1-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-13-1 عملکرد ( Function )………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی……………………………………………………………………………………………………9
1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود……………………………………………………………………………..9
1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم………………………………………………………………………10
1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش………………………………………………………………………………………………..10
1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ………………………………………………………………………………………….11
1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است………………………………………………………………………………………………………………..12
1-13-2 سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization
1-13-2-1 واحد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-2 رده یا طبقه سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-13-2-3 تثبیت سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-4 راهنمای سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-13-2-5 مشخصات مشاغل سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-6 نمودارهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-7 دستورالعمل های کتبی……………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-8 فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-13-2-9 انواع سازمان ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-13-2-9-1 سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-2 سازمان های تولیدی و خدماتی……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-3 سازمان های دولتی و خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-4 سازمان رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-5 سازمان غیر رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-13-2-9-6 سازمان های یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-7 سازمان داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-8 سازمان وظیفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-13-2-9-9 سازمان های دولتی و انواع آن در ایران……………………………………………………………………………………………………..20
1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)……………………………………………………………………………………………………….22
1-13-2-9-10-1 انواع سازمان های مردم نهاد…………………………………………………………………………………………………………….26
1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )………………………………………………………………………………………………… 30
1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-13-4-1 مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-13-4-2 انواع مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-13-4-3 مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-13-4-3-1 سیستم مدیریت شهری…………………………………………………………………………………………………………………………40
1-13-4-3-2 حکومت محلی و سازمان محلی……………………………………………………………………………………………………………….41
1-13-4-3-3 شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………42
1-13-4-3-4 شورای شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-13-5 توسعه پایدار ( Sustainable Development ) ……………………………………………………………………………………..43
1-13-6 محله ( Neighborhood )……………………………………………………………………………………………………………………..44
1-13-6-1 اجتماع محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-13-6-2 توسعه اجتماع محلی………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-13-7 شهر ( City )……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-1 سرمایه اجتماعی ( Social Capital )…………………………………………………………………………………………………………….49
2-1-1 نظریه پپربوردیو …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-1-2 نظریه جیمز کلمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-1-3 نظریه رابرت پاتنام ……………………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-1-4 نظریه فرانسیس فوکویاما ……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-5 نظریه دوتوکویل …………………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-1-6 نظریه افه و فوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
2-1-7 نظریه پیوند هیریشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
2-1-8 نظریه نان لین …………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-1-9 نظریه آپهوف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-1-10 حوزه های سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………68
2-1-10-1 سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-10-2 سرمایه اجتماعی و سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-3 سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی …………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-4 سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-10-5 سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری …………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-10-6 سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ……………………………………………………………………………………………………….69
2-2 تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory ) ……………………………………………………………………………..70
2-3 نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory ) …………………………………………………………………………………….77
2-3-1 دیدگاه سنتی توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-3-2 دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ………………………………………………………………………………………………79
2-4 دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور ( Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2-4-1 دیدگاه ایمان گرایی کرکگور …………………………………………………………………………………………………………………………83
2-4-2 دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین …………………………………………………………………………………………………………84
2-4-3 رویکرد نص گرایی اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………………………84
2-4-4 رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری ………………………………………………………………………………………………………86
2-4-5 پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان …………………………………………………………………………………………………………….87
2-4-6 نمودهای هستی شناسانه ایمان ……………………………………………………………………………………………………………………..89
2-4-6-1 ایمان عرفانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
2-4-6-2 ایمان اومانیستی ( سکولار ) ……………………………………………………………………………………………………………………….92
2-4- 7 تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان …………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-7-1 آیین کنفوسیوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..95
2-4-7-2 آیین یهود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
2-4-7-3 آیین انسان گرایی عصر جدید ……………………………………………………………………………………………………………………97
2-4-7-4 یگانگی و وحدت نمود های ایمان ……………………………………………………………………………………………………………….98
2-5 نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory ) ……………………………………………………………………………………99
1-5-1 نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی …………………………………………………………………………………………………….100
2-5-2 نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی …………………………………………………………………………………………………100
2-5-3 نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی ………………………………………………………………………………………..101
2-5-4 نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی ……………………………………………………………………….103
2-5-5 نظریه فقرزدایی اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
2-6 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ( Development & Sustainable Development Theory ) ……………………105
2-6-1 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-7 نظریه توسعه پایدار شهری ( Urban Sustainable Development Theory ) ……………………………………….115
2-7-1 نظریه توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………………………………….116
2-7-1-1 عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-2 عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-3 عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی …………………………………………………………………………………………..117
2-7-1-4 عوامل پایداری در مقیاس بنا …………………………………………………………………………………………………………………….118
2-7-2 دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………………..118
2-7-3 دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری ………………………………………………………………………………………………………………..119
2-7-4 دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری ………………………………………………………………………………………………………………….119
2-7-5 دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………………………120
2-8 نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی ( SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………124
3-1 پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب …………………………………………………………….125

3-2 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران ………………………………………………………………………126
3-3 بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف ………………………………………………………………………………..130
3-4 سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………………..131
3-5 ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………….132
3-5-1 کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………132
3-5-2 محله درکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
3-5-2-1 موارد قوت و ضعف محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………144
3=5=3 محله زعفرانیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-4 محله دربند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
3-5-4-1 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT ) …………………………………………………………..151
3-5-5 محله امامزاده قاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………152
3-5-5-1 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم……………………………………………………………………………………154
3-5-6 محله تجریش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجریش ……………………………………………………………………………………………………………………156
3-5-6-2 موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش …………………………………………………………………………………………………….158
3-5-7 محله دارآباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….159
3-5-7-1 اماکن محله دارآباد ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
3-5-7-2 موارد قوت و ضعف محله دارآباد ……………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-8 محله ولنجک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………163
3-5-8-1 اماکن شاخص محله ولنجک …………………………………………………………………………………………………………………….164
3-5-8-2 موارد قوت و ضعف محله ولنجک ………………………………………………………………………………………………………………165
3-5-9 محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
3-5-9-1 سوهانک قدیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………167
3-5-9-2 سوهانک امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-5-9-3 مکان های شاخص محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………….168
3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک ……………………………………………………………………………….169
3-5-10 محله حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-1 اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت ………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت …………………………………………………………………………………………173
3-5-11 محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-5-11-1 شاخص های محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………..175
3-5-11-2 موارد قوت و ضعف محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………..177
3-5-12 محله چیذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-1 اماکن شاخص در محله چیذر ………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-2 مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر ………………………………………………………………………………………………………………181
3-5-13 محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
3-5-13-1 موارد قوت و ضعف محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………….184
3-5-14 محله شهرک محلاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………184
3-5-14-1 ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی …………………………………………………….185
3-5-14-2 موارد قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی ………………………………………………………………….187
3-5-15 محله شهرک دانشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………187
3-5-15-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ……………………………………………………………………188
3-5-16 محله گلابدره …………………………………………………………………………………………………………………………………………189
3-5-16-1 مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره …………………………………………………………191
3-5-17 محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………………………………193
3-5-17-1 اماکن شاخص محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………..194
3-5-17-2 نقاط فرصت ها و تهدیدهای محله جماران …………………………………………………………………………………………………196
3-5-18 محله نیاوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..196
3-5-18-1 اماکن شاخص محله نیاوران …………………………………………………………………………………………………………………..198
3-5-18-2 موارد فرصت ها و تهدیدهای محله نیاوران ………………………………………………………………………………………………..199
3-5-19 محله دزاشیب …………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-5-20 محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-5-20-1 موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………203
3-5-21 محله باغ فردوس …………………………………………………………………………………………………………………………………….204
3-5-21-1 اماکن شاخص محله باغ فردوس …………………………………………………………………………………………………………….206
3-5-22 محله کاشانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………..208
3-5-23 محله حصاربوعلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….209
3-5-24 محله محمودیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..211
3-5-25 محله قیطریه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-25-1 موارد قوت و ضعف محله قیطریه …………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-26 محله اوین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
3-5-27 محله فرمانیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….216

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-27-1 موارد قوت و ضعف محله فرمانیه …………………………………………………………………………………………………………….217
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..218
بررسی اهمیت و انواع کارکردهای سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به ویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………….218
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219
4-1 پیشینه سازمان های ایمان محور محله ای در غرب ( مطالعه موردی : کشور کانادا )
(History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)…………………………………….220
4-2 نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری
(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ………………………………………………………………………………222
4-3 سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران
(Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran) …………………………………………………..228
4-4 نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر )
(The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………245
4-4-1 مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )……………………………………………………………………………………….247
4-4-2 مؤسسه خیریه بهنام دهش پور …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-4-3 مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )………………………………………………………………………………………………….251
4-4-4 مجموعه مهرآفرین یا شهربانو ………………………………………………………………………………………………………………………253
4-4-5 آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار )…………………………………………………………………………………………..256
4-4-6 اردوگاه شهید باهنر نیاوران …………………………………………………………………………………………………………………………..260
4-4-7 بیمارستان مسیح دانشوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 263
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….266
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………267
آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………267
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………268
5-3 یافته های توصیفی نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….270
5-4 یافته های استنباطی و آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..278
5-5 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 287
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….289
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………290
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………293
فهرست منابع فارسی و عربی ……………………………………………………………………………………………………………………………………294
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….301
فهرست منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………309
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………311
نمونه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….312
……………………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract315
فهرست جداول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 1-1: تفاوت سازمان‌های رسمی و غیررسمی 19
جدول 2-1: انواع طبقه‌بندی سازمان‌های مردم‌نهاد NGO29
جدول 3-1: تعریف و مفهوم مدیریت شهری با تأکید بر یکپارچگی 39
جدول 1-2: چارچوب نظری شکل‌گیری سرمایه اجتماعی 66
جدول 2-2: شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی 67
جدول 3-2: تئوری سرمایه انسانی سازمان از دیدگاه فردی، اجتماعی و عاطفی 74
جدول 4-2: دیدگاه‌های زیربنایی شاخص‌های سرمایه انسانی 75
جدول 1-3: نسبت اندازه جمعیت تهران و حومه به درصد در دوره‌های مختلف سرشماری 130
جدول 2-3: مشخصات کاربری اراضی منطقه 1 تهران 1385.134
جدول 1-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب
محدوده جغرافیایی فعالیت و استان………………………………………………………………………………………………………………..231
جدول 2-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌
های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان………………………………………………………………………………232
جدول 3-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان………………………………………………………………………………234
جدول 4-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌
های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان……………………………………………………………………………….235
جدول 5-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت عمده‌ی سازمان و استان……………………………………………………………………………….236
جدول 6-4: تعداد نیروی انسانی فعال در سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان
های مردم نهاد و شعبه‌های آن‌ها برحسب سطح تحصیلات و استان…………………………………………………………….237
جدول 7-4: تعداد نیروی انسانی فعال در سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان
های مردم نهاد و شبعه‌های آن‌ها بر حسب نوع همکاری، جنس و استان……………………………………………………238
جدول 8-:4 : فروانی تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و
شعبه های آن‌ها برحسب دارا بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان………………………………………………………….240
جدول 9-4: فراوانی تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و
شعبه‌های آن‌ها برحسب دارار بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان…………………………………………………………241
جدول 10-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه
‌های آن‌ها برحسب دارا بودن امکانات و تجهیزات عمومی و استان…………………………………………………………………….242
جدول 11-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد غیردولتی
و شعبه‌های آن بر حسب وضعیت مکان سازمان و استان………………………………………………………………………………….243
جدول 12-4: تعداد سازمانهای غیردولتی اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب
بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و استان…………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول 13-4 : سازمان های مردم نهاد NGO) ) و سازمان های ایمان محور ( FBO ) در محله های منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………246
جدول 14-4: تعداد فرزندان تحت پوشش خیریه بهنام دهش پور……………………………………………………………………..250
جدول 15-4: گزارش واحد تحقیق و بررسی صورت گرفته در مؤسسه همای رحمت « طی سال1389 » …..253
جدول 16-4 : کارهای عمرانی گروه بانوان نیکوکار در آسایشگاه خیریه کهریزک……………………………………………258
جدول جدول1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..270
جدول2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………….271
جدول3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..272
جدول4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….273
جدول5-5 : پاسخ ‌های مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………..274
جدول6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 2……………………………………………………………………………………………………………275
جدول7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………….276
ج جدول8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………..277
جدول9-5 :آزمون فرض اول ………………………………………………………………………………………………………………………….278
جدول10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………….279
جدول11-5 : آزمون فرض اول …………………………………………………………………………………………………………………………280
جدول12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال9 ……………………………………………………………………………………………………….281
جدول13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 10…………………………………………………………………………………………………….282
جدول14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
جدول15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12………………………………………………………………………………………………………284
جدول16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13………………………………………………………………………………………………………………………..285
فهرست نمودار ها
نمودار 1-1: مدل ‌H.Leavitt (هویت سازمانی با همه ارکان آن) ………23
نمودار 2-1: مؤلفه‌های پنجگانه سازمان‌های مردم نهاد 25
نمودار 3-1: ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم مدیریت شهری 40
نمودار 4-1: اجزای تشکیل‌دهنده تعریف واحد برنامه‌ریزی محله 45
نمودار 1-2: اجرای توسعه با مؤلفه پایداری 107
نمودار 2-2: توسعه پایدار و مؤلفه‌های 3 گانه آن به همراه ا جرای مرتبط با آن 115
نمودار 3-2: چارچوب شاخص‌های توسعه پایدار شهری (تفکیک شاخص‌های کاربردی در شهر) 116
نمودار 4-2: نظریه توسعه پایدار در مقیاس محلی..122
نمودار1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان دهندگان …………………………………………………………………………………270
نمودار2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………271
نمودار3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………272
نمودار4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..273
نمودار 5-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………………274
نمودار6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال2…………………………………………………………………………………………………………275
نمودار7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………..276
نمودار8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………….277
نمودار 10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………279
نمودار12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 9………………………………………………………………………………………………………281
نمودار13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال10……………………………………………………………………………………………………282
نمودار14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
نمودار 15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12 ………………………………………………………………………………………………….284
نمودار 16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13……………………………………………………………………………………..285
نمودار 17-5 : پاسخ های مربوط به سوال 14……………………………………………………………………………………286
نمودار 18-5 : پاسخ های مربوط به سوال 15 …………………………………………………………………………………..286
نمودار 19-5: پاسخ های مربوط به سوال 16 ……………………………………………………………………………………287
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 1-3: محدوده شهر تهران 127
نقشه شماره 2-3: وضعیت توپوگرافی شهر تهران 128
نقشه شماره 3-3: پراکندگی فعال‌ترین گسل‌های استان تهران و شهر تهران 129
نقشه شماره 4-3: سازمان فضایی و کالبد شهر تهران 131
نقشه شماره 5-3: نقشه موقعیت منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 6-3: نقشه نواحی 10 گانه منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 7-3: نقشه کاربری اراضی منطقه 1 شهر تهران 135
نقشه شماره 8-3: نقشه محله درکه 141
نقشه شماره 9-3: نقشه محله زعفرانیه 145
نقشه شماره 10-3: نقشه محله دربند 149
نقشه شماره 11-3: توزیع فضای بازار در محله تجریش 157
نقشه شماره 12-3: توزیع فضای اماکن مذهبی در محله تجریش 158
نقشه شماره 13-3: نقشه محله دارآباد 160
نقشه شماره 14-3: نقشه محله سوهانک 166
نقشه شماره 15-3: نقشه محله اراج 175
نقشه شماره 16-3: نقشه محله ازگل (کاربری اراضی) 182
نقشه شماره 17-3: نقشه محله گلابدره190
نقشه شماره 18-3: نقشه محله نیاوران (کاربری اراضی) 197
نقشه شماره 19-3: نقشه محله باغ فردوس 205
نقشه شماره 20-3: نقشه محله حصار بوعلی 210
1-1 بیان مسئله :
بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهری در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شکل گیری وکارکردهای سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوی‍‍ژه مدیریت و توسعه پایدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوری که این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا
سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست. از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است. پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار کارکردی این سازمان ها در محیط شهری، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهانی شدن که در آن اغلب جوامع بشری درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انسانی است، سازمان های ایمان محور سعی دارند نقش هایی را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده داشته اند.
شهر تهران نیز با قرار گرفتن در مسیرتحولات شدید جمعیتی و شهر نشینی و به تبعیت از رویه ی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، باید اصول مربوط به همخوانی این مراکز حیاتی با نیاز های جمعیتی شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسایی ها وکاستی های موجود، پیشنهاد و راهکار مناسب ارائه نماید. محله های منطقه 1 شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل بناهای فرهنگی ، مذهبی و دینی می باشند. با این وصف این مسئله در ذهن ایجاد می شود که وجود این سازمان های ایمان محور در محله های منطقه 1 تهران چه نقشی درتاًمین و یا تعدیل نیاز های جمعیتی و دستیابی به اصول و معیارهای مدیریت و توسعه پایدار محله ای دارند؟ در این پایان نامه تلاش می گردد تا با یک بررسی، وضعیت کارکردی سازمان های ایمان محور را از نظر سنخیت با سازمان های محله محور و ایفای نقش آنها در تحقق برخی از شاخص های پایداری شهری، بویژه در نیاز های اساسی شهروندان و در نتیجه کمک به تحقق مدیریت پایدار محله ای مورد تحلیل قرار گیرد.
1-2 سؤالات تحقیق :
1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟
2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟
1-3 فرضیه های تحقیق :
در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهای ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.
مهمترین وجوه کارکردی این سازمانها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان است.
1-4 اهداف تحقیق :
اهداف اساسی این رساله دستیابی به موارد زیر می باشد :
شناخت کارکردها و نقش های سازمانهای ایمان محور محله ای در کشورهای مختلف جهان در نحوه و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای.
بررسی کارکردها و فعالیت های این سازمانها در کاهش بحران ها، فقر و مشکلات مردم در سطح محله های شهری.
دستیابی به الگویی تلفیقی از این سازمانها برای تسهیل فعالیت های مدیریتی و جلب مشارکت های بیشتر مردم در سطح محلات شهری.
1-5 بهره وران تحقیق :
مدیریت شهری تهران ، مراکز برنامه ریزی شهر تهران ، دانشگا هها ، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران ، مراکز و سازمان های ایمان محور و محله محور ( کلیسا ها ، مساجد ، معابد ، کنیسه ها ، تکیه ها ، شهرداری ها ، شوراهای شهری ، سراهای محلات ، سازمانهای غیردولتی بین المللی، مؤسسات خیریه، متنفذین محلی ، هیئت های مؤسسان احزاب سیاسی در سطح محله و … ) بنابر اهداف فوق ، با آگاهی از نتایج این پایان نامه و برآورده نمودن نیاز های جمعیتی ، مدیریت و مشخص کردن این مراکز در جهت رفاه حال شهروندان ، بهره وران اصلی این طرح خواهند بود .
1-6 جنبه جدید بودن تحقیق
تا کنون طرح و پژوهشی در این زمینه، که اختصاصاً به نقش سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهر پرداخته باشد برای هیچیک از مناطق شهر تهران تهیه نشده است .
1-7 روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله از نوع اکتشافی و با محتوا و ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه ای (با استفاده از منابعی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، اطلاعات سازمان ها ، ادارات و … ) ، از بازدید میدانی(پیمایش) و تکمیل پرسشنامه به منظور گردآوری جدید ترین آمار و اطلاعات از مراکز وسازمان های ایمان محور و محله محور و ضرورت تحلیل های مرتبط با اهداف تحقیق استفاده خواهد شد . همچنین نوع تحقیق حاضر، کاربردی-توسعه ای می باشد.
مراحل انجام کار نیز در این رساله به صورت زیر می باشد :
طرح تحقیق رساله.
بررسی چارچوب نظری رساله.
بررسی ویژگیهای تاریخی، طبیعی، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 تهران.
بررسی اهمیت و انواع کارکردهای سازمانهای ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهر، بویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران.
آزمون فرضیه های پژوهش، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات :
پرسشنامه 2 ) مصاحبه 3 ) بازدید میدانی (پیمایش)
1-9 نمونه برداری یا نمونه گیری :
اساساً جامعه آماری این تحقیق را ، همه سازمانهای ایمان محور در سطح محلات منطقه یک تهران تشکیل می دهد( خصوصاً تشکل هایی مانند مؤسسه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به نام محک ، مؤسسه خیریه امام علی (ع) به نام همای رحمت ، بنیاد زینب کبری ، مؤسسه خیریه محدث ،خیریه مرکز توانبخشی ذهنی عمل ، حسینیه جماران، امامزاده صالح(ع) ، و نمونه هایی از مساجد منطقه 1 تهران). علاوه بر آن برای ارزیابی اهمیت و کارکردهای این سازمانها لازم است تا پرسشنامه دیگری نیز در سطح سکنه محلات تکمیل شود که با توجه به جمعیت منطقه در سال 1385 برابر با جمعیت (379962 نفر) قرار دهیم بر اساس فرمول کوکران تعداد افراد نمونه برابر با 255 خواهد بود که این تعداد نمونه به صورت خوشه ای از بین محله های منطقه انتخاب خواهد شد.
1-10 روش تحلیل اطلاعات و داده ها :
بخش مهمی از اطلاعات گردآوری شده از طریق برنامه های مرتبط با محاسبات آماری به کامپیوتر وارد خواهد شد، و از طریق نرم افزار SPSS و نرم افزارEXCEL و برنامه های جانبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج آنها نیز به صورت جدول ، نقشه و نمودار تولید می شود .
1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار :
فعالیتهای هر مرحلهزمان لازم به ماه1234567891011121- مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 2- گردآوری اطلاعات و آمار3- مطالعات میدانی4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادها5 – تدوین و نگارش پایان نامه
1-12 پیشینه تحقیق :
پیشینه تحقیقیاتی مربوط به این موضوع را ، فقط می توان منابع خارجی به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد :
آویسک ، ویدال؛ آگوست 2001، تهیه شده توسط انجمن شهری “سازمان های ایمان محور در کشور های توسعه یافته “تهیه شده برای سازمان مسکن و کشور های توسعه یافته ی ایالات متحده : در این طرح پژوهشی ابتدا واژه های مربوط به سازمان های ایمان محور تعریف گردیده سپس مشارکت سازمان های ایمان محوردر خدمات اجتماعی در کشور های توسعه یافته ایالات متحده بررسی شده است و نقش انجمن های ایمان محور در اجتماعات توسعه یافته مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در نهایت اجرایی کردن این سازمان ها در تحقیقات مورد تأکید می باشد( مثل اجرایی کردن برنامه های راهبردی یا CDS)

بارتراکس، فرانکلین؛ “شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و تجدید اولیه مراقبت بهداشتی(PHC) با تأکید بر کشور کنگو”: در این طرح تحقیقاتی شبکه های سالم سازمان های ایمان محور و جنبه های تخصصی کار آنها مورد ارزیابی قرار گرفته وچارچوب جامع استراتژی های سازمان های غیر دولتی در مدیریت پروژه ها به خصوص با تأکید ویژه بر سلامتی ارائه گردیده است.
تحقیقات بنیادی برای یادگیری و خدمات جوامع آمریکایی و سازمان تهاتری لندن ،سال 2009؛ ” خدمات آموزشی در سازمان های ایمان محور،راهنمایی سودمند برای راه اندازی و پشتیبانی برنامه های با کیفیت بالا”: در این طرح تحقیقاتی که برای ارزیابی سطح یادگیری و خدمات انجام گرفته است با تعاریفی از راهنمایی و خدمات آموزشی شروع می شود و چگونگی استفاده از آن و بکار گیری نقش سازمان های ایمان محور و تأثیر آنها بر خدمات آموزشی و در نهایت ساختن کیفیت متفاوتی از زندگی مورد تأکید بوده است.
دهاون. مارچ، ایربای،لااورا ویلدر، والتون و بری،ژوئن 2005،” برنامه های سلامتی در سازمان های ایمان محور،آیا آنها تآًثیرگذار هستند؟: در این طرح تحقیقاتی باز بینی ادبیات سازمان های ایمان محور با تکیه بر برنامه های سلامتی مردم و قایلیت های این سازمان ها در ارتقاء و بهبود شاخص های سلامت و بهداشت مورد تاًکید قرار گرفته و نتیجه ای که این مقاله گرفته به این صورت است که تمرکز بیشتر برنامه ها برروی پیشگیری اولیه(50.9%)،حمایت از سلامت عمومی(25.5%)،سلامت روحی (20.7%)،سرطان (18.9%)،می باشد . و در واقع تأکید می کند که خروجی برآمده از برنامه های سازمان های ایمان محور باعث بهبود سلامتی می گردد.
فریس ،الیزابت؛ژوئن2005،”سازمان های ایمان محور و بشر دوستانه ی غیر مذهبی” جلد 74، شماره 858 : در این طرح تحقیقاتی ابتدا با معرفی سازمان های ایمان محور و سازمان های غیر دولتی سکولاریسم در کارهای بشر دوستانه به سابقه و عمل این سازمان ها می پردازد سپس نقش سازمان های غیر دولتی در مساعدت های بشر دوستانه مورد تأکید قرار گرفته و در نهایت به چالش های بشردوستانه در ارتباط با سازمان های ایمان محور مورد برسی قرار گرفته است.
کاروالهو، جان پاول؛ مارس 2012،” سازمان های ایمان محور”،کمیته اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا ، نسخه 22 : در این طرح تحقیقاتی سازمان های ایمان محور گروه هایی با اعتقادات مذهبی، سیاسی و عقلانی هستند که از طریق کنش متقابل حامی مردم می باشند . این مقاله الگوی سازمان های ایمان محور به همراه معرفی اعتقادات اجتماعی برای چارچوب اهداف انجمن را تشریح می کند وسازمان های ایمان محور که حساس به حق انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات برای دیگر اعضای گروه ها بدون سرمایه گذاری کردن خودشان در اعتقادات ارزیابی و صورت می گیرند.رقابت مذهبی کشورها با همدیگرو مقایسه کشور مصر نسبت به دیگر کشورها از موضوعات محوری این مقاله می باشد.
مینکلر ،مردیچ ؛آگوست 2003،”پژوهش مشارکت محله محور((CBPR، مفاهیمی برای تأمین سلامت عمومی “، گزارش آمریکایی از سلامت عمومی ، جلد 1، شماره 8 : در این طرح تحقیقاتی دولت هایی که مور حمایت مشارکت های محله محور هستند مورد تأکید می باشد.
1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید