2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها32
2-8: اسکان غیررسمی در ایران32
2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران33
2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران33
2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی36
2-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی38
2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان42
2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی42
2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه43

2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش43
2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف44
2-11-5: ارائه زمین و خدمات44
2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی45
2-11-7: سیاست توانمندسازی45
2-11-8: ارتقای محیطی46
2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی47
2-13: مشکلای برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران48
2-13-1: مشکلای نظام تصمیمگیری48
2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی48
2-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی49
2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی49
2-15-1:طرحهای شهری49
2-15-2 قوانین زمین شهری50
2-15-3: شهرهای جدید50
2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی51
2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی52
2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی53
2-17-2: مشکلای  فرارو53
2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو54
2-18: ضرورت ظرفیتسازی واسه ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی55
2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی55
2-19: بررسی تاثیر سکونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی58
2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود)59
2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری59
2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری60
2-23: مهاجرت و اسکان غیررسمی64
2-24: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی64
2-25: تجمیع زمین66
2-26: فرآیند تجمیع زمین67
2-27: تجمیع زمین در ایران69
2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک)69
2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک)69
2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک)69
2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری72
2-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین73
2-30: طرحهای تجمیع73
2-31: پیشینه و سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن75
2-32: مهمترین مزایای کاربرد روش سازماندهی مجدد زمین79
2-33: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین واسه هر دو گروه مالکان و دولت81
2-34: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین82
2-35: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین)84
2-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یه مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم85
2-37: معرفی یه پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین87
2-37-1: اصول پروژه92
2-37-2: مشارکت شهروندان95
2-37-3: سازماندهی و مدیریت95
2-37-4: مزایای این پروژه96
2-37-5: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین97
2-37-6: فرآیند انجام پروژه99
2-38: نتیجه گیری102
فصل سوم
3- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها104
3-1: ویژگی‌های جغرافیای محدوده مورد مطالعه104
3-1-1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی104
3-1-2: زمین شناسی105
3-1-3: توپوگرافی106
3-2: ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی107
3-2-1: آب و هوا107
3-2-2: درجه حرارت107
3-2-3: بارندگی108
3-2-4: رطوبت نسبی108
3-2-5: باد111
3-2-6: منابع آب112
3-2-7: خاک‌ شناسی114
3-2-8: پوشش گیاهی115
3-3: ویژگی‌های جغرافیای انسانی116
3-3-1: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی116
3-3-2: تاریخچه شهر بندر انزلی116
3-3-3: جمعیت و خانوار118
3-3-4: ساختار جنسی و سنی جمعیت119
3-3-5: حرکات جمعیتی (مهاجرت)121
3-3-6: زبان و مذهب122
3-3-7: سواد123
3-4: ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی123
3-4-1: جمعیت فعال و غیر فعال123
3-4-2: جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت124
3-4-3: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی127
3-4-4: محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی127
3-4-5: کاربری اراضی شهر بندر انزلی129
فصل چهارم
4- یافته های تحقیق133
4-1: یافته های توصیفی135
فصل پنجم
5- نتیجه گیری و پیشنهادات156
5-1: آزمون فرضیه156
5-1-1: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشه تمایل افراد به تجمیع بیشتره.156
5-1-2: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثره.156
5-2: نتیجه گیری157
5-3: پیشنهادات158
5-4: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی158
5-4-1: راهبردهای اجتماعی158
5-4-2: راهبردهای اقتصادی159
5-4-3: راهبردهای خدماتی159
5-4-4: راهبردهای کالبدی160
5-4-5: راهبردهای مدیریتی160
فهرست جداول
جدول ‏21: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته25
جدول ‏22 :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی41
جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری42
جدول ‏24 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی61
جدول ‏25 :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب62
جدول ‏26 : بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب63
جدول ‏27 : راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی65
جدول ‏28 : مزایا و معایب روشهای مداخله در ایران85
جدول ‏29 : ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه94
جدول ‏210 : گزینه های مختلف واسه دریافت زمین94
جدول ‏31 : وضعیت جوی شهر بندرانزلی برحسب ماه،1376-1388109
جدول ‏32 : وضعیت بارندگی و دمای شهر بندر انزلی برحسب ماه طی دوره آماری سال‌های 1951– 2009111
جدول ‏33: توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال 1385113
جدول ‏34 : جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی118
جدول ‏35 : ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی در سال 1385119
جدول ‏36 : توزیع سنی جمعیت شهر بندر انزلی بر حسب گروه‌های عمده سنی در سال 1385120
جدول ‏37 : مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته به شهر بندر انزلی (1385- 1375)122
جدول ‏38 : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه 1385- 1375122
جدول ‏39 : تعداد باسوادان در جمعیت6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی123
جدول ‏310 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت124
جدول ‏311 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس124
جدول ‏312 : توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات125
جدول ‏313 : جمعیت فعال شهر بندر انزلی، 1385125
جدول ‏314 : برآورد شاغلان برحسب گروه‌های عمده فعالیت و به تفکیک جنس126
جدول ‏315 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت128
جدول ‏316: سطوح کاربری‌های مختلف، تعداد و سهم آنها130
جدول ‏41 : نظام تحلیل ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی محله نویر بندرانزلی134
جدول ‏42 : جنسیت پاسخگویان135
جدول ‏43 :سن سرپرست خانوار135
جدول ‏44 : محل تولد سرپرست خانوار136
جدول ‏45 : شغل سرپرست خانوار136
جدول ‏46 : مدت سکونت درواحد مسکونی فعلی137
جدول ‏47: محل سکونت قبلی137
جدول ‏48 : تعداد واحد مسکونی دراین ملک138
جدول ‏49 : تعداد خانوار ساکن دراین واحد مسکونی138
جدول ‏410: تعداد کل افراد ساکن دراین واحد138
جدول ‏411 : سطح تصیلات139
جدول ‏412 : نوع تصرف واحدمسکونی140
جدول ‏413 : سازنده خانه مسکونی141
جدول ‏414 : مساحت کل زمین واحد مسکونی141
جدول ‏415 : اندازه زیربنای واحد مسکونی142
جدول ‏416 : میزان رضایت از واحد مسکونی143
جدول ‏417 : میزان رضایت از کیفیت ساخت واحد مسکونی144
جدول ‏418 : وضعیت دسترسی به خدمات عمومی144
جدول ‏419 : میزان رضایت از همسایگان واحد مسکونی145
جدول ‏420 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی145
جدول ‏421 : تمایل جهت نوسازی واحد مسکونی در ابعاد بزرگتر146
جدول ‏422 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی با وام بانکی147
جدول ‏423 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی148

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول ‏424 : تمایل جهت تجمیع زمین بصورت آپارتمانی149
جدول ‏425 : تمایل جهت مشارکت دولت و ادغام با همسایگان مجاور149
جدول ‏426 : تمایل جهت افزایش خدمات محله ای150
جدول ‏427 : بررسی رابطه بین تمایل به تجمیع در مردم با متغیرهای انتخابی151

فهرست شکلای
نمودار ‏21 : الگوی نظری جهت تبیین حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی31
نمودار ‏22 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی66
نمودار ‏23 : موارد استفاده از پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین100
نمودار ‏31متوسط دمای ماهانه شهر بندر انزلی طی دوره آماری 1951 – 2009110
نمودار ‏32 : گلباد شهر بندر انزلی، فروردین 1390112
نمودار ‏33: هرم سنی جمعیت شهر بندر انزلی برحسب گروه‌های عمده سنی، 1385120
نمودار ‏41 : سن سرپرست خانوار135
نمودار ‏42 : تعداد کل افراد ساکن دراین واحد139
نمودار ‏43 : سطح تحصیلات140
نمودار ‏44 : مساحت کل زمین واحد مسکونی142
نمودار ‏45 : شما تا چه حدی از وضعیت سکونت دراین واحد مسکونی از لحاظ وسعت اون رضایت دارین؟143
نمودار ‏46 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی146
نمودار ‏47 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی148
فهرست شکلای
تصویر ‏21 : احتیاج به پروژه تجمیع زمین، در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارن. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی.67
تصویر ‏22 : نمونه ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین واسه طرح های توسعه شهری امکان پذیر نیست67
تصویر ‏23 : فرآیند تجمیع زمین68
تصویر ‏24 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد.70
تصویر ‏25 : تبدیل بافت قدیمی و ارگانیک به ساختار منظم و مبتنی بر خطوط راه آهن از طریق اجرای طرحهای بازتنظیم زمین در یکی از شهرهای ژاپن74
تصویر ‏26 : مکانیزم تکنیک بازتنظیم زمین75
تصویر ‏27 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین با کاربرد طرح سازمان دهی مجدد زمین در ژاپن78
تصویر ‏28 : ایده اصلی روش سازماندهی مجدد زمین، تغییر قطعه بندی زمین است80
تصویر ‏29 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین به ترتیب در طرح راما چهار و طرح مانانگ کازیلا در شهر بانکوک81
تصویر ‏210 : اصلاح قطعات زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نکات مثبت اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین است82
تصویر ‏211 : اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین، در اکثر موارد با افزایش تراکم همراه خواهد بود.82
تصویر ‏212 : قطعه بندی پلاکهای مسکونی قبل و بعد از یکپارچه سازی اراضی83
تصویر ‏213 : مکانیزم احیای زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین86
تصویر ‏214 : نمونه هایی از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک88
تصویر ‏215 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین درتایوان89
تصویر ‏216 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک90
تصویر ‏217 : معرفی اجزای پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین91
تصویر ‏31 : تقسیمات شهر بندر انزلی به تفکیک مناطق107
تصویر ‏32 : پوشش گیاهی شهر بندر انزلی115
تصویر ‏33 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی129
تصویر ‏41 : محله نویر شهر بندر انزلی154
فهرست شکلای
نقشه ‏31 : موقعیت سیاسی شهر بندر انزلی105
نقشه ‏41 : محله های شهر بندر انزلی ( محله نویر)152
نقشه ‏42 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی153
نقشه ‏43 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی153
چکیده
اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها رو با مسائل عدید ه ای مواجه ساختهه. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و… رابطه مستقیم داره. افزایش این سکونت گاه ها هم تابعی از فقر ،افزایش قیمت اجاره مسکن و مسکن،نرخ بیکاری و…می باشه. سکونت گاه های غیر رسمی،بدلیل عدم ایمنی در ساخت همیشه تهدیدی واسه ساکنین خود محسوب می گردند. افراد ساکن در این سکونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امنی ها قرار دارن و هم تهدیدی واسه جامعه محسوب می گردند .این افراد به دلیل انزوای اجتماعی ، عقده های درونی، فقر مالی وضعف فرهنگی در درون خود به باز تولید جرم و انواع مفاسد اجتماعی می پردازند. وجود این سکونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلانشهرهای کشور محسوب میشه. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداختهه .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با استفاده از 275نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیدهه و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شدهه.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین میتونه در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.
واژگان کلیدی: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی
مقدمه
از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال 1357 و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی اون باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاههای غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد اون افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد واسه این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یه فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از اون با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران رو نمی داد بلکه سکونتگاههای غیر رسمی قبل هم مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید.
اسکان غیررسمی تاکنون در ایران با نامهای مختلفی به کار برده شده، بویژه: حاشیهنشینی، زاغهنشینی، مسکن نابهنجار، اسکان خود انگیخته، اسکان خودجوش. (حاتمی نژاد و همکاران، 1385: 133).
بر اساس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، این گونه سکونتگاهها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:
مسکن سازی شتابزده توسط استفاده کنندگان که عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نکردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی، مجموعهای نابسامان رو به وجود آوردهه؛
پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از اون با تجمعی از اقشار عمدتا کمدرآمد و فقیر؛
محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی (وزارت مسکن وشهرسازی، 1382: 2ـ1)
مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیدهه :
در فصل اول، طرح تحقیق آورده شدهه که در اون مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.
در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شدهه.
در فصل سوم تحقیق، به ویژگی‌های جغرافیایی شهر بندر انزلی و اشاره شدهه.
در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی اون شناخته میشه به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.
طرح تحقیق
بیان مسأله
یکی از زمینههای ناپایداری توسعهی شهری در طول زمان گونهای از سکونت با مشکلای
ویژهی آنه که در دوران معاصر از اون تحت عنوان اسکان غیررسمی میتوان نام برد. اینگونه سکونتگاهها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کمبنیه و مشاغلی ناپایدار دارن، محیطی آماده واسه پذیرش نابهنجاریهای اجتماعی میشن (صرافی، 1381: 79). حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی پدیدهایه که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلای اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرتهای زیاده از حد و بدون برنامهریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالشهای فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقهای پدیدار گردیدهه (بوچانی، 1384: 60). طبق برآوردهای برنامهی اسکان بشر سازمان ملل متحد یکسوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغهها و یا مکانهایی زندگی میکنن که حداقل دارای شرایط زیر میباشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).
این شرایط بالاخص در کشورهای توسعهنیافتهتر بارزتره. بطوریکه گفته میشود بیش از نیم تا سهچهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در محدوده اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی قرار دارن (زنجانی، 1380: 5). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کمدرآمد و 20 درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاهها زندگی میکنن که سنجههای سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری اون کشورها در اونا پایینتره (فرزین صبا، 1384: 2). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یکسوم تا یکچهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر میبرند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمهی دههی 90 میلادیه (صرافی، 1381: 5). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاههای غیررسمی فقط در کشورهای توسعهنیافته وجود داره بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بودهه و در بعضی از نوشتهها علتالعلل این مسأله رو ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای اون دانستهاند (آقابخشی و دیگرون، 1382: 2).
جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیشبینیها حکایت از ادامه سریع این رشد رو دارن. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداریها در گسترش زیرساختها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفتهه، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بیقاعده گسترش یافتهه. برآورد میشود در کشور ما یکسوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاهها مستقر باشن (صرافی، 1381: 5).
مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال 2001، 924 میلیون نفر (در حدود 30 درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاههای غیررسمی و سکونتگاههای فرودست، سکونت داشتهاند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر اونا دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلای بهداشتی و اجتماعی بودهاند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یه نگرش منطقهای دستکم 200 میلون نفر در سکونتگاههای غیررسمی ساکن بودهاند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشون میدهند که در سال 1385 در حدود 8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاههای غیررسمی و 2 میلیون نفر در بافتهای فرسوده ساکن بودهاند و در مجموع رقم 5/10 میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر میبردهاند (صرافی، 1387: 8). تا سال 1400 هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر میشن، 30 درصد از شهرنشینان جدید (بیش از 10 میلیون نفر) کمدرآمد هستن که بین 5 تا 7 میلیون نفر از اونا در صورت تداوم شرایط موجود در برنامهریزیها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، 1383: 33). اگه حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاههای غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در اونا بوده و در واقع ما در دهههای آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخصهای مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخشهای جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment ) مورد تحلیل قرار میگیره.
ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به مطالبی که تاکنون بدان ها اشاره شد به وضوح معین میشه، که رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه متناسب با ظرفیت های موجود اونا نبودهه و دستاوردهایی چون اسکان غیررسمی به پدیده قابل انتظار و دائمی در اینگونه کشورها مبدل شدهه. رابطه سطح توسعه یافتگی با میزان اسکان غیررسمی هم نشون داد که این شرایط در کشورهای کمتر توسعه یافته شدیدتره. متأسفانه از دهه های گذشته در کشور ما هم به دلایل متعدد در شهرهای بزرگ شاهد مناطق خوردرو بوده ایم. این مناطق با رشد شهر وسیع تر و یا در نقاط جدیدی از اون شکل گرفته اند و مشکلای ناشی از شهرسازی بی برنامه و توده وار بر سایر مشکلای سکونتی اونا سایه افکندهه. در این مناطق، محیط کالبدی فاقد خدمات شهری مورد احتیاج جهت سکونته و ساکنین از این بابت تأمین نمی بشن. دسترسی ها باریک و پرپیچ و خم و نشانی از فضاهای شهری در بافت های متراکم و به هم تنیده این مناطق نیست. این شرایط نه تنها واسه مناطق دیگه شهر به عنوان یه معظل بزرگ شهری تلقی می بشن بلکه واسه ساکنین اونا هم شرایط بغرنجی رو ایجاد کردهه که گاه رهایی از اون غیرممکنه.
اهداف تحقیق
الف ـ بررسی وضعیت کنونی اسکان غیررسمی در شهر بندر انزلی ( محله نویر)
ب ـ گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه ها و تجارب موجود در رابطه با مناطق اسکان غیررسمی و نحوه برخورد با اونا
ج ـ تنظیم ابعاد قطعات زمین از وضعیت نامرتب به ابعادمرتب هندسی
د ـ بررسی امکان ادغام قطعات کوچیک زمین جهت بهره وری بیشتری از زمین
پیشینه تحقیق
به دنبال وقوع تحولات شهری و رشد سریع و ناهمگون شهرنشینی در ایران، پدیده حاشیه نشینی ابتدا در تهران و سپس در سایر کلانشهرهای کشور شکل گرفت. در سال 1350، بنابر درخواست سازمان برنامه و بودجه، طرح وسیعی واسه مطالعه و بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کشور، توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آغاز گردید. این طرح با مطالعه وضعیت حاشیه نشینان تهران شروع و سپس سایر شهرهای بزرگ کشور چون، بندرعباس، همدان، کرمانشاه و اهواز رو هم شامل شد.«علل مهاجرتهای داخلی در تهران و حاشیه-نشینی در تهران» عنوان تحقیق دیگریه که آقایان هدایتی و منصوری در سال 1357 انجام داده اند. این پژوهش به بررسی مسیر مهاجرتهای داخلی در ایران شهر تهران و حاشیه نشینی در دنیا و تهران و سه منطقه حاشیه ای تهران می پردازد. هدف از این تحقیق، مشخص کردن بعضی از ویژگیهای حاشیه نشینانه. پژوهش به روش کتابخانه ای و با مطالعه منابع موجود و استفاده از آمار و ارقام و نقشه های موجود انجام شدهه. و در پایان نتیجه می گیرند که ساکنین محله های حاشیه نشین عمدتاً از طبقات فقیر شهری تشکیل شده-اند، درگیر مسائل مادی زندگی هستن و از خیلی مواهب شهری و اقتصادی بی بهره اند. در سطح واحدهای حاشیه نشین و هم اینکه درون هر واحد به علت مدت اقامت حاشیه نشین در شهر، نحوه معاش و وابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده میشه. گروهی از افراد این محله ها جذب مکانیزم و وابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده میشه. گروهی از افراد این محله ها جذب مکانیزم اقتصادی منطقه شهری شده اند و گروهی هم در حاشیه این گونه مکانیزم ها قرار گرفته اند (هدایتی و منصوری، 1357).
آقای علیرضا دهقان هم پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی آلونک نشینان» در سال 1368 انجام دادهه. این پژوهش به بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی آلونک نشینان منطقه 10 شهرداری تهران می پردازد. اهداف پژوهش اینا هستن:: بررسی مبدأ و منشاء آلونک نشینان محله مورد بحث، علل آلونک-نشینی، اشتغال و درآمد آلونک نشینان، بررسی علل فقدان انگیزه پیشرفت و وضعیت انحرافات و کجروی، قدر و منزلت اجتماعی، نگرش نسبت به موضوع تخریب سازمانهای دولتی، نگرش نسبت به ارگانهای انتظامی و خدماتی، میزان رضایت از آلونک نشینی و وضعیت هجوم و توالی اون. روش بررسی پیمایش و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با پرسشنامه از 105 خانوار ساکن در محله آلونکی خیابون زنجان جنوبی منطقه 10 شهرداری بودهه. بر اساس نتایج آلونک نشینیان منشأ روستایی دارن و از منزلت اجتماعی کمی برخوردارند. اونا از آلونکها نسبت به زندگی روستایی احساس رضایت بیشتری دارن، از انگیزه پیشرفت محدودی برخوردار هستن و تقدیرگرا هستن و بین آلونک نشینی با میزان درآمد، شغلف کجروی، سواد و انگیزه پیشرفت رابطه وجود داره (دهقان، 1368).
«بررسی حاشیه نشین شهری» عنوان تحقیقیه که در سال 1351 توسط علی حاج یوسفی به انجام رسیدهه. هدف این پژوهش دست یافتن به راه حل هایی در زمینه آلونک نشینی در در کل کشوره. روش تحقیق مطاله اسنادی و مصاحبه های پراکنده با حاشیه نشینانه. یافته ها نشون می بده گروههای حاشیه نشینان بنا به شرایط واسه ساختن مسکن از مصالح مختلفی مانند خشت و گل، چوب و حلبی استفاده کرده اند و بیشتر کودکان بیمار و به سوء تغذیه مبتلا هستن. فقر فزاینده و عدم امکانات آموزشی، سطح پایین سواد رو به دنبال داره. میانگِن درآمد خانوارهای حاشیه نشین حدود ده برابر پایین تر از میزان متوسط درآمد مورد احتیاج واسه تأمین «حداقل رفاه» است. دزدی، خرید و فروش مواد قمارف روسپی گری، جیب بری، قاچاقچی گری و حرفه های ساده ساختمانی، صنعتی و کارگری فعالیتهای ساکنین هستن. بی قانونی عمومی هم در این جوامع دیده میشه. (حاج یوسفی، 1351).
آقای غلامرضا لطیفی هم پژوهشی با عنوان «بررسی اجتماعی – اقتصادی حاشیه نشینی در شهر تهران در طی سالهای 1360 – 1372» انجام دادهه. هدف این تحقیق عبارته از: شناخت، فاکتور انطباق و سازش ساکنان با محیط مسکونی شانه. از فرضیه های این تحقیق رابطه شغل با حاشیه نشینی و رابطه مهاجرت و حاشیه نشینی می باشه. وی نتیجه گیری می کنه که حاشیه نشینی معلول شهرنشینی شتابان و رشد اقتصاد شهری در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سومه. تمرکز تصمیم گیری های اقتصادی در یکی دو شهر بزرگ کشور و عدم یه برنامه ریزی اجرایی در سطح ملی و متعاقب اون در سطوح منطقه ای و شهری و بخشی، باعث سردرگمی و افزایش مشکلای شهرنشینی بخصوص در شهرهای بزرگ گردیدهه و این در حالیه که این فرایند ادامه داره. پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران از همه نقاط شهری دیگه کشور با اهمیت تره و دلیل عمده اون تمرکز تصمیم گیری های اقتصادیه. گسترش جمعیت شهری، افزایش جمعیت، پیامدهای بیشماری نظیر، فقر، مسائل بهداشتی، مسکن نابهنجار، حاشیه نشینی، زاغه نشینی و … رو به دنبال داره و این روند بعد از دهه پنجاه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ادامه داشتهه. (لطیفی، 1377).
تحقیق دیگه ای با عنوان «بررسی آلونک نشینان ساکن در شهرک شوش» در سال 1370 توسط نرگس احمدیان صورت گرفتهه. موضوع این پژوهش بررسی وضعیت آلونک نشینان شهرک شوشه که در خیابون دولت آباد، پشت مدرسه راهنمایی شهید عراقی مسکن گزیده اند. اهداف پژوهش شناخت وضعیت اجتماعی – اقتصادی افراد ساکن و شناخت تمایلات افراد ساکن، نسبت به مبدأ و مقصد مهاجرت هستن. روش بررسی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری با نمونه ای مشتمل بر اعضای 85 خانوار بودهه. طبق این پژوهش، اکثر این افراد ساکن در آلونک ها در سن جوان قرار دارن. 73 درصد افراد جامعه باسواد هستن اکثر افراد نمونه قبل از مهاجرت کارگر بوده اند و در حال حاضر هم به کارگری مشغولند، البته درآمد روزانه شان در شهر بیشتره. بیشتر افراد منطقه متأهل هستن و تقریباً 5 – 7 بچه دارن. بیشتر افراد منطقه از آب لوله کشی و برق به صورت غیرمجاز استفاده می کنن و 1 تا 2 اتاقک در اختیار دارن. افراد ساکن در منطقه اکثراً به علل اختلافات قومی، نداشتن مسکن مستقل مجبور به مهاجرت شده-اند و در حال حاضر مشکل نهایی و اساسی خود رو عدم بهداشت منطقه و کمبود مالی می دانند و همگی در صورت توزیع امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و پزشکی و … در روستاها و شهرستان ها حاضر به بازگشت هستن (احمدیان، 1370).
همه کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به نوعی با مشکلای ناشی از حاشیهنشینی و زاغهنشینی مواجه هستن. در انگلستان محلات زاغهنشینی به حدود یکصد سال پیش برمیگردد که بر اثر توسعه نعتی و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچیک به وجود آمد(john, 1969).
نقش مسئولان دولتی در احداث مسکن و ارائه مقدراتی واسه کنترل خانهسازی و ارائه قوانین مربوط به طراحی تصدیق مینماید که این مناطق از همون مناطق زاغهای هستن که همه کشورها در صدد رهایی از اون هستن (Mumtaz babar, 2001).
سکونتگاه غیرقانونی ، اصطلاحیه که در نوشته های چالرز آبرام و جان تورنر، به ویژه پس از کنفرانس مسکن وانکوور کانادا، در سال 1976، رایج گردیدهه. این تصویر جدید از چنین سکونتگاههای غیر قانونی و خود مختار به عنوان سکونتگاه عدوانی، باعث میشود که روشهای مقابلهای و دشمنیجویانه نسبت به اونا به روشهای حمایت از اونا تغییر کنه.
آبرام، مراحل ایجاد سکونتگاههای غیرقانونی رو پیروزی مناطق شهری واسه ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد میکنه و اون رو به وسیله قانون اجبار تعریف میکنه (turber john, 1969).
پایین (1977) تعبیر مشابهی به کار میبرد و گسترش سکونتگاه غیر قانونی رو در چشمانداز سراسر ناشی از رشد شهری جهان سوم و معلول اون قلمداد میکنه.
به طور کلی رشد سکونتگاههای غیر قانونی و نامنظم و شکلگیری مناطق حاشیهنشین شهری به دلیل حذف اقشار کمدرآمد از نظام برنامهریزی و سیاستگذاریها بودهه.
در ذیل به چند مورد از تحقیقات انجام گرفته توسط مهندسین مشاور با نظارت وزارت راه و شهرسازی در ایران اشاره میشود:
1ـ حاشیهنشینان تهران بهمن 1350
2ـ کپرنشینان بوشهر مرداد 1351
3ـ حاشیهنشین بندرعباس بهمن 1351
4ـ حاشیهنشین همدان و کرمانشاه اردیبهشت 1352
5ـ حاشیهنشین اهواز مهر 1354
سؤالات تحقیق
اصلیترین سؤال تحقیق اینه که دولت در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چه رویکردهایی رو اتخاذ نمودهه؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاههای غیررسمی شدهه؟
ـ آیا ساکنان مجموعههای تجمیع شده از زندگی در این مجموعهها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارن؟
ـ آیا ساکنان مجموعههای تجمیع شده مایلند که مجموعههای مسکونی در اطراف محل سکونت اونا توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعههای تجمیع شده حاضرند در مجموعههای مشابه زندگی کنن و یا حداقل، در ساخت اون مشارکت داشته باشن؟
ـ راه حل بهبود مساله چیه و یا به عبارتی با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟
فرضیات تحقیق
الف : :هر چقدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشه تمایل افراد به تجمیع بیشتره.
ب : کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثره.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

روششناسی تحقیق
روش کار توصیفی – تحلیلیه که با توجه به موضوع مورد مطالعه در نظر داشتن اصل علیّت در کلیه مراحل تحقیق، ضرورت کاربرد شیوهای ترکیبی از کلیه روشهای رایج در علوم انسانی اعم از جغرافیا و علوم اجتماعی که شامل تحقیق تاریخی، توصیفی، تحلیل و تجربی واسه رسیدن به اهداف بود، لازم آمد تحقیق با یه روش سیستماتیک علمی بر پایه چهار اصل جغرافیایی تحقیقی (علیّت، ارتباط، تعمیم و تحول) و با مجموعهای از تعاریف در خصوص مسائل شهری و اسکان غیررسمی و پیشفرضهای مشخص شده و سعی شده آمار و اطلاعاتی جمعآوری بشه که در تأیید یا رد پیشفرضها نقش عمدهای داشته باشه و ما رو به هدفمان نزدیکتر کنه.
روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد احتیاج تحقیق یکی از مراحل اساسی آنه. مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندیه که طی اون تحقیق، یافتههای میدانی و اسنادی رو گردآوری میکنه و به روش استقرایی به فشردهسازی اونا از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود رو مورد ارزیابی قرار میده و در نهایت حکم صادر میکنه و پاسخ مسأله تحقیق رو به اتکای اون مییابد، به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت اون رو اون طور که هست کشف میکنه.
در این تحقیق، واسه گردآوری اطلاعات از روشهای اسنادی، پیمایشی و مشاوره استفاده میشود. در روش اسنادی این تحقیق، کتابها، مقاله ها، مجلات مختلف، اسناد تصویری و نقشههای در زمینه موضوع تحقیق مورد نظر مطالعه و بررسی خواهند شد.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و کروکی و…..
بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بوده و در روش میدانی از پرسشنامه، دوربین عکاسی و غیره استفاده شدهه.
عمدهترین ابزاری که واسه جمعآوری اطلاعات اسنادی در این تحقیق استفاده میشود، فیشهای تحقیقی میباشند. در روش پیمایش (پرسشنامهای) در این تحقیق، که همون جمعآوری اطلاعات درباره نگرشها نسبت به بعضی از پدیدههاه تا فرآیند رفتاری مربوط به اون بهتر درک بشه، به جمعآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامهها به صورت سؤالات بسته و هم اینکه مصاحبه با افرادی که در این زمینه می تونن به پیشبرد تحقیق کمک نمایند، پرداخته میشود.در روش مشاوره، در این تحقیق، هم از روش مشاهده آشکار مستقیم و هم روش مشاهده پنهان استفاده میشود. هم اینکه با تهیه عکسهای مناسب در این تحقیق میتوان به اطلاعات خوبی دست یافت.
جامعه آماری ونمونه تحقیق
روش انجام این پژوهش «اسنادی و پیمایشی» است که در سال 1391 انجام شدهه. جامعه آماری پژوهش رو کلیه شهروندان ساکن محله نویر(لزوماًکسانی که مالک بودند) که در قسمت غربی بندرانزلی واقع گردیده باجمعیت تقریبی 1500نفر واز نظر شرایط کلی زندگی، بافتهای قدیمی ، گسترش بی قاعده و بی نظم زمین و هم ابعاد تقریباً کوچیک زمین دچار کاستی هایی می باشن ، تشکیل میدن.حجم نمونه 276 نفر می باشه.
مشکلای و موانع تحقیق
مسلماً هیچ تلاش و تحقیق بدون مواجهه با بعضی از مسائل و مشکلای به نتیجه نخواهد رسید ولی بعضی از مشکلای ماهیتاً غیرقابل پیشبینی هستن و مواجهه با اونا هم نوعی تجربهاندوزیه و دلسردی بدنبال نداره. ولی بعضی دیگه ناشی از نگرش خاص مسئولین سازمانها و مراجع مختلف مورد مراجعهه. عدم همکاری این سازمانها آثار نامطلوبی بر نگرش محقق خواهد گذاشت که متأسفانه در این تحقیق با چنین مشکلاتی مواجهه بودیم ولی سعی نمودیم خصوصیت یه محقق رو که همانا صبر و مقاومن و تلاش واسه بدست آوردن مواد خام مورد احتیاج از منابع مختلفه رو حفظ نمائیم. اهم مشکلای تحقیق به شرح ذیل بودهاند:
1ـ عدم وجود اطلاعات مدون و مشخص قابل جمعآوری و استناد: بدلیل عدم وجود سابقه پژوهش در خصوص ناحیه غیررسمی مورد مطالعه، اطلاعات قابل توجهای پیرامون اونا موجود نبود.
2ـ محدوده موضوعی پژوهش: گستردگی موضوعی پژوهش در وجوه مختلف تاریخی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، اجرائی و ساماندهی از عمدهترین عوامل وسعت پژوهش میباشد.
3ـ اصلاً اجتماعات اسکان غیررسمی نسبت به هرگونه اقدام و افرادی خارج از اون اجتماعات در خصوص خود حساسیت نشون میدهند. از این رو پذیرش این افراد به سختی میسر میشه. این ویژگی در خصوص ناحیه مذکور هم صادق بودهه. از این رو امکان ورود و ارتباط با اونا رو واسه نگارنده سخت کرده بود.
4ـ عدم پاسخگوئی صحیح به سوالات» معمولاً پرسششوندگان با فرهنگ شک و بدبینی با نگارنده برخورد نمودهاند. از این رو گاهاً با چهره و رفتاری کاملاً مظلومانه در ارائه اسخی درست احتیاط کرده و یا سرباز میزدهاند. از این رو بر مدت و حجم مصاحبه افزوده و روند مطالعه رو کنه کردهه.
5ـ عدم همکاری مسئولین بعضی از سازمانهای مختلف واسه در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعاتی از قبیل سازمان مسکن و شهرشازی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و … که در صورت ارائه آمار هم ملزم به پرداخت وجه نمودند (فکر کردند که ما هم مهندسین مشاور هستیم) و در بعضی مواقع حتی با ارائه نام معتبر از دانشگاه هم همکاری ننمودند.

مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق
مفاهیم و واژگان تحقیق
ساماندهی
سامان به معنی ترتیب و اسباب و آرایش و به مرور ساختن چیزها و کارهاو نظام و رواج اون و سامان دادن به معنی نظم و ترتیب و سر و صورت دادنه (دهخدا، 1345: 190 و 188). در ساماندهی با یه سازمان کارکردی- فضایی سروکار داریم که پس از شناخت این سازمان و با توجه به اهداف مدنظر و با لحاظ نقاط ضعف و قوت و هم اینکه امکانات به تجدید اون پرداخته میشه (خاکساری، 1383: 129). پس ساماندهی رو می توان به مجموعه فعالیتهایی اطلاق کرد که منجر به ارتقا و بهبود وضعیت کالبدی و کارکردی یه محیط م ی گردد و هدف نهایی اون بهبود شرایط زیست و محیط سکونت انسانهاست.
مسکن
مسکن مکانی فیزیکیه و به عنوان سرپناه، احتیاج اولیه و اساسی خانوار به حساب
میآید. در این سرپناه احتیاج های اولیه خونواده، مانند: خوراک، استراحت، وحفاظت در برابر شرایط جوی تأمین میشه (اهری و دیگرون، 1367: 7). مسکن معادل کلمه لاتین Housing، به عنوان یه پناهگاهه. به یه «دستاورد» و یا «فرآیند» گفته میشه که در برگیرنده فضای فیزیکی درون و بیرون از ساختمانهاست که خونواده در اون زندگی و رشد می کنن و سپس رو به زوال میروند (سیف الدینی، 1385: 165). پس، مسکن علاوه بر فضای خانه، کل محیط سکونت رو هم در بر میگیره.
سکونتگاه غیررسمی

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید