پایان‌نامه c (3476)

1-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-13-1 عملکرد ( Function )………………………………………………………………………………………………………………………………81-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی……………………………………………………………………………………………………91-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود……………………………………………………………………………..91-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم………………………………………………………………………101-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………………………………………………………………………..101-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق c (3466)

2-4-2 تصویر برند412-4-3 فواید برند412-4-4 دلایل اهمیت برندها422-4-4-1 مصرف کننده422-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان)422-5 شخصیت برند432-5-1 تعاریف شخصیت برند432-5-2 اهمیت شخصیت برند452-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟452-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنن؟452-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند462-5-4 ویژگی‌های شخصیتی در برند462-5-5 فرهنگهای متفاوت در شخصیت ادامه مطلب…

منابع تحقیق c (3477)

1 – 1 – 9 – ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 81 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 101 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. 111 – 2 – 1 – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد ………………………………………………………………………………………….. 121 – 2 – 2 – ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3467)

سایت منبع پایان نامه 4-3-2- تعاریف حمایت اجتماعی325-3-2- انواع حمایت اجتماعی356-3-2- ابعاد حمایت اجتماعی387-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی388-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی399-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی4010-3-2- منابع حمایت اجتماعی4111-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت جسمانی4712-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت روانی484-2- مبانی نظری491-1-4-2- نظریه های مربوط به سلامت عمومی49نظریه سیستم ها49نگرش ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3478)

پیر بوردیو:39جیمز کلمن:41فرانسیس فوکویاما:43روبرت پاتنام:44الف- شبکههای مشارکت اجتماعی:46ب- هنجارهای اجتماعی:47ج- اعتماد اجتماعی:49جمعبندی:51چارچوب نظری:52فرضیات تحقیق:53فرضیه اصلی پژوهش:53فرضیات فرعی پژوهش:53مدل تحقیق:54فصل چهارم روش تحقیقمقدمه:57روش شناسی تحقیق:57جامعه آماری:58واحد تحلیل58شیوه نمونهگیری :58تعیین حجم نمونه:59سنجش و اندازهگیری مفاهیم60تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم60 ویژگیهای فردی پاسخگویان61پایگاه اجتماعی- اقتصادی62 رفتارهای زیست محیطی62 سرمایه اجتماعی64 شبکههای مشارکت اجتماعی:64هنجارهای ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق c (3468)

1-1-1 حق انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان c (3479)

زنان به مثابهی قشری (و در ادبیات مارکسیستی طبقهای) متمایز از مردان، دارای نیازها و نقشها، هنجارها و مسائل مخصوص به خود هستن. تفاوتهای اجتماعی موجود، صرف نظر از منشا و علت پیدایش پدیدهای واقعی در زندگی روزمرهه. مولفههای دوگانهی حق به شهر از مفاهیمی هستن که اخیرا در جغرافیای ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3469)

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف322.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی332.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه362.4. تاریخچه شایستگی382.4.1. تفاوت competence و competency382.4.2. مفهوم شایستگی392.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها412.4.4.ابعاد شایستگی422.4.5.الگوهای شایستگی432.4.5.1.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ432.4.5.2.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ442.4.5.3.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ462.4.5.4.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ472.4.5.5.ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ492.4.6.توسعه الگوهای شایستگی512.4.7.سطوح شایستگی522.4.8.مفهوم ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق c (3470)

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها322-8: اسکان غیررسمی در ایران32 2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران33 2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران332-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی362-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی382-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3471)

ب-مجرمان خرده فروش……………………………………………………………………………………..77 ت- مرتکبان فراگیر……………………………………………………………………………………………..78 بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری………………………………………………………………………79 گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81 فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90 مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91بند1- مداخله‌جویی93بند2-غیر‌افتراقی بودن94بند3- غیر‌تعدیلی بودن94بند4- نارسایی اجرایی95مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات ادامه مطلب…