2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی…………………………………………………………………………………19
2-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-10 همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………………20
2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………………………..21

2-2-12 فیزیولوژی تعادل……………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر…………………………………………….23
2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…………………………………………………………………………………..23
2-2-15 سیستم های دخیل در کنترل پایداری………………………………………………………………………….24
2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری…………………………………………………………24
2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده……………………………………………………………………………………….25
2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………25
2-2-19 تون وضعیتی……………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-20 رابطه بین (اندازه)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……………………………………………………..26
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده………………………………………………………………………………………26
2-2-22 استراتژی های حرکتی به موقع برهم خوردن تعادل…………………………………………………….27
2-2-23 تعادل قدامی – خلفی………………………………………………………………………………………………………27
2-2-24 تعادل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل…………………………………………………………………..28
2-2-26 روش های ارزیابی تعادل………………………………………………………………………………………………….30
2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………………………………31
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی…………………………………………………………………………………31
2-2-29 روش های ارزیابی قدرت…………………………………………………………………………………………………32
2-3پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………32
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….32
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………………………………………………………….33
2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………42
فصل سوم: فرایند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………………………………45
3-5متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-ابزا و وسائل گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………46
3-7-روش جمع اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………48
3-8-روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش)……………………………………………………50
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-2-مشخصات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………51
4-3-توصیف متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ………………………………………………………………………………..56
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها…………………………………………………………………………….62
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

شما میتونید تکه های دیگه ای از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2- بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-5-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………… ……………………………………………………..69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج میشه که ممکنه موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا واسه دمو می باشه

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی همه قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….96
فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی……………………….. 5
جدول 2-1 طبقه بندی شدت عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………18
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..38
جدول 2-3 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….38
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………44
جدول 3-2 مشخصات عمومی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..45
جدول 3-2 نرم آزمون آمادگی جسمی(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهنی……………………………………..48
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم باز آزمودنی ها…………………………………………………..51
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم بسته آزمودنی ها……………………………………………….52
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات پای آزمودنی ها…………………………………………………53
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها…………………………….54
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها……………………………….55
جدول 4-6 نتایج آزمون لوین واسه همگنی واریانس ها…………………………………………………………………….56
جدول 4-7 نتایج آزمونt همبسته تعادل ایستا با چشم باز………………………………………………………………..57
جدول 4-8 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته………………………………………………………….57
جدول 4-9 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا…………………………………………………………………………58
جدول 4-10 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست……………………………………………….58
جدول 4-11 نتایج آزمونt همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ…………………………………………………..59
جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم باز…………………………………………………………..59
جدول 4- 13نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم بسته…………………………………………………………60
جدول 4-14 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا………………………………………………………………………..60
جدول 4-15 نتایج آزمونt مستقل قدرت عضلات مچ دست راست………………………………………………….61
جدول 4-16 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست راست………………………………………………..61
فهرست نمودار ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه
نمودار 4-1 میانگین تعادل با چشم باز آزمودنی ها………………………………………………………………………52
نمودار4-2 میانگین تعادل با چشم بسته آزمودنی ها ………………………………………………………………….53
نمودار4-3 میانگین قدرت عضلات پا ی آزمودنی ها……………………………………………………………………54
نمودار 4-4 میانگین قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها………………………………………………55
نمودار4-3 میانگین قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها……………………………………………………56
فهرست شکلای
عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل2-1 درون داد حسی ،پردازش مرکزی و برون داد حرکتی در تعادل………………………………….22
شکل2- 2 عواملی که در تعادل تاثیر میگذارد………………………………………………………………….24
فصل اول
طرح پژوهش
1- مقدمه:
شاید باور کردن این نکته که عقب ماندگی ذهنی یه اختلال تقریبا شایعه و حدود 1 تا 3 درصد از جمعیت رو مبتلا می کنه سخت باشه و حتی در نظر بگیریم که با پیشرفت های علمی شانس زنده ماندن این افراد بسیار بیشتر شدهه پس همزمان با افزایش امید به زندگی آموزش وپرورش اونا هم باید بهبود یابد [1].
در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه میشه که به طور کلی از نقطه نظر تاریخی ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به کودکان استثنایی به ویژه کودکان دارای اشکالات ذهنی و جسمی گذشتهه . در مرحله اول این قبیل کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می شدن یا از اجتماع طرد می گشتند. در مرحله دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن کودکان استثنایی در جامعه در کنار دیگه کودکان و استفاده از توانایی های اونا تا اونجا که امکان پذیر باشه ، مطرح گردیدهه [2].
کودکان عقب مانده ذهنی احتیاج دارن از نظر آمادگی جسمی ، توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنن . وضعیت بدنی این افراد معمولا ضعیفه وشادابی جسمی چندانیندارن . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استواره و حکایت از اون داره که هماهنگی کلی حرکات بدنی ضعیفه .افراد عقب مانده ذهنی واسه سایر معلولیت های جسمی و هم اختلالات عصبی مانند فلج مغزی و صرع آمادگی بیشتری دارن.تحقیقات مقایسه ای مختلف نشون می بده که همیشه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نسبت به کودکان عادی در زمینه آمادگی جسمی و حرکتی مثلا قدرت و تعادل امتیازهای پایین تری کسب می کنن .با اطمینان می توان گفت یکی از مهمترین علل ضعف این افراد در این زمینه در اختیار نداشتن امکانات کافی می باشه.برنامه های تربیت بدنی و تجربیات حرکتی واسه کودکان عقب مانده،هوش رو افزایش می بده ، خود فهمی یا خودآزمایی رو بالا می برد،توانایی حرکتی رو بهتر،و آمادگی جسمانی رو بیشتر می کنه.پس لازمه برنامه های تمرینی متناسب با شرایط اونا طراحی بشه [3].
تمرین های صحیح آمادگی جسمانی زندگی با سلامت رو به ارمغان می آورد (شارکی11984). استقامت بدنی و تندرستی واسه ارضای نیازهای زندگی روزمره بسیار ضروری هستن . فواید آمادگی جسمانی در متون مربوطه به طور مستند آورده شدهه و در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد عقب مانده ذهنی وعادی جامعه وجود نداره (مک کونافی و سالزبرگ19882؛ مون و رنزاگلیا3،1982).این برنامه ها دارای فواید بهداشتی، اجتماعی، شخصی و حرفه ای می باشن و به ویژه بنا به دلایلی توسعه فعالیت های آمادگی جسمانی باید یه جزء اصلی در سبک زندگی این گروه باشه [4].
نیازهای کودک عقب مانده ذهنی هم، مشابه نیازهای یه کودک عادیه . به این معنا که کودک عقب مانده هم، واسه به فعل در آوردن تواناییهایش و تبدیل شدن به یه عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محرکهای روانی ، جسمی وعاطفی احتیاج داره . با این تفاوت که کودکان عقب مانده ذهنی واسه رسیدن به این هدف به فرصتهای بیشتر و روشهای آموزشی خاص احتیاج دارن [5] .
غالبا مزایای فعالیت بدنی واسه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته میشه این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشن هم صادقه. بهبود تعادل ایستا یکی از ویژگی های اساسی در پیشرفت طبیعی حرکت می باشه[4،6[. قدرت بر تعادل تاثیرگذار می باشه. به عنوان مثال با توجه به خاصیت تولید نیروی مخالف در عضلات4،چنانچه عضلات خم کننده مچ پا5 ضعیف باشه تعادل رو مختل میکنه [7].در حالیکه خیلی از مداخلات درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارن که تمرینات تعادلی تاثیرگذار می باشه متاسفانه شواهد کمی هم بر تاثیر تمرین در اصلاح تعادل واسه اکثریت جمعیت بیماران وجود داره [8].
در این مطالعه محقق بر آنه با توجه به اینکه قدرت یه عامل زیر بنایی در اجرای موفق یه فعالیت تعادلیه با ترکیب تمرینات تعادلی وقدرتی،تاثیر اون رو بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسی قرار بده تا گامی در جهت ایجاد فرصت آموزشی به منظور پیشرفت آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی برداشته بشه.متخصصان تربیت بدنی ،مسئولین امور ورزشی و تفریحی، معلمان، مسئولین موسسات و مربیان حرفه ای باید با یکدیگر همکاری داشته و واسه تهیه برنامه های آمادگی جسمانی این گروه وآموزش خودشان و تربیت متخصصان تربیت بدنی با صلاحیت های لازم تلاش نمایند .
بیان مسئله تحقیق :
کودک عقب مانده ذهنی از نظر رشد حرکتی-ادراکی بسیار ضعیفه و در ظرفیت های حسی-حرکتی، آگاهی بدنی ، تعادل ایستا و پویا وهماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل مواجهه. زمان واکنش کودک عقب مانده ذهنی کندتر از کودک عادی می باشه، البته این مشکل در حرکات ساده و غیر مهارتی کمتره . کودک عقب مانده شدید (کانا) از نظرعملکرد حرکتی بسیار ضعیفه، اضافه وزن و چربی زیر پوستی بیشتری داره و گوشه گیر می باشه. کودک عقب مانده متوسط (کالیو) هم مانند کودک عقب مانده شدید از نظر شکل وعملکرد (پیامد) در مهارت های حرکتی مختلف مشکلای زیادی دارددر صورتی که کودکان آموزش پذیر فقط از نظر پیامد یا عملکرد حرکتی با مشکل مواجه هستن.این کودکان از نظر سرعت یادگیری با مشکل روبه رو هستن و پیشرفت آنان 50٪ تا 70٪ کودکان معمولیه . از نظر حرکتی این کودکان می توانند مانند کودکان عادی در فعالیت های حرکتی و ورزشی مدرسه شرکت کنن. اما کسب مهارت و یادگیری حرکتی به کندی پیش میره. با اینکه کودکان آموزش پذیر از نظر بدنی ضعف آشکاریندارن ولی از نظر آمادگی حرکتی- ادراکی در سطح پایینی هستن[3].
توسعه آمادگی جسمانی مهمترین هدف تربیت بدنی واسه عقب ماندگان ذهنیه زیرا توسعه و پیشرفت قابلیت های جسمانی واسه این افراد ، موقعیتی رو به وجود می آورد که اونا بتوانند بر شرایط محیطی خود از نظر فیزیکی غلبه کنن . از این گذشته این موضوع اشتیاق و علاقه بیشتری واسه زندگی به اونا می بخشد و باعث میشه که افراد وظایف خود رو با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند . افزایش قابلیت هایی چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلانی ، انعطاف، استقامت عمومی بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگی ، باعث توسعه قابلیت های جسمانی این افراد میشه [9]. پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها ، از نظر حرکتی هم دچار تاخیر ویا اختلال می باشه [10]. بنابر گزارش شریل6 (1993) آمادگی جسمانی با شدت کم توانی ذهنی نسبت معکوس داره.پس کودکان آموزش پذیر از سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند. اما نمی توان دلیل اون رو تنها عقب ماندگی ذهنی دانست [11]. بلکه عده زیادی از افراد کم توان ذهنی نتوانسته اند در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت داشته باشن که علل عدم شرکت این افراد در این زمینه به شرح زیر خلاصه میشه.
1- عدم حمایت کافی (کمک های فردی،مالی،حمل و نقل و غیره).
2- نظر منفی سازمان های ورزشی نسبت به این افراد .
3- نگرش های تبعیض آمیز
4- کمبود متخصصین این رشته(مربی،مسؤلین و غیره).
پر واضحه که مشکلای مذکور قابل حل می باشه و تحقیقات زیادی نشون میدن که با اجرای تمرینات جسمانی کافی،ورزشکاران کم توان ذهنی میتونه تا سطح برابر با ورزشکاران غیر معلول پیشرفت کنن. کتب و نشریات علمی مؤید این واقعیت هستن که اگه ورزشکاران کم توان ذهنی مشکلای ثانویه بهداشتی نداشته باشن،در برابر تمرینات بدنی می توانند پاسخ های فیزیولوژیکی مشابه با ورزشکاران غیر معلول داشته باشن [11].
مطالعاتی که از 1960 تا کنون انجام شده نشون دادهه که این افراد با آموزش های صحیح به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت (لاوای7 ، رید ،کرسلر– چاویز 1990، موون و رنزاگلیا 81998).پس عقب ماندگی ذهنی رو نمی توان دلیل محض پایین بودن آمادگی جسمانی اونا دانست . جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی رو از دیدگاه محققان بیان می کنه [4].
جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی [2].
سال انجام تحقیقمحققنتیجه تحقیقات
1981
Bauerفقدان فرصت: نیافتن فرصت فعالیت های جسمانی یا شرکت در برنامه های تمرینی رو باید یکی از علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی در افراد کم توان ذهنی دانست
1981
Bauerوسواس در مراقبت از افراد کم توان ذهنی موجب محروم ماندن آنان از فعالیت های جسمانی میشه. وسواس بیش از حد مراقبین باعث میشه که ورزشکاران کم توان ذهنی جرأت شرکت در فعالیت بدنی رو از دست بدهند.1993
1990
Sherrill, Shepherdبعضی از ورزشکاران کم توان ذهنی واسه انجام فعالیت های مشابه با ورزشکاران غیر معلول ، ناچار به مصرف انرژی بیشتری هستن و زودتر خسته می بشن
1993, Rimmer Pitetti
Fernhallزندگی بی تحرک : سوال مورد طرح اینه که آیا کم توانان ذهنی عوارض ناشی از زندگی بی تحرک رو می دانند یا خیر
1986Kelly, Rimmer
Wessچاقی : چاقی بیش از حد یکی از عواملیه که آمادگی جسمانی فرد رو تحت تاثیر قرار می بده.
اکثر عقب ماندگان ذهنی به دلیل عدم توانایی شناختی نمی توانند سبک زندگی سالمی رو انتخاب نمایند. اونا به طور طبیعی تمرینات بدنی و آمادگی جسمانی رو انجام نمی دهند بلکه باید چنین تمریناتی واسه اونا تدارک دیده بشه [4]. در همین ارتباط و با توجه به بیاناتی که در منشور جهانی حقوق آمدهه )مبنی بر اینکه همه کودکان بدون تبعیض در رنگ ونژاد ،زبان ،تبار اقتصادی ،طبقه اجتماعی ،علی رغم آنکه از هوش سرشاری برخوردار باشن و یا عادی، عقب مانده، نابینا، ناشنوا و یا دارای هر گونه نقص و یا ضعف جسمی و اجتماعی باشن، حق دارن به طور یکسان از امکانات یادگیری آموزش وپرورش با حداکثر توانایی و استعدادهای خود بهره مند بشن (ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکانات وتسهیلات در جهت آموزش ، رفاه و توانبخشی آنان نه بعنوان ترحم و دلسوزی بلکه بعنوان یه وظیفه واسه دولت های عضو، از حقوق مسلم اینگونه کودکان تلقی میشه [12]. قدرت و تعادل دو عامل مهم آمادگی جسمانی محسوب می بشن . کودکان کم توان ذهنی همواره در معرض خطر افتادن (سقوط کردن) می باشه [13].که یکی از دلایل اون میتونه عدم تعادل باشه. مشخص شدهه که تمرینات با وزنه و تمرینات تعادلی میتونه ثبات وضعیتی ایستا رو افزایش بده[14]. و این افزایش در ثبات وضعیتی خطر افتادن و پس هزینه های روانی و اقتصادی مربوط به افتادن رو کاهش می بده. میزان مرگ ومیر و آسیبهای سالیانه ناشی از حوادث واسه افراد عقب مانده ذهنی به ترتیب 150نفر در هر100000نفر و56نفر در هر1000نفر گزارش شدهه [13]. با توجه به اینکه توانایی ایجاد نیرو، قدرت و حداقل نیروهای مناسب در خم کردن 9و باز کردن مچ پا10 ونیز در خم کردن وباز کردن11 لگن واسه استراتژی های تعادلی مناسب ، لازم می باشه ، در می یابیم تعادل و قدرت دو عامل مکمل می باشن و درصورتیکه برنامه های مناسب جهت ارتقا سطح این دو عامل طراحی بشه به احتمال قوی از آسیب های مذکور جلوگیری میشه [8]. هم اینکه به دلایل مختلف مثلا اینکه اختلالات حرکتی در کودکان کم توان ذهنی شایعه و حرکت ،یادگیری و موفقیت ، با یگدیگر رابطه مستقیم و محکمی دارن ، و هم تقویت مهارت های حرکتی به افزایش بازدهی در یادگیری و موفقیت ها می انجامد و افزایش مهارت های حرکتی به تقویت خصوصیات مثبت روحی و روانی و اجتماعی کودکان منجر میشه[10].حال در این مطالعه محقق برآنه که مشخص نماید آیا تمرین منتخب بر بهبود قدرت وتعادل دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر گذاره یا خیر ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
از ابتدای دهه 80 میلادی ، اقداماتی رو به گسترش در مجامع بین المللی واسه آموزش وپرورش کودکان دارای نیازهای ویژه در سطح مدارس عادی آغاز شدهه . کودکان معلول حق دارن در جامعه مشارکت فعال داشته و آموزش و پرورش آنان باید به بیشترین یکپارچگی اجتماعی و رشد فردی منجر بشه[5]. داشتن سطح مطلوب آمادگی جسمانی راهی در جهت حفظ سلامت عمومی افراد جامعه وعاملی در جهت کاهش هزینه های درمانیه [15].
با توجه به توزیع طبیعی جمعیت، درجه شیوع عقب ماندگی ذهنی حدود 3% پیش بینی میشه [16، 5 ، 17].یعنی سه درصد کل هر جامعه ای به عقب ماندگی ذهنی مبتلا می باشه که اکثریت این تعداد به عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط مبتلا هستن [5]. در حال حاضر از بین دانش آموزان استثنایی، عقب ماندگان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان درمدارس وابسته به سازمان کودکان استثتایی رو تشکیل میدن. پس معلولان و به طور اخص معلولان ذهنی بخش قابل توجهی از جامعه هستن . بعنوان مثال عقب ماندگی ذهنی عمومی ترین شکل از ناتوانی در جوامع غربی می باشه [18. 19]. ایچاستات و لاوای12(1992) کاوال، فورنس13 (2000) آبروسنیکورا، والکوا و بلاک14 (2003) نشون دادند کودکان ناتوان بویژه کودکان عقب مانده ذهنی دسترسی کمتری به تسهیلات آمادگی جسمانی دارن و تحرک کمتری دارن و در مقایسه با کودکان عادی دارای انگیزه کمتری واسه فعالیت هستن [20].
هم اینکه، شواهد نشون دادهه که چنین افرادی دارای سطح بالاتری از چاقی نسبت به گروه همسال و سالم خود می باشن و ترکیب بدنی ضعیف ، این گروه رو بیشتر در معرض مشکلای سلامت قرار می بده . وضعیت هایی از قبیل فشار خون بالا ، کلسترول بالا در خون و دیابت در افراد عقب مانده ذهنی میزان بالاتری رو نسبت به افراد سالم نشون می بده . تحقیقات به طور مستمر نشون می بده که اشخاص با عقب ماندگی ذهنی آمادگی کمتری نسبت به همسالان سالم خود دارن [21] تحقیقات 20 سال گذشته به خوبی نشون دادهه که وقتی افراد عقب مانده تحت آموزش های مناسب تربیت بدنی قرار گیرند در زمینه مهارتهای حرکتی پایه به پیشرفت های چشمگیری دست می یابند[4]. ایشتات15 (1991) معتقده رشد حرکتی و آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی 2 تا 4 سال پایین تر از هنجارهای کودکان عادیه. درو16 ، لوگان17 و هاردمن18 هم یافته های پیشین بروین اینکر مبنی بر نمرات پایینتر کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی درمقیاس هایی چون تعادل یابی19 ، جنبش20 و چالاکی دست ها21 رو تایید می کنه. این نقص در مهارت های حرکتی ممکنه بیشتر تابعی از محرومیت های حرکتی و فرصت های یادگیری باشه تا عقب ماندگی ذهنی [4].
آمادگی جسمانی در صورت ارائه تمرینات مربوطه درمقدار و مدت زمان مناسب میتونه به طور چشمگیر پیشرفت کنه [4].دو عامل مهم آمادگی جسمانی و حرکتی، قدرت وتعادل می باشن . با توجه به رابطه دو سویه هوش و حرکت (و جزء وابسته ی اون یعنی تعادل ) اهمیت نقش تعادل بیشتر مشخص میشه . متاسفانه این بعد حسی حرکتی (تعادل) با وجود اهمیت بالا ، در کودکان معلول ذهنی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بر روی اون کار شدهه و بیشتر به مشکلای ذهنی ، رفتاری و آموزش فعالیت های روزمره به آنان پرداخته شدهه و این مانعی جهت افزایش وبهبود مهارت های اجتماعی و فردی خواهد بود[22]. یکی از عوامل زیر بنایی تعادل ، قدرت می باشدو واسه اینکه استراتژی های تعادلی به طور موثری عمل کنه یکسری ضروریات عضلانی اسکلتی خاصی وجود داره که باید تامین بشه و دامنه حرکتی کافی به خصوص در مفاصل اصلی مثل مچ پا یا لگن باید وجود داشته باشه. هم اینکه استراتژی های مناسب تعادلی مستلزم توانایی ایجاد نیرو و قدرت می باشه [8،4]. تحقیقات متعددی ثابت نموده اند که افراد عقب مانده ذهنی نسبت به همسالان سالم خود درسطح خیلی پایین تری از قدرت عضلانی قرار گرفته اند ، به تمرینات قدرتی احتیاج دارن ودارای تعادل ضعیف تری هستن [23،24].همونطور که گفته شد متاسفانه آمادگی جسمانی این افراد زیاد مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر به مشکلای ذهنی ، رفتاری ، آموزش فعالیت های روزمره22 به آنان پرداخته شدهه [22]. اکثر کسانی که با اینگونه افراد در ارتباطند به دلیل مشکلای رفتاری و جسمانی آنان از قبیل نقص عضو ، ناراحتی قلبی، صرع و غیره فعالیت بدنی در سطح خیلی پایین تر از توان جسمانی این افراد رو انتظار دارن . پس ضرورت داره برنامه هایی جهت افزایش عوامل آمادگی جسمانی ویژه این افراد و زیر نظر متخصص طراحی بشه.
هدف اصلی آموزش و پرورش دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر عبارته از رساندن اونا به یه استقلال نسبی اجتماعی و اقتصادی، به گونه ای که بتوانند ضمن احساس خود ارزشمندی ، فرد مفیدی در جامعه باشن و نیل به این هدف با ارائه آموزش های صرفاً تئوریک به ویژه از نوعی که در مقطع ابتدایی درایران ارائه میشه امکان پذیر نیست بلکه آموزش های کاملاً کاربردی و مهارت مداری لازمه که نیازهای فرد معلول رو به عنوان یه عضو جامعه مد نظر قرار بده.
چنین برنامه هایی به عناوین مختلف معروف هستن که مثلا حرفه آموزی ، توانبخشی حرفه ای ، برنامه انتقال از مدرسه به جامعه رو می توان نام برد .اما صرف داشتن یه برنامه ، تضمینی واسه رسیدن به هدف آموزش و پرورش این کودکان محسوب ،زیراچگونگی اجرا و محتوای برنامهه که تعیین کنندۀ میزان موفقیت اون می باشه بنابر این اینگونه برنامه ها باید زیر نظر متخصص انجام بشه[3].تا کنون پژوهش های انجام شده مناسب ترین برنامه آموزشی آمادگی جسمانی و روش انگیزش واسه نیازهای خاص این جمعیت رو ارائه ندادهه.اگه بخوایم تمرین های آمادگی جسمانی موجب پیشرفت افراد عقب مانده ذهنی بشه و نیازهای این افراد رو به طور کارآمد تامین نماید باید تحقیقات در این زمینه ادامه یابد [4].
در این مطالعه محقق بر آنه که ضمن ارایه یه برنامه تمرینی به بررسی تاثیرات احتمالی اون بپردازد.
خوشبختانه در سالهای اخیر معضلاتی از قبیل عدم وجود نیروی متخصص تربیت بدنی واسه کودکان عادی در آموزش و پرورش کشورمان تا حدودی مرتفع گردیدهه اما این کمبود واسه کودکان استثنایی به طور جدی همچنان باقیست. در اکثر مواقع فقدان آموزش های تخصصی در زمینه برخورد با کودکان استثنایی موجب سردرگمی معلمان عادی در محیط کار میشه. در اینجا ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه و طرح ریزی برنامه های مناسب واسه اهداف متنوع در دوره های مختلف تحصیلی دانش آموزان احساس میشه.
اهداف تحقیق:
1-4-1- هدف کلی:
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر یه دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی می باشه.
1-4-2- اهداف اختصاصی :
تعیین تاثیر یه دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
تعیین تاثیر یه دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
تعیین تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
تعیین تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست راست در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
تعیین تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست چپ در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
مقایسه تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
مقایسه تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
مقایسه تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
مقایسه تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست راست در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
10- مقایسه تاثیر یه دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
پیش فرض های تحقیق :
افراد شرکت کننده از انگیزه کافی جهت شرکت در تمرینات و آزمون ها برخوردارند
فرضیه های تحقیق :
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداره.
بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداره.
10- بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداره.
محدودیت های تحقیق :
محدودیت های تحقیق شامل دو بخش زیره
1-7-1- محدودیت هایی که در اختیار محقق می باشه و کنترل شدهه :
1-آزمودنی های مورد بررسی از بین دانش آموزان کم توان ذهنی 10 تا 15 سال شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند که دارای هوشبهر مشابه می باشن.
2-کلیه شرایط اندازه گیری واسه آزمودنی ها در مدت اجرای طرح تحقیق یکسان می باشه.
3-کلیه آزمون ها توسط یه آزمونگر انجام شدهه.
4-واسه اجرای هر چه دقیق تر برنامه تمرینی ،تمرینات تحت نظر محقق و با دعوت از سه دانشجوی تربیت بدنی انجام شدهه.
1-7-2- محدودیت هایی که از کنترل محقق خارجه:
آزمودنی ها در سن رشد می باشن پس ممکنه بخشی از تغییرات ناشی از رشد باشه
تغذیه آزمودنی ها که ممکنه بر نتایج تاثیر داشته باشه
تفاوت میزان انگیزه جهت انجام تمرینات در کودکان کم توان ذهنی وجود داره.
وضعیت روحی و روانی آزمودنی ها قابل کنترل توسط محقق نبودهه.
واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق
1-8-1-تعادل
تعادل ایستا : عبارته از حفظ مرکز ثقل بدن روی یه سطح ثابت (یه طرفه یا دو طرفه ) در حالیکه فرد بر روی یه سطح پایدار ایستادهه [25،26،27].
در این تحقیق مقصود از تعادل ایستا مدت زمانیه که فرد میتونه در حالت های مختلف بدون حرکت وضعیت خود رو حفظ نماید.
تعادل پویا : عبارته از حفظ مرکز ثقل بدن داخل محدوده با ثبات بر روی یه سطح اتکای متحرک [25،26،27].
1-8-2-قدرت عضلانی
توانایی یه عضله یا گروه عضلانی واسه تولید نیروی انقباضی حداکثر علیه یه مقاومت رو قدرت نامیده میشه [28].
1-8-3-عقب ماندگی ذهنی (کم توانی ذهنی)23
کاملترین تعریف کم توان ذهنی مربوط به سازمان یا انجمن کم توان ذهنی آمریکا24ه : کم توانی ذهنی، به عملکرد یا فعالیت ذهنی اطلاق میشه که به طور قابل توجهی پایین تر ازمیانگین بوده و با محدودیت یا کمبود در یه یا بیش از دو مهارت سازشی (تطبیقی)،در مدت رشد (قبل از 18 سالگی ) همراه باشه [17 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33].
1-8-4-سن عقلی25
در مقیاس هوش بینت26 سن عقلی سنیه که کودک در اون هوشیارانه عمل می کنه و میانگین سنیه که کودکان عادی در اون به امتیاز خاصی دست می یابند [30].
1-8-5- سندرم داون
سندرم داون یا تریزومی 21 یا به اصطلاح سابق ، منگولیسم ، نوعی اختلال کروزومی مادرزادیه که باعث کم توانی جسمی وهوشی کودک میشه . سندرم داون نتیجه یه کروموزم اضافه در زوج شماره 21ه . یعنی در هر سلول به جای 46 کروموزم 47 کروموزم وجود داره [17] .
1-8-6- برنامه تمرینی منتخب
در این مطالعه منظور از برنامه تمرینی منتخب برنامه ایه که شامل یکسری تمرینات کششی قدرتی و تمرینات تعادلی بدون وسیله ، روی تخته تعادل و روی چوب تعادل می باشه .
1-8-7- مرکز ثقل
یه نقطه فرضی در فضا ، که به صورت بیومکانیک از نیروها وگشتاورهای اندازه گیری شده محاسبه میشه که در اون اندازه همه نیروها برابر صفره . در یه فرد عادی که آرام می ایستد ، جلوی ستون مهره ها درحدود مهره دوم کمر27 قرار میگیره[8].
1-8-8- محدوده ی حفاظتی
سطوحی از بدن که فشار حاصله از وزن بدن و جاذبه رو تحمل می کنن . در حالت ایستاده ، محدوده ی حفاظتی ، کف پاها هستن . در حالت نشسته ، ساق پا و باسن می باشه . هر چه محدوده ی حفاظتی باریک تر باشه فعالیت تعادلی مشکلتره [8].
1-8-9- محدوده ی ثباتی
حدود بدن که میتونه در هر مسیری بدون هیچگونه افتادنی حرکت کنه (زمانیکه مرکز ثقل از محدوده ی حفاظتی فراتر میره ) یا ایجاد یه محدوده ی حفاظتی جدید با گام برداشتن یا رساندن دست واسه قرارگیری مجدد محدوده ی ثباتی در مرکز ثقل [8].
1-8-10-رفتار انطباقی
توانایی برخورد با معیار های مسؤلیت اجتماعی گروه سنی به خصوص. از اونجایی که این انتظارات در سنین مختلف متفاوته نارساییهای رفتار انطباقی هم بر حسب سن تفاوت می کنه. [3].
1-8-11-آزمون بهره هوشی
آزمونیه که بر اساس اون توان علمی فرد از طریق ارقام استاندارد شده اندازه گیری میشه . معمولا این ارزیابی توسط یه روانشناس انجام میگیره]9[. یکی از روشهای قدیمی تهیه نرم استفاده از بهره هوشیه که واسه اولین بار در سال 1912 توسط اشترن روانشناس آلمانی مطرح شد . واسه محاسبه بهره هوشی از فرمول زیر استفاده میشه.
) 1-1(

علت ضرب حاصل تقسیم درعدد 100 اینه که خارج قسمت از حالت اعشاری خارج بشه.
ضریب هوشی از ثبات نسبی برخورداره و واسه پیش بینی می توان از اون استفاده کرد. البته قبل از 6 سالگی ضریب هوشی از ثبات چندانی برخوردار نیست [31].
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه
در این فصل ابتدا در بخش نظری تحقیق به تشریح مفاهیم عقب ماندگی ذهنی ، قدرت و تعادل می پردازیم و در بخش دیگه تحقیقات داخلی وخارجی ، نتایج تحقیقات مختلف درباره تاثیر تمرین بر روی تعادل وقدرت افراد عقب مانده ذهنی و هم اینکه میزان فعالیت و سطح آمادگی جسمانی این افراد با تاکید بر عامل های تعادل و قدرت مورد بررسی قرار میگیره.

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید