کودکی در شکل دهی به پایه های شخصیت افراده چون خانه ی کودکی اولین تجربه هر انسان از جهانه وبه عبارتی اولین جهانیه که هر انسان تجربه اش می کنه ومنشا خیلی از ترسها وآرزوهاست .
رابطه خوب وبد افراد علل مختلفی داره مثلا ی این علت ها محیطه .تاثیری که محیط بر ذهن آدمی می گذاردبی گمان بر رفتار وکردار او ظاهر میشه .
محیطی که حکایت از گرمی وجذابیت کنه روح رو شاداب ورفتار رو صمیمانه می کنه بر عکس اگه محیطی سرد وخشک باشه روح ورفتار رو سرد وبی نشون از زندگی می کنه .
به یقین روابط بین انسان ومحیطدو طرفهه زیرا انسان در دامان او پرورش می یابد وبنابر تقدیر الهی تغییر اون در ید انسانه . در عالم ماده انسان تنها موجودیست که اراده داره پس تنها اوست که قادره روابط خود رو بر هم زند یا تغییر بده بعضی روابط قابل قطع شدن نیست بلکه تنها کیفیت ( مثبت یا منفی ) اون تغییر می کنه ومحیط مثلا ی آنهاه .پس با مثبت ومنفی شدن اون می توان رابطه بین خود ومحیط رو بررسی کرد . وروانشناسی محیط به بررسی تاثیر متقابل انسان ومحیط می پردازد .
جیفورد ( 1997) روانشناسی محیط رو بررسی متقابل بین فرد وقرارگاه فیزیکی وی تعریف می کنه . به عقیده او در چنین تاثیر متقابلی فرد محیط رو دگرگون می کنه وهمزمان رفتار وتجارب وی به وسیله محیط دگرگون میشه .
یکی از مباحث مهم در روانشناسی محیط تاثیر فضا بر انسان وبر رفتار وی می باشه اینتاثیر برایند تمام تاثیراتیه که انسان از عناصر یه فضا وخصوصیات وشرایط اون از قبیل هندسه – رنگ – بافت – اندازه – تناسب و… می پذیرد .لیکن تاثیر فضا بر انسان هم بر حسب محیط های مختلف کالبدی ، اجتماعی ، روانشناختی ورفتاری متفاوته .
ادراک یه محیط تنهانتیجه دریافت وتجزیه وتحلیل تحریکات ارگان های حسی نیست وسه عامل بسیار مهم زیر هم در اون نقش اساسی دارن :

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید