2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق19
2-2-1 توسعه (Development)19
2-2-2 تعریف پایداری (sustainability)19
2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)20
2-2-4 شهر پایدار (sustainability City )20
2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)20
2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)20
2-2-7 مسکن (Housing)21
2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)22
2-2-9 آپارتمان (apartement)22

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)22
3- مبانی نظری تحقیق22
2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)22
2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development)25
2-3-3 دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار26
2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک:26
2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی26
2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی27
2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد27
2-3-4 شاخص های توسعه پایدار29
2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها30
2-3-5-1 پراکنش افقی شهری30
2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution)33
2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری33
2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City)34
2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city36
2-3-6 مفهوم فضا (Space)37
2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace)37
2-3-6-2 انواع فضای شهری39
2-3-6-2-1 فضای خصوصی39
2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی39
2-3-6-2-3 فضای عمومی39
2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces)40
2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)41
2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)42
2-3-9 دیدگاه ها و نظریات در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان45
2-3-9-1 جان اورتون و همکاران45
2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون46
2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز46
2-3-9-4 برملی و همکاران47
2-3-9-5 بارون و گانلت47
2-3-9-6 براملی و همکاران48
2-3-9-7 جان و لی48
2-3-9-8 تین و همکاران48
2-3-9-9 ریک گیت ماریو49
2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی50
2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی56
2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation)56
2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی57
2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction)57
2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership)58
2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay)58
2-3-11-3 مشارکت (partnership)58
2-3-11-4 امنیت (Security)60
2-3-11-5 هویت اجتماعی (Social identity)62
2-3-11-6 گروه ها وطبقات اجتماعی (Social classes and groups)63
2-3-11-7 عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)63
2-3-11-8 دسترسی (Access)65
2-3-11-9 رفاه اجتماعی (social welfare)65
2-3-11-10 آموزش (Education)66
2-3-11-11 تعامل اجتماعی (Social interaction)66
2-3-12 مفهوم کاربری زمین (Land Use)68
2-3-13 مفهوم زمین شهری (Urban land)69
2-3-13-1 ویژگی های زمین شهری69
2-3-13-2 اثرات واگذاری زمین شهری70
2-3-14 کاربری مسکونی (Residential Users)70
2-3-15 مسکن (Housing)71
2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing)72
2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت74
2-3-17-1 بعد اقتصادی مسکن74
2-3-17-2 بعد اجتماعی مسکن75
2-3-17-3 بعد حقوقی مسکن76
2-3-18 برنامه ریزی مسکن (Housing Planning)76
2-3-19 آپارتمان نشینی (Apartment retreat)78
2-3-20 سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان79
2-3-21 سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران81
2-3-22 مجتمع مسکونی (Residential Complex)82
2-3-22-1 فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه84
2-3-23 سابقه کشورهای مختلف در حوزه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی86
2-3-23-1 اتریش86
2-3-23-2 دانمارک86
2-3-23-3 انگلستان87
4-نظریات و دیدگاه های تحقیق87
2-4 نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مسکن87
2-4-1 نظریه اجتماعی و کیفی توسعه87
2-4-2 نظریه اکولوژی اجتماعی شهری88
2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی91
2-4-3-1 دیدگاه های در باب سرمایه اجتماعی93
2-4-3-1-1 نظریه کلمن93
2-4-3-1-2 نظریه بوردیو94
2-4-3-1-3 نظریه فرانسیس فوکویاما95
2-4-3-1-4 نظریه پونتام:95
2-4-3-1-5 نظریه باس96
2-4-3-1-6 نظریه لوری96
2-4-3-1-7 نظریه پا اکستون97
2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی97
2-4-5 نظریه رشد هوشمندی شهری99
2-4-5-1 اصول رشد هوشمند99
2-4-5-2 مزایای رشد هوشمند100
2-4-5-3 استراتژی های رشد هوشمندی شهر100
2-4-6 نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن103
2-4-7 نظریه شهر سالم103
2-4-7-1 شاخص های شهر سالم105
2-4-7-2 راهکارهای دستیابی به شهر سالم106
2-4-8 نظریه کیفیت زندگی106
2-4-9 مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو108
2-4-9-1 هجوم و جانشینی109
2-4-9-2جدایی و تجمع110
5-مدل به کار رفته در تحقیق111
2-5 تکنیک مدلSWOT111
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری118
3 فصل سوم: شناخت و معرفی محدوده مورد مطالعه121
3-1 مقدمه121
3-2 معرفی محدوده مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران121
3-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران125
3-4 موقعیت استراتژیک منطقه 22 تهران126
3-5 ویژگی های طبیعی منطقه 22 تهران126
3-5-1 توپوگرافی و ژئومورفولوژی126
3-5-2 زمین شناسی130
3-5-3 خاک131
3-5-4 منابع آب132
3-5-5 پوشش گیاهی132
3-6 بررسی منطقه از بعد های مختلف133
3-6-1 ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………………………..133
3-6-2 ویژگی های اقتصادی منطقه 22135
3-6-2-1 عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات137

3-6-3 ویژگی های آموزشی منطقه 22138
3-6-4 ویژگی های کالبدی در منطقه 22 تهران139
3-6-4-1 وضعیت مسکن منطقه141
3-6-4-2 تعاونی های مسکونی142
3-6-5 ویژگی های تفریحی- گردشگری منطقه 22144
3-6-6 ویژگی های خدماتی در منطقه 22144
3-6-7 ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه145
3-6-8 زیر ساخت های شهری منطقه 22 تهران148
3-6-9 طرح تفصیلی جدید ملاک عمل منطقه 22151
3-7 نتیجه گیری154
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش155
4-1-مقدمه156
4-2- تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامههای توزیع شده در بین ساکنین……….156
4-2-1 یافته های توصیفی نمونه آماری ساکنین مجتمعهای مسکونی156
4-2-1-1-جنسیت156
4-2-1-2- تحصیلات157
4-2-1-3- وضعیت تأهل158
4-2-1-4- وضعیت اشتغال159
4-2-1-5- سن160
4-2-1-6- تعداد فرزندان161
4-2-1-7- وضعیت مالکیت162
4-2-1-8- مساحت واحد163
4-2-1-9- دلیل انتخاب مجتمع مسکونی165
4-2-1-10- مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران166
4-3 تحلیل توصیفی مربوط به سنجش شاخص های مربوط به تعامل اجتماعی168
4-4 تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه ساکنین در مجتمع های مسکونی172
4-5 تجزیه و تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با مدل SWOT177
5 فصل پنجم: آزمون و فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات182
5-1 مقدمه183
5-2-تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه های مسئولین و تعاونی های مسکن183
5-2-1-شاخصهای آمار توصیفی(مرکزی و پراکندگی)183
5-2-2-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف184
5-2-3-آزمون فرضیه اول185
5-3 شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی)187
5-3-1 شاخصهای آماری واسه گویه های پرسشنامه های ساکنین187
5-3-2- شاخصهای آماری واسه متغیرهای پژوهش190
5-3-3-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف191
5-3-4-آزمون فرضیه دوم192
5-4 میزان دستیابی به اهداف پژوهش………………………………………………………………………….199
5-5 نتیجه گیری200
5-6 پیشنهادات201
5-7 منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………203
فهرست ضمائم
جداول
جدول شماره 2-1: دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار28
جدول شماره 2-2: شاخص های توسعه پایدار……29
جدول شماره 2-3: علل پراکنش افقی31
جدول شماره 2-4: پیامدهای پراکنش افقی در شهرها32
جدول شماره 2-5: علل نظری ناپایداری اجتماعی در جوامع شهری42
جدول شماره 2-6: اهداف عمده پایداری اجتماعی در شهرهای مختلف جهان54
جدول شماره 2-7: مفهوم یابی معیارهای پایداری اجتماعی55
جدول شماره 2-8: معیارهای سنجش عدالت بر اساس دیدگاه های راولز و هاروی64
جدول شماره 2-9: پایداری اجتماعی از دیدگاه سازمان های جهانی و نظریه پردازان67
جدول شماره 2-10: لحاظ های مختلف در برنامه ریزی مسکن77
جدول شماره 2- 11: استراتژی های رشد هوشمندی شهر102
جدول شماره 2-12: شاخص های شهر سالم105
جدول شماره 3-1: سطوح راتفاعی منطقه 22 شهرداری تهران128
جدول شماره 3-2: ساختار سنی جمعیت منطقه 22 بر حسب گروه های سنی134
جدول شماره 3-3: گزارش مقایسه ای اعتبارات مصوب سالهای 92- 88 137
جدول شماره 3-4: وضعیت فعالیت های اقتصادی ساکنین منطقه 22137
جدول شماره 3-5: شاغلان بر حسب جنس و گروه های فعالیت در منطقه 22138
جدول شماره 3-6: سطح سواد در منطقه 22 بر حسب تفکیک جنسیتی و جمعیت 6 ساله و بیشتر139
جدول شماره 3-7: تعداد واحدهای مسکونی منطقه 22141
جدول شماره 3-8: بررسی تعاونی های مسکونی در منطقه 22 تهران142
جدول شماره 3-9: تعداد مصوبات شورایاری با منطقه و نواحی، 92- 1390146
جدول شماره 3-10: آمار فعالیت های شهرداری در حوزه سلامت147
جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه جنسیت ساکنین156
جدول شماره(4-2): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه تحصیلات ساکنین157
جدول شماره(4-3): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه وضعیت تأهل ساکنین158
جدول شماره(4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت اشتغال ساکنین159

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول شماره(4-5): توزیع فراوانی و درصد فراوانی رده ی سنی ساکنین160
جدول شماره(4-6): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد بچه ها خانوار ساکنین161
جدول شماره(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه وضعیت مالکیت ساکنین162
جدول شماره(4-8): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه مساحت واحد ساکنین164
جدول شماره(4-9): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه دلیل انتخاب مجتمع مسکونی ساکنین165
جدول شماره(4-10): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه مدت اقامت ساکنین166
جدول شماره(4-11): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه سؤال آیا تمایل به ترک از این مجتمع دارین؟……………………167
جدول شماره(4-12): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه سؤال ارتباط اجتماعی شما با همسایگان در چه حده؟……..169
جدول شماره(4-13): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه سؤال میزان اعتماد شما به همسایه کدام یه از موارد زیره؟170
جدول شماره(4-14): توزیع فراوانی و درصد فراوانی واسه سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاری مشاهده کنین چگونه برخورد خواهید نمود ؟171
جدول شماره 4-15: مزایا و معایب داخل مجتمع مسکونی……………………………………………..176
جدول شماره 4-16: مقایسه زوجی نقاط قوت178
جدول شماره 4-17: مقایسه زوجی نقاط ضعف178
جدول شماره 4-18: مقایسه زوجی نقاط فرصت178
جدول شماره 4-19: مقایسه زوجی نقاط تهدید178
جدول شماره 4-20 : ماتریس عوامل موثر داخلی در پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی179
جدول شماره 4-21 : ماتریس عوامل موثر خارجی در پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی179
جدول شماره 4-22: راهبردهای ارائه شده درراستایی پایداری اجتماعی180
جدول شماره (5-1): شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، دامنه تغییرات183
جدول شماره (5-2): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف واسه برازندگی توزیع نرمال واسه گویههای پرسشنامه مسئولین و تعاونیهای مسکن185
جدول شماره (5-3): نتایج آزمون تی تک نمونهای واسه گویههای پرسشنامه مسئولین و تعاونیهای مسکن186
جدول شماره(5-4): نتایج آزمون فریدمن واسه رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و ساز مجتمعهای187
جدول شماره(5-5): شاخصهای آماری هریک از گویههای پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین188
جدول شماره(5-6): شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) واسه متغیرهای پژوهش190
جدول(5-7): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف واسه برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش192
جدول شماره(5-8): شاخصهای آماری هریک از گویههای پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین195
جدول شماره(5-9) نتایج آزمون تی تک نمونهای واسه شاخصها198
جدول شماره(5-10) نتایج آزمون تی تک نمونهای واسه میزان هزینههای عمومی زندگی198
جدول شماره (5-11): میزان دستیابی به اهداف پژوهش………………………………………………..199
نمودارها
نمودار شماره3-1: هرم سنی جمعیت منطقه 22135
نمودار شماره 3-2: درصد واحدهای مسکونی در منطقه 22 تهران141
نمودار شماره(4-1): نمودار میله ای واسه جنسیت نمونه آماری ساکنین157
نمودار شماره(4-2) واسه تحصیلات نمونه آماری158
نمودار شماره(4-3) واسه وضعیت تأهل159
نمودار شماره(4-4) واسه وضعیت اشتغال160
نمودار شماره(4-5) واسه رده ی سنی161
نمودار شماره(4-6) واسه ردهی سنی162
نمودار شماره(4-7): واسه وضعیت مالکیت163
نمودار شماره(4-8) واسه مساحت واحد164
نمودار شماره(4-9) واسه دلیل انتخاب واحد مسکونی مجتمع مسکونی166
نمودار شماره(4-10) واسه مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران167
نمودار شماره(4-11) واسه سؤال آیا تمایل به ترک از این مجتمع دارید168
نمودار شماره (4-12) واسه سؤال ارتباط اجتماعی شما با همسایگان در چه حد است169
نمودار شماره (4-13) واسه سؤال معیار اعتماد شما به همسایه170
نمودار شماره (4-14) واسه سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاری مشاهده کنید171
نمودار شماره 4-15: بررسی میزان حس تعلق ساکنین در مجتمع مسکونی172
نمودار شماره 4-16: بررسی میزان ذهنیت ساکنین مجتمع قبل از سکونت……………………173
نمودار شماره 4-17: ارتباط مشارکت بین همسایگان با رفاه و آسایش داخل مجتمع174
نمودار شماره 4-18: مجتمع دارای فضایی واسه تعامل ساکنین175
نمودار شماره 4-19: بررسی دعوا و نزاع بین ساکنین مجتمع مسکونی176
نقشه ها
نقشه شماره 3-1: موقعیت جغرافیایی منطقه 22 تهران………………………………………………..123
نقشه شماره 3-2: نقشه وضع موجود منطقه 22 تهران…………………………………………………..124
نقشه شماره 3-3: سطوح راتفاعی منطقه 22 شهرداری تهران……………………………………..129
شکلای
شکل شماره 2-1: مدل ادراکی توسعه پایدار28
شکل شماره 2-2: شاخص ها، راهبردها و رویکردهای پایداری اجتماعی52
شکل شماره 2-3: بررسی شاخص های اجتماعی در آپارتمان نشینی53
شکل شماره 2-4: سه استاندارد در پایداری اجتماعی55
شکل شماره 2-5: رابطه مشارکت با پدیده های اجتماعی60
شکل 2-6: چرخه ارزیابی پایداری اجتماعی، جامعه…………………………………………………………….68
شکل شماره 2-7: روابط کلیدی در مسکن پایدار74
شکل شماره 2-8: فرایند گسترش آپارتمان نشینی79
شکل شماره 2-9: مدل سرمایه اجتماعی92
شکل شماره 2-10: شاخص متغییرهای کیفیت زندگی…………………………………………………108
شکل 4-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک……………………………………………………181
مدل مفهومی تحقیق
1-کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
مسکن یکی از نیازهای اساسی انسانه که موقعیت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و جایگاه او رو در جامعه تعیین می کنه. خانه ها مکانی هستن که باید خوب طراحی و خوب ساخته بشن و به طور مطلوب در ارتباط یا عوامل محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد. در واقع می توان گفت مسکن بر روی زندگی روزمره انسان، سلامت و امنیت و رفاه او تاثیر می گذارد در واقع به عنوان یه عنصر کالبدی میتونه ارتباط دهنده بین جامعه و محیط زیست باشه (Golubchikov & Badyina, 2012:9). بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایلی زیاد و متفاوتی واسه این موضوع بیان شدهه؛ مثلا زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین واسه احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و خیلی دلایل دیگه که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. هر چند همه دلایل بیان شده به طور مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع ارتباط دارن. اما مجتمع های به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد در عرصه معماری دو قرن اخیر به حساب آمده و می توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط اونا داشته باشن. این مجتمع ها ترکیب فضاهای باز و بسته متعددی هستن که به هم مرتبط بوده و در هم تنیده اند. فضای باز به عنوان بخش جدایی ناپذیر مجتمع های مسکونی، هم از نظر روابط اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری حائز اهمیت هستن. در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستن و موجب فرآهم آمدن موقعیت هایی واسه رشد خلاقیت، زمینه معاشرت تقابل و تعامل اجتماعی ساکنین می بشن (یزدانی و تیموری، 1391: 86). توانایی یه جامعه در دنبال کردن ابعاد پایداری، تا حدود زیادی به توانایی اجتماع یعنی مردم، نهادها و اوضاع جغرافیایی و بوم شناختی اون جامعه بستگی داره. ایجاد توانایی شامل قابلیت های انسانی، علمی، فناورانه، سازمانی، نهادی و منابع جامعه میشه. یکی از اهداف اصلی در ایجاد توانایی، افزایش قدرت ارزیابی و شناخت مسائل مربوط به انتخاب خط مشی و شیوه هایی اجرای طرق مختلف توسعهه که به درک مردم جامعه مورد نظر از محدودیت ها، قوت ها و الزامات زیست محیطی بستگی داره. به طور مسلم، هدف پایداری بقاء انسانهاست که افزون بر ابعاد بوم شناختی و اقتصادی، دارای بعد اجتماعی هم هست. در بعد اجتماعی پایداری هدف ایجاد فرآیند توسعه ایه که تداوم اون منوط به گسترش روز افزون همبستگی و یکپارچگی اجتماعیه. در حقیقت، مهم ترین اهداف در این بعد، خلق تمدن انسانی با توزیع عادلانه درآمدها به منظور کاهش فاصله بین اغنیا و فقراه. در این بعد، باید نقش همبستگی، هماهنگی در عمل و مشارکت بین بخش ها و افراد رو ایفا کنه. واسه این نوع توسعه به واقعیت جهانی و منطقه ای تبدیل بشه همکاری و تفاهم بین المللی ضروریه (ساسان پور، 1390: 140). پایداری اجتماعی در عملکرد توسعه نقش مهمی رو ایفا می کنه و سطح تمرکز در توسعه پایدار واسه دستیابی به پایداری اجتماعی به عوامل تاثیرگذار در توسعه و برنامه ریزی توسعه واسه حال و آینده بستگی داره. از منظر جهت گیری اجتماعی واسه بهینه سازی ظرفیت مداوم توسعه به عنوان یه موقعیت مکانی طولانی مدت واسه روابط انسانی و توسعه فرهنگی مناسب می باشه. این پژوهش به دنبال آنه تا با بررسی شاخص های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی میزان پایدار بودن اون رو از جهت حس تعلق، مشارکت، برابری، همبستگی اجتماعی، دسترسی و… بررسی کنه و نتایج اون رو در جهت اجرای بودن در برنامه های و پروژه ها در مورد مجتمع مسکونی قرار بده.
1-2 طرح مسئله
در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر اون، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. نگرش صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر اون، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی واسه زندگی رو با تردیدهای جدی مواجه کرد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به عبارتی «قابل زیست بودن شهر» متمرکز شده بود (مهدیزاده، 1381: 292- 291). این موضوع خارج از ادامه روند تکاملی و تحول اجتماعی صد ساله اخیرایران، نتیجه سرعت گرفتن سرمایه داری در چهارچوب یه اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت و کاهش اهمیت بخش کشاورزی و در نتیجه ایجاد روند مهاجرت از روستا به شهرها می باشه. بروز بحران آسیب زای مسکن و ضرورت آپارتمان نشینی در کل دنیا، اساسا” بازتاب انتقال از جوامع مبتنی بر کشاورزی، نظام ایلاتی و طایفه ای خونواده های پدر سالار و گسترده به نوع دیگه ای از جوامع مبتنی بر صنعت و خدمات با نظام استقرار شهری و بروز فرهنگ نو ظهور فردگرایی با خونواده های هسته ای می باشه. رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، ناشی از افزایش جمعیت شهری، تاثیرات قابل توجه و در عین حال اجتناب ناپذیری رو بر زندگی شهری گذاشتهه. این تاثیرات طیف وسیعی از معضلات و مشکلای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و نابسامانی های کالبدی- فیزیکی رو شامل میشه. ضمن اینکه هر یه از ابعاد مذکور در ارتباط متقابل، یکدیگر رو هم تحت تاثیر قرار میدن. آپارتمان نشینی به عنوان پدیده ای نوین در جوامع شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته سبک زندگی مردم رو تغییر دادهه. احتیاج فوری و مبرم اکثریت مردم شهرنشین به مسکن و ناهماهنگی تهیه اون با رشد جمعیت بویژه در شهرهای بزرگ موجب شده که بیش از هر امر دیگه به کمبود مسکن توجه بشه و در این راستا بیش از آنکه مسائل روانی و اجتماعی خونواده در تامین مسکن مورد توجه قرار گیرد عامل کمی متاثر از عوامل اقتصادی سایر عوامل رو تحت الشعاع قرار می بده. امروزه به علت جبر زندگی و تک بعدی نگری و اصل قرار گرفتن اقتصاد، خیلی از ارزشهای انسانی، اجتماعی، و فرهنگی نادیده گرفته میشه (ضرغامی، 1389 :2). روند آپارتمان سازی در کلان شهرها کشور به دلایل گوناگون مثلا: افزایش جمعیت، کمبود زمین و گرانی مسکن، با سرعت و ضرب آهنگ بالایی شروع شد و به مرور به شهرهای دیگه سرایت کرد. ساخت مجتمع های آپارتمانی در نقاط گوناگون شهرها و اسکان افراد دارای فرهنگ های خاص، تنوع فرهنگی و نداشتن شناخت کافی از دیگرون که به اصطلاح همسایه هم، به شمار می روند، مشکلاتی رو واسه ساکنان به وجود می آورد. در این زمینه دولت ها هم معمولا” در تولید مسکن بیشترین توجهات خود رو معطوف به تولیدانبوه، سرعت بخشیدن به اجرا، پاسخگویی به کمبود مسکن و کنترل بازار مسکن معطوف می نمایند و در چنین شرایطی موضوعات اقتصادی و فنی اصلی ترین نقش رو ایفا می کنن زیرا اقدامات عجولانه و سریع در تولید و انبوه سازی، در خیلی از مواقع باعث توجه به کمیت و غفلت از کیفیت شدهه این در حالیه که علل ایجاد مجتمع های مسکونی عواملی چون برقراری امنیت، بهره گیری از امکانات بیشتر و بهتر، کاهش هزینه ها، همگرائی اجتماعی، حس تعلق به مکان که زیر مجموعه پایداری اجتماعیه، می باشن. طی دهه های اخیر آپارتمان نشینی در کشورمان به شدت افزایش یافتهه. در خیلی از شهرهای بزرگ، خانه ها و جنگل ها تخریب شده اند و ساختمان های مرتفع و مجتمع های مسکونی جای اونا رو گرفتهه. تجاری شدن مجتمع های مسکونی و انتشار دیدگاه منفی نسبت به اونا به عنوان مراکز ناهنجاریهای اجتماعی این فضاها رو نه تنها به تعامل اجتماعی و گروهی میان شهروندان تبدیل نکردهه بلکه این موضوع منجر به انزوا و بیگانگی، عدم حس همسایگی و تعلق به مکان شدهه. با توجه به نابسامانی ها و نظر به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، این تحقیق بر آنه با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب واسه برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی رو پیشنهاد کنه.
1-3 سوالات تحقیق
1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشه؟
2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیه؟
1-4 فرضیات تحقیق
فرضیه، توجیه و تبیین های حدسی معینی رو درباره واقعیات عرضه می کنه و پژوهشگران رو در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کنه. فرضیه یه پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگه راه حل مسئلهه که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کنه و هم باعث استنتاج میشه (حافظ نیا، 1392: 133). فرضیه های این تحقیق پاسخی فرضی به سوالاتیه که پس از گرداوری داده ها و تجزیه وتحلیل اونا، این فرضیه ها مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا درستی و نادرستی اون اثبات گردد. این فرضیه ها عبارتنداز:
فرضیه اول : دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شدهه.
فرضیه دوم : سکونت در مجتمع های مسکونی ضمن افزایش امنیت، کاهش هزینه های زندگی و غیره… موجب بروز مشکلاتی چون کاهش حس تعلق، انزوا و بیگانگی و غیره … گردیدهه.
1-5 اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیات و برقرار کردن رابطه میان اونا و تبیین شرایط و روندهاست که به یه رشته تعمیم های منطقی منجر میشه. موارد زیر مهمترین اهداف تحقیق حاضر می باشن:
شناخت عوامل اثر گذار بر ایجاد مجتمع های مسکونی در منطقه 22
تحلیل آثار حاصل از سکونت در مجتمع های مسکونی در منطقه
مشخص کردن تاثیر کمیت وکیفیت دسترسی به کاربری های خدماتی، آموزشی، بهداشتی و… در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی
ارائه راهبردها و پیشنهادهای موثر جهت تقویت پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22
1-6 روش تحقیق
روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلیه و با نگرش سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره. و علاوه بر اون مطالعات کتابخانه ای، بازدید میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات و منابع مورد احتیاج به دو دسته کلی تقسیم می بشن: الف) روش های کتابخانه ای- اسنادی ب) روش های میدانی
به منظور گردآوری اطلاعات در چارچوب مبانی نظری تحقیق با مراجعه به کتاب ها فارسی و لاتین، نشریات، پایان نامه ها و سایت های معتبر خارجی مطالب مورد احتیاج گرردآوری شدهه. قسمت عمده تحقیق به علت ماهیت اجتماعی بودن به روش میدانی می باشه. واسه این منظور به تنظیم پرسش نامه بر طبق متغییرهای مربوطه، توزیع پرسشنامه بین ساکنین مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران انجام گرفت. و داده های گردآوری شده، ابتدا متغیرها به صورت کمی تجزیه و تحلیل میشه و در سایر لحاظ ها هم به صورت کیفی با استفاده از شاخص های موجود انجام میگیره و در نهایت از نرم افزار SPSSوSWOT جهت توصیف آماری و همبستگی بین متغییرها استفاده میشه. دراین تحقیق از یکی از آزمون های آماری پارامتریک و غیر پارامتریک مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود. و از طریق نرم افزارArc GIS نقشه های تحقیق ترسیم گردید.
1-7 روش برآورد حجم نمونه
واسه تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شدهه.که در اون متغیرها اینا هستن::
:nحجم نمونه
N :حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر، استان و …)
t یا :z اندازه متغیر در توزیع طبیعی
😛 درصد توزیع صفت در جامعه
q=(1-p) نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
:d تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق واسه وجود اون صفت در جامعه

جامعه آماری در این پژوهش شامل منطقه 22 تهران می باشه. جمعیت منطقه 22 در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، 128958نفر می باشه که با قرار دادن مجموع جمعیت منطقه در فرمول فوق با سطح احتمال 95 درصد به محاسبه حجم نمونه از طریق برآورد توزیع های دوجمله ای (کوکران) مبادرت شد. در مجموع60 پرسشنامه در بین ساکنین و 20 پرسشنامه بین مسئولین در منطقه 22 مورد مطالعه، روش تصادفی ساده توزیع گردید. هم اینکه جهت دسترسی بهتر به اطلاعات بعضی از سوالات به صورت باز طراحی گردید. در برآورد جامعه نمونه واسه پرسشگری با 65/1=t مورد محاسبه قرار گرفت. جهت تعیین p وq (صفت های آماری) از 30 نفر بعنوان نمونه با ارائه یه سوال در حوزه پایداری اجتماعی پرسشگری شد و 7/0= pو 3/0= qبدست آمدهه.
1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری
ابزار سنجش باید از روایی1و پایایی2 لازم برخوردار باشه تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق رو گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل اونا، فرضیه های مورد نظر رو بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ بده. این بدان مفهومه که محقق می بایست قبل جمع آوری کامل داده ها از نمونه مورد نظر، ابتدا پرسشنامه رو با چند تن از اساتید مربوطه در میان گذاشته و بعد از تأیید اونا اقدام به جمع آوری نمونه اولیه نماید و سپس، به وسیله نرم افزار پایایی اون رو بسنجد. در صورت مناسب بودن شاخص های پایایی اقدام به جمع آوری داده نهایی نماید.
روایایی: مقصود از روایی، توانایی پرسشنامه و یا سوال ها واسه اندازه گیری متغییرهای مورد نظر رو نشون می بده. و اینکه آیا ابزار اندازه گیری میتونه خصیصه و ویژگی که ابزار واسه اون طراحی شدهه رو اندازه گیری کنه یا خیر؟ بدین منظور، اعتبار یا روایی محتوا پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. البته، هدف اعتبار محتوا بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، یعنی سوالات اون می باشه. منظور از روایی اینه که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا” متغیرها و موضوع مورد مطالعه رو بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر احتیاج تحقیق نباشه و هم اینکه بخشی از داده ها ی مورد احتیاج در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشه. به همین خاطر روایی محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. اگه سوالات پرسشنامه توانایی سنجش پرسشنامه رو داشته باشن، پرسشنامه از اعتبار محتوا برخوردار خواهد بود. لذا، واسه اعتبار محتوای پرسشنامه این تحقیق، از نظر اساتید، صاحب نظران و دانشجویان دکتری ذیصلاح بهره برده شد که اکثریت مناسب بودن گویه ها رو تأیید نمودند.
پایایی ابزار سنجش: پایایی یا قابلیت اعتماد یکی دیگه از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیریه که نشون دهنده اینه که ابزارهای اندازه‌گیری که واسه سنجش متغیر و صفتی خاص ساخته شده تا چه اندازه نتایج یکسانی رو در شرایط مشابه به دست می‌بده. به ‌عبارت دیگه ابزار پایایی، ابزاریه که از خاصیت تکرار‌پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشه (ازکیا و دربان آستانه، 1382: 517). پایایی ابزار که از اون به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری هم تعبیر میشه، عبارته از اینکه اگه یه وسیله اندازه گیری که واسه سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگه مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از اون حاصل بشه. واسه سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میشه؛ و دامنه اون بین صفر و یه می باشه. در این پرسشنامه با بررسی داده ها به وسیله نرم افزار SPSS ضریب پایایی پرسشنامه 866/0 حاصل گردید که نشون دهنده پایایی بالای ابزار بودهه.
1-9 محدودیت های تحقیق
مشکلای در این تحقیق بسیار فراوان بود اما به طور کلی محدودیت های این تحقیق به دو دسته تقسیم میشه:
عدم دسترسی به آمار و اطلاعات جامع در مورد تعداد واحدهای خالی و بهره برداری شده در مجتمع های مسکونی
عدم همکاری مسئولین در ارتباط با علل گسترش مجتمع های مسکونی در این منطقه و خودداری از دادن اطلاعات در این مورد
مشکلای ناشی از کار میدانی، پرسشگری (پرسشگری از ساکنین داخل مجتمع کاری بسیار دشوار بود).
1-10 مراحل تدوین پایان نامه:
مراحل انجام کار :
طرح مسئله، تعارف و مفاهیم
تدوین ادبیات نظری تحقیق
بررسی محدوده مورد مطالعه
انجام مطالعات میدانی و پرسشگری
تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
تکنیک کار :
– تعیین شاخص ها
– تبدیل شاخص ها به متغییر
– جمع آوری اطلاعات و داده ها
– بررسی روابط بین شاخص ها
– تحلیل شاخص های تاثیر گذار
– مدل SWOT
– تهیه پرسشنامه
ابزار گرداوری اطلاعات :
– مطالعات کتابخانه ای
– روش های میدانی
– استفاده از آمار و اطاعات
– پرسشنامه
– مصاحبه
– استفاده از عکس و فیلم در ارتباط با منطقه
فعالیتهای هر مرحلهزمان لازم به ماه123456789بررسی چگونگی و علل گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22**بررسی ویژگی مجتمع ها و فضاهای منطقه**تهیه و تنظیم پرسشنامه**تحلیل مدل SWOT**تحلیل داد های کمی و کیفی***تدوین و ارائه** جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار :
1-11 پیشینه تحقیق
1-11-1 پایان نامه های داخلی
_ سیما لطیفیان (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان راه و روشی روانشناختی به تبیین معیارهای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی ( طراحی مجدد مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل) در دانشگاه هنر تهران، در تحقیق خود که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و میدانی، به بررسی نقش و معیارهای چگونگی افزایش پایداری اجتماعی با توجه به علم روانشناسی محیطی در مجتمع های زیستی جهت طراحی مجتمع های مسکونی با امنیت، هویت، آسایش و مراودات اجتماعی رو مورد کنکاش قرار داد و در پایان به این نتیجه رسید که دقت در طراحی مسکن و در نظر گرفتن خصوصیات کیفی وکمی در هر واحد مسکونی و هم اینکه همجواری، همسایگی ها و مشاعات، خدمات شهری در نزدیکی سایت، خدمات محله ای ، خدمات در نظر گرفته شده واسه هر بلوک و مسایل اقتصادی با توجه به منطقه مورد نظر، می توان پایداری اجتماعی رو در مجتمع های مسکونی که به صورت انبوه ساخته می بشن، برقرار نمود.
_ ناصر شیخکانلوی میلان (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تحلیل اجتماعی- فضایی بافت های فرسوده شهری جهت بهسازی با تاکید بر توسعه پایدار اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی، او در تحقیق خود که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به شناسایی بافت فرسوده در محله نعمت آباد تهران و ارائه راهکارهای در جهت پایداری اجتماعی پرداختهه. و در پایان به این نتیجه رسید که با توجه به همبستگی اجتماعی قوی، حس تعلق به مکان، اعتماد ساکنین به همدیگر و گرایش به نوسازی و مشارکت اجتماعی ساکنین، راهکار مشارکتی و توجه به نظرات مردم در مراحل تهیه، و اجرا و بهره برداری طرح های بهسازی و نوسازی مهمترین راهکار در جهت تقویت پایداری اجتماعی این محله می باشه.
_ فرخ طهماسبی (1391) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر، در دانشگاه شهید بهشتی، او در تحقیق خود که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و میدانی انجام شد با اشاره به نقش فضاهایی عمومی به یکی از مولفه های اساسی در کیفیت محیط شهری، و در برنامه توسعه شهری به عنوان ضرورتی مهم و بدلیل فقدان پارک ها و فضاهای عمومی در مرکز شهر با تجزیه و تحلیل پرسش ها به این نتیجه رسید بین ویژگی های محل سکونت ساکنین، میزان استفاده از فضای عمومی رابطه قابل مشاهده نیست. و هم اینکه به افزایش میزان رضایتمندی افراد از فضاهای عمومی باعث افزایش حس تعلق آنان میشه.

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید